The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 2

Siva

 

   22e LES   

 

Evenwicht

De evenwichtshoudingen staan vooraan in het oefenschema. Het zijn de belangrijkste van alle Aasanas. Aasanas dienen immers om Dridhataa of mentale en lichamelijke kracht te ontwikkelen en geven uitdrukking aan een openbaring van de Rishis of Zieners: "EVENWICHT IS KRACHT!"

Het gaat niet om het lichaam alleen

Je lichaam leeft. Het is het voertuig of een uitdrukking van het leven. Het wordt in stand gehouden door het samenspel van de drie Doshas of bioregulatoren. Een van die Doshas, namelijk Vaata (wind), bestaande uit vijf Praanas, is het Leven zelf. Vaata is Shakti of de scheppende kracht van Bewustzijn.

Die drie Doshas moeten in evenwicht worden gehouden, opdat het lichaam vrij zou zijn van secundaire ziekten (veroorzaakt door verstoringen van de Doshas). Om primaire (gewone en essentiële) ziekten geen kans te geven, is het overigens nodig de vijf Praanas of levensstromen in een staat van onderling evenwicht te brengen. Alle indammingen van energie moeten worden doorbroken en alle Praanas moeten vrij vloeien, opdat ze zich, uit zichzelf, zouden vestigen in hun juiste plaats en functie. Praana met het hart als steun, moet sterk zijn; Apaana, de reinigende energie met het basiscentrum als steun, moet licht zijn; Idaa en Pingalaa, de maan en de zon, de negatieve en de positieve energieën, moeten volkomen evenwichtig vloeien; de Chakras, draaikolken van energie, moeten bewegen in het ritme van hun element. Het denken moet evenwichtig worden, door het ontdekken van waakzaamheid, een stil plekje in het hart, dat stilte, sereniteit en waarheid blijft, achter de altijd veranderende vloed van gedachten en gevoelens. Er moet een evenwichtige visie zijn, zonder opia's (zie "Yoga in het dagelijks Leven" van Swami Sivananda). Er moet een evenwicht zijn tussen Nara (je persoonlijkheid), de wereld en Naaraayana (de Bewoner van alle Naras), door je te verheffen tot Dat wat alle begrippen te boven gaat en die drievoudigheid tot een Eenheid maakt.

Je lichaam, een medium

In dat streven naar een allesomvattend evenwicht spelen de evenwichtshoudingen een niet te veronachtzamen rol. Je lichaam is de uitdrukking van de Doshas, van de Praanas, van Idaa en Pingalaa, van de mate waarin je waakzaam of innerlijk stil bent, van je visie, van je gedachten en gevoelens en van de mate waarin je jezelf kunt overstijgen in een Kosmisch Bewustzijn. Het lichaam, de Praanas, het denken, je gevoel en het intellect zijn één organisch geheel. Wat je doet met je lichaam heeft ontegensprekelijk een effect op dat geheel. Duizenden jaren vóór het ontstaan van de Westerse psychologie, ontdekten de Zieners dat men de mens kan benaderen via zijn lichaam. Ze noemden die benadering "Ghatasta Yoga". Die benadering is -jammer genoeg zonder bronvermelding!- een belangrijke trend in de Westerse psychologie. Het belangrijkste inzicht is dat een lichamelijk evenwicht evenwicht schept in alle lagen van de persoonlijkheid.

Ervaren en scheppen

Je hele persoonlijkheid is slechts het medium waarmee het Aatman (Zelf, Bewustzijn) ervaart en schept (offert). Het lichaam is het voertuig of de kristallisatie van het hele medium. Elke ervaring, elke gedachte, elke houding, elk gevoel en elke impuls tot scheppen wordt in het lichaam uitgedrukt als houdingen en gebaren en, wat belangrijker is, als een lichamelijke gewaarwording, waaraan iedereen jammer genoeg voorbijgaat. Wie zich bewust is van zijn lichaam, als een offer, ontdekt dat het lichaam een taal spreekt die, achter alle zelfvervreemding, echtheid, spontaneïteit en Svadharma (eigenheid) openbaart. Zich bij wijze van offer bewust zijn van het lichaam (op dezelfde basis als waarop je je bewust bent van alle andere dingen) brengt je dicht bij de stroom van authentieke gevoelens en impulsen. Dat is een bewust beleven van je gevoelens, waardoor jijzelf overigens schittert als waakzaamheid.

EVENWICHT IS KRACHT!

Evenwichtshoudingen, luisteren naar je lichaam

Beoefen Berghouding en Boomhouding. Wees je daarin uiteindelijk rustvol, inspanningloos en keusloos bewust van je lichaam als een stroom van gewaarwording. Grijp daar niet op in, los je greep, vertrouw het lichaam helemaal aan zichzelf toe en laat het zich vrij uitdrukken als een stroom van gewaarwording.

