The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SHAANTIPAATHA

Om shamno Mitrah sham Varoenah
Shamno bhavatvaryamaa
Shamna Indro Brihaspatih
Shamno Vishnoeroeroekramah
Namo Brahmane
Namaste Vaayo
Tvameva pratyaksham Brahmaasi
Tvaameva pratyaksham Brahma vadishyaami
Ritam vadishyaami
Satyam vadishyaami
Tanmaamavatoe
Tadvaktaaramavatoe
Avatoe maam
Avatoe vaktaaram
Om Shaantih Shaantih Shaantih

Mogen Mitra, Varoena en Aryaman goed voor ons zijn.
Mogen Indra en Brihaspati goed voor ons zijn.
Moge Vishnoe, groot van schreden, goed voor ons zijn.
Gegroet zij Brahman.
Gegroet zijt Gij,
O Vaayoe, die het zichtbare Brahman zijt.
Slechts u erken ik als het zichtbare Brahman.
Ik noem u rechtvaardigheid en waarheid.
Moge Hij mij beschermen.
Moge Hij de leraar beschermen.
Om Vrede Vrede Vrede.

Om Sahanavavatoe
Sahanaubhoenaktoe
Sahavieryam karavaavahai
Tejasvi naavadhietamastoe
Maa vidvishaavahai
Om Shaantih Shaantih Shaantih

Moge Hij ons beiden (leraar en leerling) beschermen.
Moge Hij ons de zaligheid van moekti (verlossing) laten genieten.
Mogen wij beiden de ware betekenis van de Schriften achterhalen.
Mogen onze studies vruchten dragen.
Mogen wij elkaar nooit haten.
Om Vrede Vrede Vrede.

Om yashchhandasaamrishabho visvaroepah
Chhandobhyoadhyamritaat sambabhoeva
Sa mendro medhayaa sprinotoe
Amritasya devadhaarano bhoeyaasam
Shariera me vicharshanam
Jihvaa me madhoemattamaa
Karnaabhyam bhoeri vishroevam
Brahmanah koshosi medhayaa pihitah
Shroetam me gopaaya
Om Shaantih Shaantih Shaantih

Moge Hij, de Heer van alles, vooraanstaand onder de Vedas en superieur aan de nectar die ze bevatten, me zegenen met wijsheid. Moge ik worden gesierd met de kennis van Brahman (het Absolute), die leidt naar onsterfelijkheid. Moge mijn lichaam sterk en krachtig worden. Moge mijn tong altijd aangename woorden spreken. Moge ik heel wat horen met mijn oren.
Gij zijt de schede van Brahman, verborgen door wereldse smetten. Moge ik nooit vergeten wat ik heb gehoord.
Om Vrede Vrede Vrede.

Om aham vrikshasya reriva
Kierttih prishtham gireriva
Oerdhvapavitro vaajinieva svamritamasmi
Dravinam savarchasam
Soemedhaamritokshitah
Iti Trishankorvedaanoevachanam
Om Shaantih Shaantih Shaantih

Ik ben de vernietiger van de boom (van samsaara of zintuiglijkheid). Mijn reputatie is zo hoog als de bergtop. Ik ben in wezen zuiver als de zon. Ik ben de hoogste schat.
Ik ben alwijs, onsterfelijk en onvergankelijk, dit is Trishankoe's realisatie.
Om Vrede Vrede Vrede.

Om poernamadah poernamidam poernaat poernamoedachyate
Poernasya poernamadaaya poernamevavashishyate
Om Shaantih Shaantih Shaantih

Dat is het geheel. Dit is het geheel. Uit het geheel is het geheel voortgekomen. Als van het geheel het geheel wordt afgetrokken dan blijft het geheel over.
Om Vrede Vrede Vrede.

Om aapyaayantoe mamangaani vaak praanashchakshoeh shrotram
Atho Balamindriyaani cha sarvaani sarvam Brahmaupanishadam
Maham Brahma niraakoeryaam
Maa maa Brahma niraakarod
Aniraakaranamastoe aniraakaranam me astoe
Tadaatmani nirate ya oepanishatsoe
Dharmaas te mayi santoe te mayi santoe
Om Shaantih Shaantih Shaantih

Mogen mijn ledematen, spraak, praana (levenskracht), oog, oor en het vermogen van al mijn zintuigen krachtig worden. Alles is het Brahman van de Oepanishads. Moge ik nooit het Brahman verloochenen. Moge het Brahman me nooit verlaten. Moge die relatie duurzaam zijn. Mogen de deugden die worden opgesomd in de Oepanishads wortel schieten in mij, die het Zelf ben toegewijd.
Om Vrede Vrede Vrede.

