The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

 

   3e LES   

 

Uit de vorige lessen blijkt dat je veel meer bent dan de dingen waaruit je bent samengesteld. Een keihard bewijs daarvan ligt bij voorbeeld in het feit dat er zich in het lichaam tussen het ogenblik dat er een hap voedsel door je keel gaat en het ogenblik dat de onverteerbare resten je lichaam verlaten, een uitermate ingewikkeld en ontzagwekkend proces voltrekt van afbraak, assimilatie, herstel, vernieuwing enz. Zowat ALLE organen, tot en met de kleinste cellen, werken daar puik gecoördineerd aan mee, ZONDER DE BEWUSTE INBRENG VAN JE DENKEN.

Achter je oude zelfbeeld staat dus inderdaad (zie 1e les ) een bijzonder wonder ding: "Intelligent, high capacity", zoals computerspecialisten zeggen.

De geleerde kikkers beschouwen dat wondere ding als VOLAUTOMATISCH zonder meer, maar Yogis zagen het als een superintelligent spel van de Natuur in Zijn (Bewustzijn) levengevende aanwezigheid. Een reden me dunkt om jezelf veel positiever te gaan beleven.

BEN JE VOLAUTOMATISCH ?

De geleerde kikkers -denk aan het verhaaltje uit de tweede les-, die alles aan de buitenkant bekijken met van de natuur geleende instrumenten "jump into conclusions" of hebben altijd pasklare antwoorden: "Je bent volautomatisch, want dat ingewikkeld proces wordt gestuurd door het autonoom (zelfstandig) zenuwstelsel." Dat is nauwelijks een verklaring van dat proces, want je moet heus geen Yogi zijn om te beseffen dat die uitspraak vele vragen openlaat.

Ook in dieren en planten speelt datzelfde, dikwijls even ingewikkeld proces zich af.

Dieren hebben een autonoom zenuwstelsel, maar hebben planten dat ook?

Op TV zag ik die indrukwekkende experimenten van een Frans onderzoeksteam, die aantoonden dat planten reageren op allerlei uitwendige prikkels en... een geheugen hebben! Een van de proeven verliep als volgt. Een blad van een plant die in elk bladoksel nieuwe scheuten ontwikkelt, werd erg gekneusd, terwijl een aantal andere bladeren zonder meer met een scheermesje werden afgesneden. Enkele dagen later, toen in alle bladoksels nieuwe scheuten begonnen te groeien, was er geen enkel teken van leven te zien in de oksel van het gekneusd blad. Dat experiment staaft wat de Yogis eeuwen geleden zeiden: "Elk levend wezen, zonder onderscheid, draagt zijn hele geschiedenis mee in de vorm van SAMSKAARAS (indrukken), die verzinken in het onderbewustzijn en die alle samen de instinctieve of onderbewuste geest vormen." Uit de meditatie van echte zieners blijkt nog veel meer: "Het onderbewustzijn en de intelligente Praanas vormen een samenspel dat, in aanwezigheid van het Zelf (Bewustzijn), het organisme stuurt." Dat samenspel in de intelligentiegevende aanwezigheid van het Zelf, verklaart het wonder echt. De oude Yogis achterna, ontdekte Freud het onderbewustzijn (het "ES"), waardoor vele oude Yoga-inzichten plots wetenschappelijk verantwoord waren.

Voor Freud was het onderbewustzijn de bron van alle "driften", maar het onderbewustzijn heeft beslist veel meer in zijn mars.

De Yogis gingen daar diep op in, met duizend voor de hand liggende vragen. Waarom voelt een pasgeboren eendje zich meteen thuis in het water? Hoe weet een baby dat hij zich kan voeden aan de tepels van zijn moeder? Wie heeft de vogels geleerd nesten te bouwen? Wat ligt aan de basis van de sociale structuur in een bijen- of mierennest?...