Laat overigens je blik eens ergens rusten. Vanuit je luisteren of je bewust zijn van je lichaam, zul jij als waakzaamheid uitzetten en de hele omgeving, je lichaam inbegrepen, ervaren als één wezen, als een universele vloed van gewaarwording en gevoel. Wat we in dit nummer schrijven over Swami Sivananda is geen sprookje, maar werkelijkheid: "Zijn ogen zijn overal. Overal zijn Zijn armen, overal Zijn voeten. Van Hem zijn de vleugels van de vogels, van Hem de armen van de mensen. De aarde en de hemel behoren aan die Ene." Dat allesomvattend Wezen spreekt een taal zonder woorden, die Zijn Goddelijke Actie of Dharma openbaart. Op dat ogenblik zul je volkomen gelukkig en vrij van zorgen zijn, geen ogenblik eerder. Wie het leven ernstig neemt en zichzelf niet bij de neus neemt, beoefent daarom Yoga, met een grote ontvankelijkheid en subtiliteit.

In deze lessen kun je veel leren, maar niet op dezelfde directe, intense manier als in de Yoga Academie! In de volgende les bestuderen we een hele reeks evenwichtsoefeningen ten gronde!

GOEROEDEV SWAMI SIVANANDA

Op 8 september 1887 werd in Zuid-India Swami Sivananda geboren in een Brahmaans gezin, dat meditatie even belangrijk vond als eten en drinken. Hij had een briljant verstand, een atletisch lichaam, een goed karakter en een gouden hart. Hij werkte gedurende jaren als arts in Maleisië, waar hij vooral de arme koelies verzorgde op de Engelse theeplantages. Na een dodelijke griepepidemie, die in hem een onweerstaanbaar gevoel van onthechting deed groeien, begon hij rond te trekken als een asceet over India's eindeloze wegen. Na vele omzwervingen kwam hij terecht in Rishikesh, niet ver van de plaats waar de Ganges de Himalayas verlaat. Hij beoefende er versterving, Yoga en meditatie en bereikte de verlichting. Hij trok vele discipelen aan en zonder dat hij het zelf wilde groeide rond hem een grote Aashram. Hij gaf zijn discipelen een all-round training en moedigde hen aan hun specifieke talenten en gaven te ontwikkelen. In 1936 stichtte hij The Divine Life Society. In zijn Aashram ontstonden mettertijd vele departementen: een goed uitgeruste drukkerij, waar zijn vele boeken (300) werden gedrukt, een Music Academy, een Aayoervedisch departement, een hospitaal, een boerderij, de Yoga Vedanta Forest Academy, een Hatha Yoga departement enz. Al voor de oorlog had hij vele discipelen in Europa. Hij moedigde de studie aan van alle takken van Yoga Vedaanta. Hij was geïnteresseerd in alle zoekers. En hij wilde er "vinders" van maken. De dualiteit tussen de vele benaderingen zoals Yoga. Saankhya, Vedaanta enz. bestaat slechts op het vlak van het intellect, op het vlak van de beoefening, maar in de realisatie verdwijnt ze volledig. Voor hem waren ook alle religies gelijkwaardig, Het heeft geen belang tot welke religie je behoort of niet behoort. Van religie veranderen lost niets op. Het enige wat telt is dat je oprecht beoefent wat je gelooft. Iedereen studeert maar meer en meer oefeningen, technieken, teksten enz. Ze weten veel meer dan ze ooit kunnen beoefenen. Als ze maar beoefenden wat ze weten, dan waren er massa's verlichte wijzen.

Vanaf september 1986 tot september 1987 wordt in India en over al ter wereld door al zijn discipelen " 100 Jaar Sivananda" gevierd.

Zijn hele leven schreef Swami Sivananda elke dag. Zelfs toen hij niet meer kon schrijven, op het laatste van zijn leven, riep hij iemand van de Aashrambewoners en dicteerde hem een tijd. De laatste zin die hij dicteerde was "Happiness comes when man merges in God. Het geluk komt als de mens versmelt met God."

Toen de dokter, Devaki Kutty, zijn reactie wilde testen, gaf ze hem pen en papier. Swamiji schreef "Remember, Forget". Zij vroeg om uitleg. Hij zei: "Vergeet dat je Devaki Kutty bent en onthoud dat je in wezen onvergankelijk Zelf bent." Vandaar de titel van de biografie die we over hem uitgaven, 'Onthoud Vergeet' Portret van een Yogi".

Al onze problemen vinden hun oorsprong in het feit dat we ons vereenzelvigen met dit vergankelijk lichaam en met deze rusteloze geest en dat we niet weten wie we in wezen zijn.

Goeroedev Swami Sivananda was een van de verlichte wijzen van deze moderne tijd, zoals Papa Ramdas, Ananda Mayi Ma, Aurobindo, Ramani Maharshi en anderen. Zij waren een belichaming van Yoga.

OM. Zijn ogen zijn overal, Zijn monden overal, overal zijn Zijn armen, overal Zijn voeten, van Hem zijn de vleugels van de vogels, van Hem de armen van de mensen.
De hemel en de aarde behoren aan die Ene.

klik