The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF IMMORTALITY

Raam Raam Raam Raam Jaya Sietaa Raam
Jaya Jaya Raadhe Shyaam

Turn the gaze, draw the Indriyas,
Still the mind, sharpen the intellect.
Chant OM with feeling, meditate on Aatma.
Chant Raam with feeling, meditate on Sietaa Raam.
Chant Shyaam with feeling, meditate on Raadhe Shyaam.
O Children of light, will you drink not,
Won't you drink now the nectar of immortality?

Keer de geest om, trek de zintuigen terug,
Stil de geest, scherp het intellect.
Zing OM met gevoel, mediteer over het Zelf.
Zing Raam met gevoel, mediteer over Sietaa Raam,
Zing Shyaam met gevoel, mediteer over Raadhe Shyaam.
O kinderen van het licht, zul je niet drinken,
Wil je nu niet drinken de nectar van onsterfelijkheid?

All Karmas are burnt now,
You have become a Jivanmukta.
That blessed state Turiyatita
No words can describe.
O children of light, will you drink not,
Won't you drink now the nectar of immortality?

Alles karmas zijn nu verbrand,
Je werd een bevrijde wijze.
Die gezegende vierde staat
Kunnen woorden niet beschrijven.
O kinderen van het licht, zul je niet drinken,
Wil je nu niet drinken de nectar van onsterfelijkheid?

The grass is green, the rose is red
And the sky is blue,
But the Aatman is colourless,
Formless and Gunaless too.
O children of light, will you drink not,
Won't you drink now the nectar of immortality?

Het gras is groen, de roos is rood
En de hemel is blauw,
Vormloos en ook goenaloos.
O kinderen van het licht, zul je niet drinken,
Wil je nu niet drinken de nectar van onsterfelijkheid?

Life is short, time is fleeting,
The world is full of miseries.
Cut the knot of Avidyaa (onwetendheid)
And drink the sweet Nirvaanic bliss.
O children of light, will you drink not,
Won't you drink now the nectar of immortality?

Het leven is kort, de tijd vliegt,
De wereld is vol van lijden.
Snijd de knoop van onwetendheid door
En drink de zoete Nirvaanische zaligheid.
O kinderen van het licht, zul je niet drinken,
Wil je nu niet drinken de nectar van onsterfelijkheid.

Feel the divine presence everywhere,
See the divine glory all-round,
Then dive deep into the divine source,
Realise the infinite bliss.
O children of light, will you drink not,
Won't you drink now the nectar of immortality?

Voel de goddelijke aanwezigheid overal,
Zie de goddelijke glorie overal rondom,
Duik dan diep in de goddelijke bron,
Verwerkelijk de oneindige zaligheid.
O kinderen van het licht, zul je niet drinken,
Wil je nu niet drinken de nectar van onsterfelijkheid.

Do Aasan, Kumbhak, Mudraa, shake the Kundalini,
Then take it to Sahasraar
Through the Chakras in the Shushumnaa.
O children of light, will you drink not,
Won't you drink now the nectar of immortality?

Doe Aasana, Koembhaka, Moedraa, schud de Koendalinie,
Neem ze dan naar Sahasraara
Door de Chakras van de Shoeshoemnaa.
O kinderen van het licht, zul je niet drinken,
Wil je nu niet drinken de nectar van onsterfelijkheid.