Freud noemde het onderbewustzijn geërfd, omdat hij blijkbaar geen alternatieven kon bedenken. Jung ontdekte een collectief onderbewustzijn met gemeenschappelijke archetypen of oersymbolen. Die ontdekking was een echo van wat de Yogis eeuwen geleden schouwden: Viraat en Hiranyagarbha, een kosmisch denken en een onderbewustzijn met oersymbolen, die de Yogis YANTRAS noemen. Maar, naast dat gemeenschappelijk onderbewustzijn, draagt elk wezen, aldus de Yogis, inderdaad zijn eigen geschiedenis mee, zoals een plant blijkbaar de pijnprikkel meedraagt.

Vele Yogis doken diep in dat onderbewustzijn en vonden er Samskaaras uit talloze vroegere levens, die alle samen de hele mens bepalen. Zoals een virtuoze pianist niet meer bewust het spel van zijn vingers hoeft te sturen, zo moeten wij al lang niet meer bewust ingrijpen in de werking van ons organisme. Het onderbewustzijn doet dat, in samenspel met een innerlijk superintelligent stuurapparaat.

HET STUURAPPARAAT

Naast het onderbewustzijn schouwden de Yogis ook dat stuurapparaat en ontdekten overigens dat er tussen het onderbewustzijn en het stuurapparaat DEVATAAS (intelligenties) en SHAKTIS (energieën) staan, die de indrukken van het onderbewustzijn activeren en coördineren en die het stuurapparaat (Praanas, Chakras, zenuwgebieden, zenuwbanen, endocriene klieren enz.) feilloos hanteren.

Onze spirituele gids, Swami Sivananda , die zelf een arts was, schreef daarover met eeuwige verbazing en verwondering en noemde het lichaam, met alles erin en eraan, "een magische tovermachine. waarin Prakriti Maa (Moeder Natuur), de gemalin van Bewustzijn. haar wonderbaarste vaardigheden tentoonspreidt". Wat er in ons omgaat is voor het grootste gedeelte onzichtbaar voor het oog en voor om het even welk instrument. Toch schouwden de Yogis dat en probeerden ze het onverwoordbare uit te drukken in woorden.

PRASHNA OEPANISHAD

In de vorige les werd die "magische tovermachine", aan de hand van de Prashna Oepanishad, enigszins doorgelicht als volgt. In wezen ben je AATMAN (Zelf of Bewustzijn).

Louter door de aanwezigheid van Aatman heeft Moeder Natuur (het onderbewustzijn inbegrepen) een onvoorstelbare intelligentie. De oorspronkelijke gedaante van Moeder Natuur is Praana (levensenergie) die van Aatman is, zoals de schaduw van het lichaam is. Praana schept andere Praanas (Apaana, Vyaana, Oedaana en Samaana) en beveelt ze hun eigen afzonderlijk toegekend werk te verrichten (respectievelijk zuivering of uitscheiding, de cellen van voedsel en energie voorzien, het lichaam rechtop houden en de spijsverteringsprocessen coördineren). Uit Samaana ontstaan "zeven vlammen", namelijk zes Chakras (draaikolken van energie) en Sahasraara (in de top van het hoofd).

De Chakras worden voorgezeten door DEVATAAS, zijn SHAKTIS, hebben trillingstempo's die weergegeven worden door klanken (Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, Visarga) en kunnen onder meer worden gestimuleerd door ze aan te raken met YANTRAS (vierkant, maansikkel, driehoek, zeshoekige ster, cirkel, ovaal en volle maan).

De Chakras beheersen de zenuwgebieden van het autonome (?) zenuwstelsel, de 72.000 Naadies (zenuwbanen) en de endocriene klieren.

