The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Uit licht van Sivanada : januari 2008   Vol. 493

Er werd me gevraagd wat Vande Maataram betekent en dat niet de eerste keer. Laat ik er dus hier over schrijven, dan heeft iedereen er wat aan. De werkwoordswortel vand betekent: groeten. Maataram is de accusatief (leidend voorwerp) van maatri (moeder). Vande Maataram betekent dus: ik groet de Moeder; met de onderliggende betekenis: ik vereer de Moeder. De Moeder is in dit geval India. Vande Maataram is de titel van een lied dat vanaf 1896 een belangrijke rol speelde in de onafhankelijkheidsstrijd. Maar het werd uiteindelijk toch niet het officiële vaderlandslied (Bhaaratadeshieya Gietam; Bhaarata is de Sanskrit naam voor India en desha betekent: land; gietaa betekent: lied).Het officiële nationale volkslied werd in het Bengaals geschreven door Rabindranath Tagore (1864-1941; Nobelprijs literatuur 1913). De Hindi versie werd op 24 januari 1950 door het Nationale Parlement gekozen als volkslied. Mijn eigen vertaling van de geautoriseerde Engelse vertaling:

Gij zijt de bestuurder van de geest van alle mensen,
bepaler van India's lot.
Uw naam wekt het hart op van Panjaaba,
Sindhoe, Goejaraata, Maraathaa, -Draavida, -Oetkala (Orissa) en Bangaa (Bengalen).
Hij weerklinkt in de bergen van de Vindhyas en Himaachala (Himaalayas).
Hij versmelt met de muziek van de Yamoenaa en de Gangaa (Ganges)
en wordt gezongen door de Indische Oceaan.
Ze bidden voor uw zegen en bezingen uw glorie.
Gij bepaler van India's lot,
De overwinning! De overwinning.! De overwinning zij U!

Swami Sivananda schreef een lied met als titel Mother India, a national anthem (Moeder India, een nationaal lied) op het ritme van de volgende Vedantische kiertan:

Refrein

Akhanda Ram Ram Ananda Ram Ram Advaita Ram Ram
Chidghana Ram Ram Chinmaya Ram Ram Chidrupa Ram Ram

Lied

May God bless Mother India, our sacred glorious Hind,
The land of Rishis, Yogis, sages of a high spiritual culture.
India is the only land where God-realisation is the goal.
India is the only land where Rishis, Yogis abound.

India has produced mighty kings and statesmen,
Rishis, sages, Avataras, poets and heroes,
Like Yudhishthira, Arjuna, Valmiki and Viswamitra,
Like Rama, Krishna, Vyasa, Vasishtha and Sri Shankara.

It is a land of Dharma, where people practise Yama and Niyama.
It is a sacred land, where holy Ganga, Yamuna and Sin-dhu flow.
It is a peaceful land of broad tolerance, where all religionists dwell.
Glory to India, glory to Hind, may Lord bless our Hind!

May all her children in love unite and do their duty aright.
May God bless them with health, long life, peace and prosperity.
May Lord make them brave, virtuous, dutiful and divine!
May Lord fill their hearts with pure patriotic spirit!

May India's fame extend fully over the world.
May India shine gloriously with culture and civilisation.

Vertaling
Akhanda Raam Raam Aananda Raam Raam Advaita Raam Raam
Chidghana Raam Raam Chinmaya Raam Raam Chidroepa Raam Raam

Ik heb de lengte van de klinkers aangegeven: verdubbeling van de aa voor de lange a; oe: de klinker is lang. Dit is nodig voor de juiste uitspraak.

Akhanda: ondeelbaar; Raama: wat zich in je hart uitdrukt in de vorm van genade, van de werkwoordswortel ram: verrukken, tevreden zijn of tevreden maken; aananda; zaligheid, advaita: niet-twee; chidghana: massa van bewustzijn (chit); chinmaya: gemaakt van chit of bewustzijn; chidroepa: in wezen bewustzijn.

God zegene Moeder India, ons gewijd glorierijk Hind (India),
Het land van zieners, Yogis, wijzen van een hoge spirituele cultuur.

India is het enige land waar de Godverwerkelijking het doel is.
India is het enige land waar zieners, Yogis in overvloed voorkomen.

India bracht machtige koningen en staatslieden,
Zieners, wijzen, avataaras, dichters en helden voort,
Zoals Yoedhishthira, Arjoena, Vaalmieki en Vishvamitra,
Zoals Raama, Krishna, Vyaasa, Vasishtha en Shrie Shankara.

Het is een land van dharma (rechtvaardigheid, wet, religie), waar mensen yama en niyama beoefenen.

Het is een gewijd land waar de heilige Gangaa, Yamoenaa en Sindhoe stromen.
Het is een vreedzaam land van een brede verdraagzaamheid, waar volgelingen van alle religies wonen.
Glorie zij India, glorie zij Hind, God zegene ons Hind!

Mogen al haar kinderen zich in liefde verenigen en hun plicht doen.
God zegene hen met gezondheid, lang leven, vrede en voorspoed.
God make hen moedig, deugdzaam, plichtsbewust en goddelijk!
God vulle hun hart met een zuivere patriottische geest!

Moge India's faam zich over de hele wereld verspreiden.
Moge India glorierijk schitteren met cultuur en beschaving.