The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2000

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2000, Vol. 421
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

- De wil is er wel

- De hoofdzaak

Alles komt en alles gaat, maar achter alles wat verandert en vergaat is er een onveranderlijke, onvergankelijke Werkelijkheid

- Dichtbij

In een van die liederen, dat ik twintig jaar geleden leerde van Swami Chidananda, Song of Divine Life, zegt Goeroedev: "Know Brahman, Maya, Samsar and, behold the goal of life, Saumya, nearby."

- De kern van het hindoedenken

Wij zijn opgevoed met de idee dat het lichaam en de geest twee verschillende dingen zijn. Yogis hebben altijd al geweten dat dit niet zo is.

- De geschiedenis van de hindoefilosofie in vogelvlucht

De eerste filosoof van de mensheid, en niemand weet bij benadering hoe lang geleden hij leefde, heette Kapila Moeni.

- De zwakheden van de geest

De geest werkt op drie niveaus: bewust, onderbewust en onbewust.

- Als de handen elkaar wassen, worden beide schoon

In Yoga worden de zwakheden van de geest systematisch aangepakt. De Yogi leert zijn geest te rusten op één zintuiglijk voorwerp. Hij heeft wat men een ishtadevataa noemt, letterlijk: de uitverkoren Godheid. Dat vroeg Swami Satchidananda me in mei 1966 toen hij me inwijdde in Japa Yoga: "Wat is je ishtadevataa?" Ik had genoeg boeken van Goeroedev gelezen om dit onderwerp met Swamiji op een zinnige manier te kunnen bespreken. Hoe stel je je God voor? In welke vorm inspireert Hij je meest? Je kunt je God bijvoorbeeld voorstellen als een asceet in diepe meditatie.

Hij is ingesmeerd met as. Hij heeft gevlochten haar. Zijn naam is Siva (de Voorspoedige). Een asceet is iemand die niets bezit. Hij kan dus niets het zijne noemen. God heeft niets, omdat Hij alles is. Er staat niets buiten Hem. Je kunt je God ook voorstellen als de koning van de hele schepping. Je noemt Hem dan onder andere Vishnoe (de Aldoordringende). Of je kunt Hem Raama noemen (degenen die zich manifesteert in je hart als genade). Of je kunt je Hem voorstellen als Maa of Moeder. Of als Licht (Jyoti). Of als Wijsheid (Ganesha). Al die voorstellingen worden lakshya (punt van concentratie) genoemd. Ze worden ook moerti (letterlijk: belichaming) genoemd. Ieder beeld waarover wordt gemediteerd, moet namelijk het geheel of de totaliteit voorstellen. In het Raamaayana-epos is een van de helden de aap Hanoemaan. Hij wordt vereerd als de volmaakte discipel, die onverschrokken was en aan wie men nooit vergeefs om een dienst verzocht. Men vroeg hem ooit wat zijn geheim was. Hij scheurde zijn borst open en in zijn hart zag men Sietaa en Raama, die de Ultieme Werkelijkheid of God voorstellen. Sietaa is het wereldse aspect, de natuur. Raama is het Absolute. Het geheim van Hanoemaan was dus devotie. Dit houdt een belangrijke boodschap in ingeval men zijn geest tot vriend wil maken in plaats van tot de vijand die hij nu vaak genoeg is.

Dat waarop men de geest concentreert is belangrijk. Een inbreker of geveltoerist moet in deze moderne tijd, waarin kluizen en banken beveiligd zijn met de meest gesofistikeerde middelen, een zeer gedisciplineerde geest hebben.

Hij moet zijn lichaam en zijn geest volledig onder controle hebben. Hij mag niet hoesten of niezen of zich krabben als het jeukt. Hij mag geen enkele ongewilde beweging maken.

Want het kan hem allemaal fataal worden. Toch kun je hem geen Yogi noemen, omdat zijn lakshya of punt van concentratie de inhoud van iemands kluis is en niet de Ultieme Werkelijkheid. Zijn ishtadevataa is geld. Zijn ishtadevataa is het gouden kalf.

De beelden waarover Yogis mediteren zijn voorstellingen van de Namen van de Godheid of Mantras. Ze zijn de zichtbare vorm van de trilling van de Mantra. God is vormloos en naamloos. Maar terwille van de meditatie bekleedt Hij zich met namen en vormen, die het middel zijn om de zwakheden van de geest uit te schakelen en hem naar zijn bron te leren gaan.

In het begin is het beeld een uiterlijk voorwerp. Het dient als medium om de geest concentratie (dhaaranaa) te leren.

Maar later wordt het beeld een subtiel beeld, dat in het hart even duidelijk aanwezig is als voordien de grofstoffelijke vorm. In die innerlijke vorm is het beeld veel meer een belichaming van energie. Energie heeft de neiging te versmelten. Het gevoel van uiterlijkheid en innerlijkheid vervaagt en verdwijnt uiteindelijk helemaal. Daardoor verdwijnt de basis van de geest en is er niet langer een zintuiglijk voorwerp om op te rusten. Dat de notie innerlijkheid en uiterlijkheid verdwijnt, heeft tot gevolg dat er zich een intense zaligheid (aananda) manifesteert. Die zaligheid wordt dan de lakshya, het voorwerp van meditatie (dhvaana). Dan komt de verwerkelijking van het feit dat die zaligheid niet iets is dat men verwierf, maar dat ze onze wezenlijke werkelijkheid is (samaadhi). Ze is Dat wat zonder waarnemer en waarnemen, denker en denken is.- Japa Yoga

- Mantras

Mantras zijn woorden of groepen van woorden die ons werden gegeven door grote wijzen.

- Enkele Mantras voor japa

- Anganyaasa en karanyaasa

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

- ECHTE VRIJHEID

Eten watje wil,

Slapen waar je wil,

Zeggen wat je wil,

Vormen geen vrijheid.

Je werd een slaaf van je lichaam,

Zinnen, geest, behoeften, voedsel, mode enz.

Beheers de zinnen en de geest.

Ga voorbij de paren van tegenstellingen.

Overstijg de goenas en de drie lichamen.

Rust in je eigen onsterfelijke Zelf.

Vereenzelvig je met het allesdoordringende Bewustzijn.

Wees één met het alzalige Aatmaa of Zelf.

Dan alleen ben je echt vrij.