The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

Van nu af aan zullen we ons verdiepen in de belangrijke Yogabenaderingen.

Adhyaatma Yoga

Er zijn een aantal Yogabenaderingen die meteen naar de kern van de zaak gaan. Het probleem is de tienvoudige zelfvervreemding die beschreven werd in de 6e les. De basis van zelfvervreemding is het ik, dat ontstaan is door vereenzelviging van Bewustzijn met het lichaam en het denken. Het ik is dus een schim, een niets, en toch is het de basis van alle problemen. Met de idee dat het probleem van zelfvervreemding in de wortel dient uitgeroeid, ontstonden directe benaderingen die, onder de verzamelnaam Adhyaatma Yoga. een poging zijn om de boom van zelfvervreemding om te hakken met de bijl van onthechting (Bhagavad Gietaa XV 2 en 3). In Trika Yoga behoort Adhyaatma Yoga tot de op Siva gebaseerde benaderingen. Ziehier enkele van die benaderingen.

1. Aatma Vidyaa

Aatma Vidyaa is ongetwijfeld het meest directe pad. Het is zelfs geen pad, geen weg van A naar B, maar gewoon ZIJN wat je BENT. Het is een moeilijke benadering, enkel omdat ingewikkelde geesten niet overweg kunnen met EENVOUD en omdat het de natuur is van de zelfvervreemde geest je voortdurend uit je IK BEN-HEID weg te halen. Maar volgens Ramana Maharshi is het gemakkelijk: "O, zo gemakkelijk is Aatma Vidyaa. Zelfs voor de laagsten onder de laagsten is het Zelf (Aatma) zo'n onbetwijfelbare, altijd aanwezige Realiteit of SAT (Existentie, Bestaan), dat een vrucht in je handpalm in vergelijking als onbestaande moet worden beschouwd."

Aatma Vidyaa is fantastisch verwoord in de Ribhoe Gietaa (zie onze publicatie "Als Melk en Water"), waarin de Grote Ziener Ribhoe zijn van Siva zelf ontvangen onderricht doorgeeft aan zijn discipel Nidhaga. Het gaat om een openbaring van de allerhoogste orde. Lezen dus! De benadering bestaat uit louter IK BEN-HEID, BESTAAN of EXISTENTIE, niet als een ding, een object, een lichaam, een geest of een iets, maar als NIET-IETS, BEWUSTZIJN, LUISTER, ESSENTIE...

Het is een altijd aanwezige Staat die niet door de geest, maar enkel DOOR ZICHZELF gekend wordt. Het is BESTAAN, bewust van BESTAAN, ongemanifesteerd, ongeconditioneerd. Het is jezelf ZIJN, niets meer. BESTAAN is realisatie, ZIJN is realisatie. Het is geen kennis en geen worden of veranderen, maar puur ZIJN...

Aatma Vidyaa kan enkel falen als je BESTAAN benadert met woorden, ideeën en concepten. BESTAAN is VOORBIJ het denken en is de getuige van gevoelens, gedachten en handelingen. Het kan door niets worden veranderd. Zelfs de benadering is er teveel aan: BESTAAN is zich bewust van BESTAAN, BESTAAN is supereenvoudig en moeiteloos. Het doet niets; het is enkel zijn Shakti die schept. BESTAAN vraagt geen inspanning, maar er bestendig in gevestigd zijn, vraagt voortdurend ZIJN. "Door voortdurend ZIJN", zegt Ribhoe, "kun je het ongedifferentieerde Opperste Wezen bereiken en genieten van blijvende Zaligheid.

De Opperste Absolute Werkelijkheid geworden, zul je nooit meer het lijden ervaren dat ontstaat uit vereenzelviging." Dit is iets voor een van seconde tot seconde beleving tijdens alle bezigheden, ook tijdens meditatie.

2. Aatma Vichaara of Zelfonderzoek De beste vertegenwoordiger van het pad van Aatma Vichaara is de groter Ziener Ramana. Zijn leer kan worden samengevat met de vraag: "Wie ben ik?" Als ik die vraag stel, krijg ik allerlei antwoorden vanuit een intellectueel standpunt, maar dat is niet de bedoeling! Op die vraag, die slaat op wat je in wezen bent, voorbij alle concepten, is er geen ander antwoord dan het feit van puur BESTAAN, dat door Jehova aan Mozes geopenbaard werd als "IK BEN: IK BEN". Welke vraag men aan Ramana ook stelde, zijn antwoord was altijd eender: "Zoek eerst uit wie of wat je bent."

