The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


LIED VAN DE SAMENVATTING

Serve, love, give, purify, meditate, realise.
Be good, do good, be kind, be compassionate.
Dien, bemin, geef, zuiver, mediteer, realiseer.
Wees goed, doe goed, wees vriendelijk, wees meedogend.
Enquire: "Who am l ?" know the Self and be free.
Onderzoek: "Wie ben ik?" ken het Zelf en wees vrij.
Find the Knower, find the Hearer, find the Seer.
Vind de Kenner, vind de Luisteraar, vind de Ziener.
Adapt, adjust, accomodate.
Bear insult, bear injury, highest Saadhanaa.
Pas aan, stem af, val in.
Verdraag belediging, kwade bejegening: hoogste oefening.
Devotion, dedication and discipline,
Devotie, toewijding en discipline,
Discrimination, dispassion, determination,
Onderscheidingsvermogen, onthechting, vastberadenheid,
Viveka, Vairaagya and Vichaara,
Onderscheidingsvermogen, onthechting, onderzoek,
Aspiration, renunciation, meditation,
Verwachting, verzaking, meditatie,
Service, sacrifice and sublimation,
Dienstbetoon, offerzin en sublimatie.
Shaanto, Shaanti, Satvichaara,
Rust, vrede, onderzoek van de Werkelijkheid,
Seclusion, solitude and silence;
Afzondering, eenzaamheid en stilte;
This leads to Self-realisation.
Dit leidt tot Zelfverwerkelijking.
Simplify, purify, intensify.
Vereenvoudig, zuiver, intensiveer.
Simplify your life and purify your heart.
Vereenvoudig je leven en zuiver je hart.
Intensify your Saadhanaa and meditation.
Intensiveer je oefening en meditatie.
Intensify your Vairaagya and Mumukshutva.
Intensiveer je onthechting en verlangen naar verlichting.
Intensify your dispassion and aspiration.
Intensiveer je onthechting en verwachting.
Detach attach, detach attach.
Detach attach, detach attach.
Onthecht hecht, onthecht hecht.
Onthecht hecht, onthecht hecht
Detach the mind from the objects, attach it to the Lord.
Onthecht de geest van de voorwerpen, hecht hem aan de Heer.
D.I.N. D.I.N. D.I.N.
D.H.N. D.H.N. D.H.N.
Do it now, do it now, do it now.
Doe het nu. doe het nu, doe het nu.
Seek, find, enter and rest.
Zoek, vind, treed binnen en rust.
This is the way. this is the truth, this is Life Divine.
Dit is de weg. dit is de waarheid, dit is goddelijk leven.
Introspect, integrate and intune.
Kijk naar binnen, versmelt en stem af.
Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat Om
Om Shaantih Om Shaantih Om Shaantih Om
(Tat: Dat; Sat: dat wat is; Shaanti: vrede.)