The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

SHAKTI, DE BASIS VOOR EEN TWEEDE BENADERING

Shakti beschrijven is onmogelijk. Elke poging daartoe is gedoemd om te falen en kan enkel bedoeld zijn als basis om je intuïtie aan het werk te zetten.

Siva (wit) met een oneindig gedifferentieerde Shakti

Siva (Bewustzijn) en Shakti zijn één onscheidbare werkelijkheid, veel inniger samen dan de twee zijden van een zelfde munt. In Tantra Yoga worden ze gesymboliseerd door een in elkaar verstrengeld minnend paar of door een wezen dat half man, half vrouw is. In werkelijkheid verlaten ze elkaar nooit en is de staat van SAMSRAYA (zie vorige les) altijd een onveranderlijk feit.

Enkel in de staat van Prakaasha wordt een verschil ervaren tussen Siva en Shakti, gesymboliseerd door een liggende Siva en een opgerichte op Siva staande Shakti. Op dat ogenblik is Shakti Mahaa Maayaa, letterlijk de Grote Begoocheling, die een relatieve werkelijkheid en een nooit echt bestaande dualiteit schept. Zoals een zaad een boom wordt met takken, bladeren, bloemen enz., zo wordt Mahaa Maayaa, Siva verlatend, de levensboom of de kosmos met een ontzaglijke veelvoudigheid, hoewel ze altijd bij Siva blijft.

De veelvoudigheid blijft niettemin de Ene: knooppunten van de ene Siva met een oneindig gedifferentieerde Shakti, waarvan elk deel het zegel draagt van Siva in de vorm van Yantras (zie tekening vorige les), een soort genetische code waarmee de natuur (Shakti-Nara) uit zichzelf in vervulling gaat (zie Yogakompas, blz. 143, 2 en 3). Die visie plaatst de Schepper niet in het begin van de tijd, maar in het hart van de mensen, en verzoent het dispuut tussen gelovigen en wetenschappers (evolutionisten). Geen uiterlijke omstandigheden, maar Sivashakti zelf drukt zich van seconde tot seconde uit in talloze altijd veranderende Avataars (verstoffelijking van Bewustzijn). Oorspronkelijk is Shakti Praana, een intelligent en scheppend beginsel dat andere Praanas, Chakras en zenuwgebieden schept, samen met de elementen aarde, water, vuur, lucht en ether, die door vervijfvoudiging Nara worden, met een omgeving zoals hij ze ervaart via vijf zintuigen. En zo wordt Shakti, die toch altijd Siva blijft, de Natuur of een Avataara.

Shakti is een INTERMEDIAIRE kracht tussen Siva en Nara. Ze is BEMIDDELING en OVERDRACHT.

SHAKTI ALS BEMIDDELING

In de Bhagavad Gietaa (VI 6, blz. 141) lees je: "Het Zelf (Siva) is de vriend van het zelf (Nara) voor hem die het zelf (het ikje met zijn vereenzelviging en conditioneringen of het schizofrene zelfbeeld) overwonnen heeft.

Maar voor het overwonnen zelf (het ikje) staat het Zelf (Siva) in de positie van een vijand."

Voor degene die Nara toevertrouwt aan de natuur en die Siva realiseert, is Siva de vriend van Nara. Nara is dan verlost van alle primaire kwalen en is, samen met Shakti en het onderbewustzijn, een volmaakte schepper, zoals de Nara op de omslag van de Bhagavad Gietaa. De vriendschap van Siva tot Nara wordt verklaard door het feit dat Shakti, zolang de geest gevestigd is in Siva, in een volkomen harmonie is. Die harmonie wordt symbolisch uitgedrukt door de dans van Siva en Shakti, die dan Paarvatie heet, of door het wisselen van een blik tussen Siva en Paarvatie.

