The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 2

Siva

 

   25e LES   

 

HATHA YOGA

Alle Yogabenaderingen waarin het lichaam een vooraanstaande rol speelt, zijn nazaten van Shaktisme. Hatha of Ghatasta (op het lichaam gebaseerde) Yoga behoort daartoe. Een kennismaking met Shaktisme is daarom relevant, zeker omdat het geheim van Hatha Yoga er duidelijker wordt geopenbaard dan in de veel recentere Hatha Yogaschriften zelf. Eens te meer blijkt dat de oudste bronnen steevast de grootste diepgang bezitten en een onmisbare toelichting zijn bij alles wat later aan het papier werd toevertrouwd.

Shaktisme

De Shakta, beoefenaars van Shaktisme, beschouwen de Werkelijkheid als één en ondeelbaar. Siva en Shakti zijn er slechts aspecten of aangezichten van, onscheidbaar zoals een woord en zijn betekenis. Siva is onveranderlijk en onvergankelijk Bewustzijn, terwijl Shakti Siva's kinetische, dynamische en actieve aspect is.

Shakti is de oorzaak van het hele Universum. Ze is de "zwangere punt" waaruit alles, door haar geordend, hier en nu voortkomt. Ze IS het universum, een dynamische stroom waarvan ze de materiële oorzaak, de schepper, de onderhouder en de vernietiger is. Ze heeft vele gestalten, maar blijft toch altijd één. Ze wordt Moeder genoemd, omdat Ze in alles TOTAAL aanwezig is. Ze is Dat waardoor alle dingen leven en bestaan. Als het Geheel vervult ze alle noden van al haar gestalten. Ze is alle gestalten die Ze, als kinderen voedt, draagt, schraagt, verzorgt en heelt. Ze is Dat waaraan elk wezen zijn bestaan verschuldigd is en Dat wat eens het inzicht zal brengen dat alles is en gebeurt door de Liefde van de Universele Moeder, die dan wordt vereerd als een ware Moeder die -wat overgave volstaat!-" elke zoeker leidt naar het grenzeloze Domein van eeuwige en absolute Zaligheid.

Het GEHEIM

Alles is ingevouwen in alles: het lichaam met alles eraan en erin IS Shakti en wordt door de Shakta als zodanig ervaren en vereerd. Wanneer hij de wereld waarneemt, weet hij dat Shakti Shakti waarneemt. Shakti is niet alleen zijn zinnen, zijn handen en zijn voeten. Ze is ook Dat ene Zien dat ziet door alle ogen, Die ene Luister die luistert door alle oren, Dat ene Genieten dat proeft door alle tongen. Ze is niet alleen de dingen, Ze is ook Dat wat alles samen rijgt als kralen aan een snoer. Ze is niet alleen het snoer, ze IS alle kralen. Ze is niet alleen alle wezens, ze is ook de ene Luister, in het hart van alle wezens, die Zichzelf ervaart doorheen alle ogen, naar zichzelf knikt met alle hoofden enz. Ze is niet zozeer de "dingen", maar het ene Feit van waarnemen Dat voorbij ruimtetijd waarneemt zonder waargenomene. Ze is het Alles-in-alles, ze is de ene onverbrekelijke Eenheid.

Moord en brand

Sommige lezers zullen weer moord en brand schreeuwen bij het lezen dat Shaktas zichzelf vereren als Moeder Shakti en met hun Mantra de totaliteit van hun "gevoeld gevoel" aanspreken. Ze zullen weer denken dat Yoga het summum is van narcisme of eigenliefde, van egocentrisme, van egoïsme en noem maar op. Dat is een kanjer van een vergissing, omdat de Shakta daarmee niets anders doet dan zichzelf objectiveren in het besef dat alles wat hij ooit dacht te zijn, behoort tot de ene Natuur zoals alle andere dingen. Hij doet dat tot op de bodem, zonder wat dan ook achter te houden, tot hij op dat punt komt waar Siva en Shakti elkaar raken en waar de niet-objectiveerbare Siva -Bewustzijn is geen ding!- geopenbaard is.

Die benadering is volkomen vrij van alle egocentrisme. Ze is een totaalovergave, waarin de Shakta, zoals vermeld in de Goeroe Gietaa, zijn lichaam, zijn leven, zijn zinnen en zijn zelf geeft, zo grondig dat het Zelf (Siva) schittert van hemel tot aarde, dat alles wordt ervaren in en als het Zelf en dat zijn Shakti (persoonlijkheid) haar oorspronkelijke creativiteit terugvindt.

Waarin ligt nu het geheim?

Zoekers die niet van wanten weten, gaan met hun persoonlijkheid met al haar problemen, in de oefening en komen er onveranderd uit. Zoekers die wel van wanten weten, "geven" zichzelf en ervaren de totaliteit van "gevoeld gevoel", problemen inbegrepen, als Shakti. Ze doen dat met absolute Toewijding en Liefde, dé kracht die hen bij hun Bron brengt en die, aldus Swami Sivananda, een zee is van Goedheid, Voorspoed en Zelfbewustzijn.