De grofste manifestatie van het stuurapparaat zijn de endocriene klieren. In de 2e les werden die in een tekening naast de Chakras geplaatst. Het verband lag zichtbaar voor de hand. Treffend is het feit dat de hypofyse, de centrale regelkamer van alle andere endocriene klieren, in de medische wereld wel eens "bevelhebber" wordt genoemd, terwijl de erbij gelegen Chakra vanouds Aagnyaa of "Bevel" heet. Er bestaat dus geen twijfel over dat de Chakras de intelligenties zijn achter de endocriene klieren die door Swami Sivananda werden beschreven als "kleine, wonderbare chemische fabriekjes, die zeer krachtige stoffen (hormonen) produceren, die de hele 'chemistry' of scheikunde van het lichaam regelen en die onze structuur, onze gezondheid, ja zelfs onze hele mentaal-emotionele persoonlijkheid ten gronde beïnvloeden en bepalen".

JE SOFTWARE

In een eicel ligt de hete mens (de hardware en de door de aanwezigheid van Aatman geschapen software) besloten. De chromosomen, de genen en het DNA zijn het zegel van Moeder Prakriti (Natuur) of de blauwdruk van de ontwikkeling van de foetus, onder meer bepaald en gestuurd door het onderbewustzijn, waarvan het lichaam met alles erin en eraan een dubbel is. De cellen worden erdoor gedifferentieerd en vormen organen, waarvan er een achttal bestemd zijn om, geleid door een subtieler stuurapparaat, bijzondere stoffen te produceren die rechtstreeks in de bloedstroom terechtkomen en in bepaalde zogenaamde doelwitgebieden van het lichaam in actie te treden. Dank zij de intelligenties erachter zijn de endocriene klieren, onder leiding van de hypofyse, de ongeëvenaarde evenwichtskunstenaars die het hele lichaam perfect besturen.

Terloops nog een bewijs van het bestaan van Aatman of Bewustzijn. Het hele proces, gelegen tussen de opname en de uitscheiding van voedsel bij voorbeeld, bestaat uit een ontzaglijk aantal onderdelen. Een proces is per definitie een samenhangende reeks van functies, bewegingen, schakels en onderdelen, en is maar verklaarbaar als er intelligentie aanwezig is in alle fasen van het proces en als die alle fasen van het proces te boven gaat. Het welslagen van dat proces, met alle evenwichtskunstenaars erin, is maar verklaarbaar als er een Ziener (Aatman) achter staat, die zich bewust is van een opvolging, maar die zelf niet betrokken is in die opvolging... Dat klinkt moeilijk, maar het is de evidentie zelf!

Achter je onware, schizofrene zelfbeeld staat een wonder, superintelligent ding dat behoort tot de natuur en dat dient bekeken te worden zoals alle andere dingen. Daarachter sta JIJ, als Aatman of Bewustzijn!

DE ENDOCRIENE KLIEREN

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat je Aatman (Zelf, Bewustzijn) BENT en dat je, dank zij de Praana en al zijn scheppingen er tussenin, een superintelligent instrument BEZIT. Dank zij de erachter staande Praanas, Chakras, zenuwgebieden en zenuwbanen, behoren de endocriene klieren tot de intelligentia van het lichaam. Laten we summier de functies van de endocriene klieren bekijken.

De HYPOFYSE of het hersenaanhangsel is de bevelhebber van het hormonale stelsel en staat dus in voor de tucht en de goede werking van alle endocriene klieren. Een van haar belangrijkste producten is het groeihormoon, dat bepaalt of je een dwerg of een reus bent of tot de middenmoot behoort. ACTH is een hormoon dat de bijnierschors stimuleert en een rol speelt bij stress, terwijl TSH de schildklier stimuleert en dus zowat de hele innerlijke huishouding beveelt. Andere hormonen beïnvloeden de geslachtsfuncties, de barensweeën, de melkproductie enz., maar er zijn er nog veel meer!