Maar zodra de geest zijn bron (Siva) verlaat, door vereenzelviging en door het Oedipuscomplex, holt de Praana in het lichaam rond en schept ze alle primaire kwalen. Als bemiddelaar van Siva laat ze je daarmee weten dat er iets fundamenteel misloopt. Zo is elke primaire ziekte een boodschap van Siva en een wenk om orde op zaken te stellen.

Naarmate de kloof tussen Siva en het schizofrene zelfbeeld vergroot, gaat Shakti erger tekeer en vertolkt ze de schreeuw van het Zelf (Siva) om als zodanig te worden gekend en gerealiseerd. Die Shakti wordt gesymboliseerd door Doergaa, rijdend op een tijger en tot de tanden toe gewapend.

De daardoor veroorzaakte primaire (gewone en essentiële) ziekten kunnen worden bestreden met de op Nara en Shakti gebaseerde benadering. Op een ogenblik dat Nara gedragen en toevertrouwd is aan de natuur (eerste benadering) kan Shakti vlug tot rust worden gebracht door de Praanas en de Chakras aan te raken met het puur toeschouwerschap dat men dank zij de eerste benadering op dat ogenblik is.

Wees je vanuit de eerder beschreven EENVOUD rustig bewust van de vijf Praanas, die met een bijbehorende Mantra (Naam) worden gevestigd in hun oorspronkelijke intelligentie en functie.

Wees je aldus bewust van PRAANA (met een doorzichtige gouden kleur) in de ogen, de neusholte en de mond, met de Mantra PRAANAAYA SVAAHAA. Dan van APAANA (loodkleurig) in de buik onder de navel, met APAANAAYA SVAAHAA. Dan van VYAANA (hemelsblauw) in het hele lichaam, met VYAANAAYA SVAAHAA. Dan van OEDAANA (turksblauw) in de keel, met OEDAANAAYA SVAAHAA. Dan van SAMAANA (wit) in de buik tussen hart en navel, met SAMAANAAYA SVAAHAA. Dan herhaal je een tijdje de Mantra PARAMAATMANE SVAAHAA (Param: hoogste Aatman: Zelf of Siva) waarmee de geest wordt gevestigd in zijn bron (Siva). De kleuren zijn etherisch of doorzichtig en de Mantras worden enkel mentaal herhaald.

Daarna word je je, een na een, bewust van de Chakras, beginnend met Moelaadhaara (van onder naar boven dus), telkens door het oersymbool in gedachten te visualiseren met de erbij horende Mantra: het vierkant (Lam), de maansikkel (Vam), de driehoek met de basis naar boven (Ram), de zeshoekige ster (Yam), de Lingam of het ovaal (Om) en de volle maan (met stilte).

In de tekening van vorige les zijn alle oersymbolen en Mantras aangegeven, samen met kleuren. Shaktis enz., die eveneens middelen zijn om de Shaktis teder aan te raken. Je kunt haar in de Chakras zelfs aanraken met de muzieknoten, in gedachten gezongen en uitgesproken als SA, RE, GA, MA, PA, DA, NI. Met de daaropvolgende SA ga je in Siva, een onuitsprekelijke Stilte boven je hoofd en in het Hart (waar je wijst als je "ik" zegt).

Dat alles doet wonderen!

Shakti bemiddelt ook voor Nara. Wanneer Nara in gedragenheid in Aasana of ontspanning is, brengt Shakti Siva dichterbij. Hoe gebeurt dat? Het belangrijkste effect van Aasana is dat VYAANA, die het gehele lichaam doordringt, wordt bekrachtigd en in haar intelligentie en functie wordt gevestigd, in die delen van het lichaam die, mits VRIJ ADEMEN, volkomen ONTSPANNEN en GEREKT zijn. Het resultaat is dat je je energieker voelt en dat de bloedsomloop, de bevoorrading van alle cellen aanzienlijk verbetert. SAMAANA wordt gevestigd door druk op de buik in achterwaartse buigingen, door de beweging van het middenrif (vrij ademen!), door Agni Dhauti (bekijken we later) en door het ontspannen gerekt zijn van de wervelkolom.