In de praktijk

In de praktijk betekent dat dat je in alle oefeningen liefdevol stilstaat bij je "gevoeld gevoel" of je totaalervaring, af en toe met de "open" vraag: "Wie ervaart het gevoeld gevoel?" Met "open" vraag wordt bedoeld dat het een vraag zonder antwoord is, omdat Siva geen "ding" is en onkenbaar is. De "open" vraag heeft de bedoeling je intellect perplex te laten staan in een absolute Stilte, waar Siva zichzelf kent. Eerst zijn dat zalige momenten in rustvolle oefeningen, later ontdekt men Siva als altijd geopenbaard en als Dat waarop men altijd kan terugvallen. Terugvallen op Dat is de hoogste Saadhana. Dat zijn, Shakti ervarend IN en ALS het Zelf, is de Natuurlijke Staat of Sahaja Samaadhi.

Met dat inzicht

Ga met dat inzicht in Berghouding en alle andere evenwichtsoefeningen die we bestudeerd hebben. Eens beleefd, kan dat evengoed in alle andere Aasanas, zeker in Jyeshtikaasana, Makaraasana, Sarpaasana en de Aasanas die we nu bestuderen.

Jyeshtikaasana (Beste Houding)

Lig op de buik, de benen samen en de armen boven het hoofd op de grond. Ontspan diepgaand en observeer het natuurlijke vloeien van de adem. Wees je na enige tijd enkel rustvol bewust van je hele "gevoeld gevoel", zonder iets achter te houden. Doe dat met overgave omdat je "gevoeld gevoel" Moeder Shakti is.

Dit is de beste houding omdat de Praana (adem) er heel natuurlijk in vloeit en vooral omdat er een rust en een diep gevoel van overgave van uitgaat die Shakti openbaart. Toegewijden noemen de houding "Dandavat" (als een stok) en beoefenen ze in absolute overgave enkel voor de hoogste Werkelijkheid of Goeroe. Ze is dé meditatieve houding waarmee achterwaartse buigingen worden aangevangen.

Makaraasana (Krokodilhouding)

Er zijn twee houdingen die Makaraasana heten. Die naam is erg betekenisvol: je bent volkomen onbeweeglijk en ontspannen zoals een krokodil, die niettemin onvoorstelbaar waakzaam is en alles waarneemt. Neem een van die houdingen aan, precies zoals ze in de tekeningen aangegeven zijn en beleef ze net zoals Jyeshtikaasana. Mits Makaraasana lange tijd te beoefenen is ze een uitstekend middel tegen rugklachten. Ook mensen die lijden aan astma en andere longkwalen moeten deze Aasana beoefenen met een juiste, diepgaande overgave.

Sarpaasana (Slanghouding)

Er zijn twee houdingen met dezelfde naam. De eerste (zie tekeningen) versterkt de rugspieren en bekrachtigt het hele lichaam. Lig op de buik, strengel de vingers in elkaar en richt het hoofd en de romp zo hoog mogelijk op. Houd de houding vol zolang het gaat met gemak en adem rustig door.

De tweede houding is een van de allerbeste houdingen, die helpt bij alle vrouwenkwalen, de spijsvertering verbetert, de abdominale organen bekrachtigt (ook lever en nieren) die constipatie en rugklachten verdrijft en het hele organisme bekrachtigt, zeker als ze beoefend wordt met de instelling beschreven bij Jyeshtikaasana. Lig op de buik, benen en voeten samen, handen onder de schouders, en adem de longen leeg met een gevoel van ontspanning. Breng inademend de kin naar voren, leg het hoofd in de nek en richt de romp op terwijl je de voorarmen naar voren schuift tot de opperarmen loodrecht op de grond staan op de breedte van de schouders. Blijf in die houding zolang het gaat met gemak en vereer jezelf als Shakti.

Shalabhaasana (Sprinkhaanhouding)

Op de tekening zie je een gemakkelijke variatie van Shalabhaasana. Lig op de buik, leg de gestrekte armen onder het lichaam, met vuisten gebald en kneukels op de grond. Plaats de kin op de grond en adem uit. Hef rustig inademend langzaam het linkerbeen. Blijf even in de houding met volle longen en breng dan uitademend het been terug. Doe hetzelfde rechts en herneem de houding enkele malen.

Deze houding stimuleert de lever, de pancreas, de abdominale organen, de longen en het hart. Ze helpt bij maag- en darmklachten en verhoogt de eetlust. Ze versterkt de wervelkolom en stimuleert de sciatiekzenuw. Ze is een zegen voor iedereen.

Naukaasana (Boothouding)

Lig op de buik, de handen in de nek en adem uit. Hef rustig inademend zowel het hoofd en de romp als de benen van de grond. Adem rustig door en houd even vol. Deze houding bezit de kwaliteiten van Sarpaasana en Shalabhaasana.

klik