Eigenlijk is er maar één verschil met Aatma Vidyaa, namelijk het feit dat de "Wie ben ik?"-vraag een hulpmiddel is. De 'ik'-gedachte is de bron waaruit alle gedachten ontstaan en het raakpunt of de knoop van BESTAAN en al het waarneembare. De "Wie ben ik ?"-vraag is dus bedoeld om je naar de Bron van de geest te leiden en het ik te bewaren als ik. Telkens als er in Aatmavichaara-meditatie gedachten oprijzen, wordt men er door de "Wie ben ik?-gedachte niet in meegesleept.

De vraag is dan: "Aan wie verschijnen de gedachten ?

Aan mij ? Wie is het die 'mij' zegt ? En zo gaat men altijd naar het ik, dat, behouden als ik, tuimelt in het "Ik Ben: Ik Ben".

De "Wie ben ik?"-vraag vernietigt alle gedachten en, zoals een stok die gebruikt wordt om het vuur op te rakelen, zo verbrandt de "Wie ben ik?"-vraag uiteindelijk zichzelf en gaat op in BESTAAN. Dan wordt de meditatie Sahaja (natuurlijk) en is BESTAAN (het Zelf) altijd geopenbaard achter alle gedachten en handelingen. Daarmee wordt het iets voor alle tijden en seizoenen.

3. Aatmasharanam of Overgave

Overgave is leven in het HIER en NU, bewust van alle ervaringen zoals ze zijn, in het besef dat het NU de enige solide werkelijkheid is.

Overgave is het accepteren van alle ervaringen, begrijpend dat alles gebeurt zoals het bestemd is om te gebeuren en dat niets gebeurt wat niet bestemd is om te gebeuren.

Overgave is een onbeperkt vertrouwen dat op zijn best beschreven is in de Bergrede: "Zie de vogels des hemels, ze zaaien noch maaien en leggen geen voorraadschuren aan en toch draagt de Hemelse Vader zorg voor hen..." "Als je bidt: 'Uw wil geschiede'", vroeg Ramana, "waarom bid je dan nog? Je zorgen zelf dragen is zo dom als de man die in de trein zijn bagage op zijn hoofd draagt. Wentel alle zorgen op Zijn schouders en wees stil. Stil zijn is Yoga."

Overgave openbaart Aatma Vidyaa en wordt de Staat van puur Bestaan voor alle seizoenen.

4. Japa of het herhalen van een mantra Een mantra is de naam van Bestaan, die met of zonder maalaa (telsnoer met 108 kralen; 108 is het symbool van Oneindigheid of Bestaan) in gedachten wordt herhaald. Japa is Aatmavichaara als men, de mantra in gedachten herhalend, onderzoekt wie de mantra herhaalt, wie of wat de Bron is van waaruit de mantra opwelt... Met dat onderzoek gaat de geest naar zijn Bron, het ik, en komt er beslist een moment waarop het ik versmelt in "Ik ben: Ik ben".

Ajapajapa of het eerder beschreven observeren van de adem in het Hart met de mantra "SOHAM", een samentrekking van "SAH" (Hem, Bestaan) en "AHAM" (Ik Ben), is een bijzonder krachtige oefening om het BESTAAN te realiseren dat wordt aangeduid met "Hem" en "Ik Ben" en dat, voorbij de adem en die klanken, altijd geopenbaard is.

5. Boeddhi Yoga

Boeddhi Yoga is een van de belangrijkste onderwerpen van de Bhagavad Gietaa, dat zijn hoogtepunt vindt in het offer van zien, luisteren enz. Het feit van Zien of Luisteren IS Bestaan. We zullen daar dieper op ingaan in een volledig overzicht van de Bhagavad Gietaa.

Het was voorlopig de bedoeling TRIKA YOGA te vervolledigen met de op Siva gebaseerde benaderingen. Er zijn weinig Yogabeoefenaars die een zo grondige opleiding kregen als jij, beste lezer. De lessen herlezen en beluisteren, je erover bezinnen, jezelf observeren, je oorspronkelijke religieuze gevoel opdiepen, ethisch zijn vanuit je wezenlijk bestaan, oefenen en je, zelfs tijdens je bezigheden, vestigen in BESTAAN is een nooit falende benadering om alle zelfvervreemding te doorbreken, kwalen en zorgen te verdrijven en gelukkig te zijn. Aan jou de keus om dat al dan niet waar te maken!

Er is een groot misverstand, namelijk het hardnekkig vooroordeel dat men vanuit Zelfbewustzijn niet kan werken. Dat vooroordeel wordt uit de weg geruimd door de toelichting van andere Yogabenaderingen in de volgende lessen.

klik