The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF ONENESS

Raama Hare Siya Raama Raam
Raama Hare Siya Raama Raam
Raama Hare Siya Raama Raam
Raama Hare Siya Raama Ram

Sieya is een synoniem van Sietaa.

Why God created this world?
This is a transcendental question,
No one has given answer.
You will know it when you realise.

Waarom schiep God deze wereld?
Dit is een transcendentale vraag,
Waarop nog niemand een antwoord heeft gegeven.
Je zult het weten als je de verlichting bereikt.

Man is master of destiny,
Vasishthaji has preached purushaartha,
You have created your own destiny,
Change the mode of your thinking,
Think always: "I am Brahman".

De mens is de meester van zijn lot.
De wijze Vasishtha predikte poeroeshaartha (methode om negatieve indrukken in de geest uit te wissen).
Je schiep je eigen lotsbestemming,
Verander je manier van denken,
Denk altijd: "Ik ben het Absolute."

During conjugal bliss,
Two have become one,
Two friends possess one heart,
There is only one Self.

Tijdens de zaligheid van de seksbeleving,
Werden twee één,
Twee vrienden bezitten één hart,
Er is slechts één Zelf.

Do you exist or not?
Everyone feels: "I do exist" (aham asmi),
This itself proves that Self exists,
Existence is Sat-Brahman.

Besta je of besta je niet?
Iedereen voelt : "Ik besta." (aham asmi),
Dit bewijst dat het Zelf bestaat,
Bestaan is Absoluut Zijn.

In sensual life there is no fullness,
Man wants eternal bliss,
He does not know where to find,
He will have to search within.

In zinnelijkheid is er geen volheid,
De mens wil eeuwige zaligheid,
Hij weet niet waar hij die kan vinden,
Hij zal vanbinnen moeten zoeken.

Brahman is beyond mind,
But a pure mind with four means,
Can realise Him assuredly.
Therefore develop saattvic mind.

Het Absolute ligt buiten het bereik van de geest,
Maar een zuivere geest met vier middelen (onderscheidingsvermogen, onthechting, een aantal deugden en het verlangen naar verlichting)
Kan Hem beslist vinden.
Ontwikkel daarom een zuivere geest.