Door vrij ademen worden de PRAANA sterk en de APAANA licht. De Apaana stopt haar neerwaartse beweging en wordt verenigd met Praana, wat vanzelf -Shakti bemiddelt!- Siva dichterbij brengt. Dat gebeurt vooral in Omgekeerde houdingen. In Alle-delenhouding en Vishouding wordt OEDAANA gevestigd, wat Nara meer evenwicht en zekerheid geeft.

Bewustzijn (hier Krishna) en Shakti (Raadhaa) wisselen een blik.

Het rustvol gerekt zijn van de wervelkolom heeft overigens een versterkend effect op de betrokken Chakras. Sommige Aasanas, zoals Achterwaartse buigingen, Pauwenhouding en Omgekeerde houdingen, wekken zelfs de slapende of potentiële Koendalinie, de Shakti die te gelegener tijd vanzelf haar weg naar Siva vindt.

Dat en dat alleen verklaart het ongeëvenaard effect van Aasanas. De bloedsomloop. de spijsvertering, de endocriene klieren, de vernieuwing van het lichaam, de psychische weerstand enz. varen er wonderwel bij.

Dan zijn er ook Moedraas, sublieme houdingen en oefeningen, die Siva en Paarvatie in volmaakte harmonie laten dansen. Ze staan beschreven in "Yogagids", maar ook in deze cursus komen we erop terug.

Vooral Zonnegroet is belangrijk. De zelflichtende zon is het symbool van Siva of Bewustzijn. De naam houdt in dat alle bewegingen -vrij als een dans!- een voortdurende ervaring hoeven te zijn van een onbetrokken eenvoud of toeschouwerschap (Siva).

De Zonnegroet bestaat uit twaalf bewegingen, de twaalf manen van de zonnecyclus, die het element tijd of alle processen in het lichaam symboliseren. Ze regelt die processen, schept harmonie in de Praanas, stimuleert de Chakras, doet Siva en Paarvatie dansen en brengt Siva dichterbij.

SHAKTI ALS OVERDRACHT

Als overdracht is Shakti een pad waarmee Siva neerdaalt in de natuur (Nara) die, als alles op zijn plaats staat, een echte Avataara is. Siva is in Nara trouwens in al zijn volheid aanwezig als het FEIT van Zien, Luisteren enz. Zien IS Siva!!!

Shakti is ook een pad om de geest opnieuw in zijn Bron (Siva) te vestigen en Prakaasha, de luister van Zien-Luisteren te realiseren.

Het Shaktipad omvat twee benaderingen:

de ene is zo gevaarlijk dat ik erover zwijg, de andere zo simpel dat ik er niet over zwijgen kan. Het observeren van de adem in het Hart met de Mantra SOHAM behoort daartoe, maar daar kom ik later op terug.

SIVA ALS BASIS VOOR EEN DERDE BENADERING

De derde benadering werd in de geschiedenis van de mens nooit zo raak beschreven als in de Gietaa. Ze is een pad waarin Siva (in de Gietaa Krishna genoemd) zelf hét medium is om Siva te vinden. Lees III 42 en 43 op blz. 80.

De Gietaa is voorlopig een gestoten boek, maar na de volgende les komt daar verandering in.

TANTRA YOGA

Boven die drie benaderingen troont een pad dat door zijn eenvoud niet te vatten is en dat VIMARSA en SAMSRAYA vanzelf openbaart. Het is het pad van het eeuwig minnespel tussen Siva en Nara in Adhidaivikameditatie. Wat dat betekent, is voor later.

Voor een keer vallen de andere rubrieken weg wegens plaatsgebrek. Onthoud alleen dat je me kunt schrijven: Siva, Abeelstraat 19, B-9300 Aalst, België, maar niet over onderwerpen die aangekondigd zijn voor later.

TRIKA YOGA LEER JE BEST ONDER GOEDE LEIDING.

klik