De PIJNAPPELKLIER ontvangt impulsen van de bewuste en onderbewuste geest en zendt, via zenuwen en hormonen, impulsen uit naar de hypofyse. De pijnappelklier is dan ook een beschermer (zorgt voor goede reacties op allerlei situaties), al maakt ze blijkbaar geen onderscheid tussen echte en onechte vlucht- en vechtreacties. Ook wat ingetoomde woede alarmeert de pijnappelklier, die het signaal geeft voor onnodige stressreacties. Swami Sivananda schrijft erover: "De pijnappelklier, een erwt groot, is de ontvanger van de draadloze telegrafie van de geest. Ze ontvangt boodschappen van ver verwijderde telepaten en speelt een belangrijke rol bij gedachteoverdracht.

Occultisten noemen haar het zesde zintuig."

De SCHILDKLIER heeft een invloed op zowat ALLE levensfuncties en zelfs op de Goenas (lichamelijk-vitaal-mentaal-emotionele toestanden). Ze beïnvloedt je lichaamsgewicht (!), regelt het metabolisme en meer bepaald de snelheid van de verbranding. Een gebrekkige werking veroorzaakt vertraagd ademen, verlaagde lichaamstemperatuur, traagheid en het onder de maat werken van de geslachtsklieren enz. Een te sterke werking ervan veroorzaakt een snelle lichamelijke ontwikkeling, sexuele veranderingen, rusteloosheid, prikkelbaarheid, hartkloppingen en hyperactiviteit. De schildklier is onder meer een ingebouwde klok en een assistent van de bevelhebber.

De BIJSCHILDKLIEREN regelen de kalkstofwisseling. Calcium is onder meer belangrijk voor de spiertonus en de vorming van het skelet.

De THYMUS is nog altijd gehuld in een waas van geheimen. Men vermoedt dat ze bacteriën en virussen herkent en een belangrijke rol speelt in het weerstandsvermogen. De klier verkleint naarmate men ouder wordt.

Volgens Swami Sivananda is de thymus erg belangrijk in de kinderjaren en draagt ze bij tot de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Ze ligt ook aan de basis van vervroegde of vertraagde puberteit.

De ALVLEESKLIER regelt de suikerhuishouding. Insuline maakt de opname van suiker in de cellen mogelijk. Wanneer de alvleesklier, dikwijls wegens emotionele problemen, onvoldoende insuline produceert is men suikerziek.

De BIJNIEREN produceren adrenaline en noradrenaline. Die worden in de omgang de stresshormonen genoemd, omdat ze bij onechte vecht- en vluchtreacties het lichaam opjutten door een versnelde bloedsomloop. Een gebrek aan adrenaline veroorzaakt lage bloeddruk, een lage spiertonus, krachteloosheid. Overactiviteit veroorzaakt mannelijke trekken bij vrouwen, zoals overmatige haargroei, een lage stem enz.

Adrenaline heeft een beschermende invloed tegen bacteriële infecties.

De GESLACHTSKLIEREN, de eierstokken bij de vrouw en de zaadballen bij de man, regelen alle processen die met de voortplanting en het geslachtsleven te maken hebben. Ze hebben een remmende werking op de groei van de beenderen. Ze bepalen de ontwikkeling van specifieke mannelijke en vrouwelijke trekken. De Yogis beweren dat sekssublimatie bijdraagt tot spirituele ontplooiing. Geslachtshormonen kunnen worden omgezet in Ojas Shakti of spirituele energie. Ook renners, boksers, voetballers enz. weten dat ongelimiteerde seks de kracht van het lichaam en de geest op een laag pitje zet.

Over de uitgebreide, lang niet volledig gekende werking van de endocriene klieren moet je je eens echt bezinnen, ook over hun onderlinge communicatie. Dat is een wonder zonder meer! In normale omstandigheden, waarin je "de innerlijke administratie van het lichaam" (Sivananda) niet verstoort met stress en schizofrenie, loopt het hormonale systeem op wieltjes en geniet je van een perfecte gezondheid en vrede.

klik