Om vaang me manasi pratishthitaa
Mano me vaachi pratishthitam
Aaviraavirma edhi vedasya ma aaniesthah
Shroetam me maa prahaasieranenaadhietena
Ahoraatraan sandadhaami
Ritam vadishyaami
Satyam vadishyaami
Tanmaamavatoe tadvaktaaramavatoe
Avatoe maam avatoe vaktaaram
Avatoe vaktaaram
Om Shaantih Shaantih Shaantih

Moge mijn spraak gevestigd zijn in mijn geest. Moge mijn geest gevestigd zijn in mijn spraak. Moge Brahman zich aan mij openbaren. Mogen mijn geest en spraak mij in staat stellen de waarheid van de Vedas te bevatten. Moge wat ik heb gehoord me niet verlaten. Moge ik dag en nacht verenigen met die studie. Ik denk de Waarheid. Ik spreek de Waarheid.
Moge die Waarheid mij beschermen. Moge ze de leraar beschermen, mij beschermen, de leraar beschermen.
Om Vrede Vrede Vrede.

Om bhadram no apivaataya manah
Om Shaantih Shaantih Shaantih

Moge mijn geest en al deze goed en wel zijn.
Om Vrede Vrede Vrede

Om bhadram karnebhih shrinoeyaama devaah
Bhadram pashyemaakshabhiryajatraah
Sthirairangaistoeshtoevaamsastanoebhir
Vyashema devahitam yadaayoeh
Svasti na Indro vriddhashravah
Svasti nah Poesha vishvavedaah
Svasti nas Taarkshyo arishtanemih
Svasti no Brihaspatirdadhaatoe
Om Shaantih Shaantih Shaantih

O Devas, mogen onze oren horen wat voorspoedig is. Mogen wij zien wat voorspoedig is. Mogen wij uw lof zingen en in de ons toegemeten levensduur volmaakte gezondheid en kracht genieten. Mogen Indra, geprezen in de Schriften, Poeshan, de alwetende, Taarkshya, die ons redt van alle kwaad, en Brihaspati, die onze spirituele luister beschermt, het sukses waarborgen van onze studie van de Schriften en de beoefening van de waarheden die erin vervat zijn.
Om Vrede Vrede Vrede.

Om vai Brahmaanam vidadhaati poervam
Yo vai vedaamshcha prahinoti tasmai
Tam ha devamaatmaboeddhiprakaasham
Moemoekshoervai sharanamaham prapadye
Om Shaantih Shaantih Shaantih

Ik, die de verlichting begeer, zoek een toevlucht in Hem wiens intellect zijn eigen licht is en die in het begin de schepper heeft aangesteld en hem de Vedas gaf.
Om Vrede Vrede Vrede.

Commentaar

Shaantipaathah of de Aanroeping voor vrede heeft de bedoeling een atmosfeer van vrede (Shaanti) te scheppen, die bevorderlijk is voor studie en meditatie. De Oepanishads worden voorafgegaan door en besloten met een van deze aanroepingen. Ze komen ook in de Vedas voor. Ze hebben een krachtig effect, vooral als ze worden gereciteerd met intense aandacht, alleen of in groep.

De Devas (stralenden) die worden aangeroepen symboliseren de machten van de werkelijkheid, die aan de basis ligt van alle dingen of de enorme krachten die werkzaam zijn in de natuur.

Mitra is de dag en de kracht die werkzaam is in de inademing.

Varoena is de nacht en de uitademing.

Aryaman is de kracht in de zon en het licht van de ogen.

Brihaspati is de verpersoonlijking van mededogen en religie, hij symboliseert wijsheid en welsprekendheid.

Indra is de geest. Hij is de koning van de goden of zintuigen.

Vishnoe is het aldoordringend substraat van alle dingen.

Vayoe is de kracht in de wind en de adem. Hij is de Praana of levenskracht.

Brahman is het Absolute.

OM symboliseert het Absolute. Shaantih wordt driemaal herhaald, opdat er vrede zou zijn in het lichaam, in de geest en rondom of opdat er geen storingen zouden optreden tengevolge van ziekte, geestelijke moeilijkheden of uiterlijke omstandigheden.

Trishankoe is de naam van een filosoof, die op verscheidene plaatsen ter sprake komt in de Taittirieyopanishad.

Poeshan is een Deva (god) die voorkomt in het Mahaabhaarata-epos en optreedt als een bondgenoot van Indra.

Tarkshya is een wijze uit de hofhouding van Indra. Hij kende geen doodsangst.