The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SHRIE

HANOEMAANA

CHAALIESAA

 

Luister naar Hanoemaana Chaaliesaa

een opname in MP3 (1.150 Kb)

 

Shrie Goeroecharana saroja raja

nija mana moekoera soedhaari,

Baranau Raghoebara bimala jasoe

jo daayakoe phala chaari.

Na met het stof van de lotusvoeten van de Goeroe de spiegel van de geest te hebben gereinigd, beschrijf ik nu de vlekkeloze faam van Shrie Raghoevara, de gever van de vier vruchten van het leven.

Boeddhi hiena tanoe jaanike

soemiraun Pavana Koemaara,

Bala boeddhi vidyaa dehoe mohin

harahoe kalesa vikaara.

Wetend dat ik onwetend ben, smeek ik u, O Pavanakoemaara Shrie Hanoemanji, geef me kracht, wijsheid en kennis en verdrijf al mijn lijden en onvolkomenheden.

Jaya Hanoemaana gnyaana goena saagara,

Jaya kapiesa tihoen loka oejaagara.

Leve Hanoemaanji, oceaan van wijsheid, leve de koning van de apen, welbekend in de drie werelden!

Raamadoeta atoelita bala dhaamaa,

Anjanipoetra Pavanasoeta naamaa.

Gij zijt de boodschapper van Raama, belichaming van onmetelijke kracht, Anjani's zoon en zoon van de wind genoemd.

Mahaabiera Bikrama Bajarangie,

Koemati nivaara soemati ke sangie.

O Mahaaviera, gij zijt moedig en sterk als de bliksem. Als gezel van de wijsheid zijt gij de verdrijver van duistere en negatieve gedachten.

Kanchana barana biraaja soebesaa,

Kaanana koendala koenchita kesaa.

Shrie Hamoemanji, gij zijt goudkleurig en aantrekkelijk. Gij draagt oorringen en hebt lang en golvend haar.

Haatha bajra aur dhvajaa biraajai,

Kaandhe moenja janeoe saajai.

Gij houdt een donderhamer en een banier in uw handen en het heilige koord siert uw schouder.

Shankara soevana Kesharienandana,

Teja prataapa mahaa jaga vandana.

Gij zijt een manifestatie van Shankara en de zoon van Kesharie. Uw luister en glorie worden geprezen door de hele wereld.

Vidyaavaana goenie ati chaatoera,

Raama kaaja karibe ko aatoera.

Gij zijt de meester van geleerdheid, vol van wijsheid en deugdzaamheid, gij zijt altijd ijverig bezig met het werk van Shrie Raama.

Prabhoe charitra soenibe ko rasiyaa,

Raama Lakhana Sietaa mana basiyaa.

Verdiept in Heer Raama's levensverhaal, verblijven Shrie Raama, Lakshmana en Sietaa in uw hart.

Soekshma roepa dhari Siyahin Dikhaavaa,

Bikata roepa dhari Lankaa jaraavaa.

Terwijl gij verscheen aan Sietaa in nederige vorm, naamt gij een demonische vorm aan en stak Lankaa in brand.

Bhiemaroepa dhari asoera sanhaare,

Raamachandra ke kaaja sanvaare.

In uw geweldige vorm doodde gij de demonen in Lankaa en volbracht de missie van uw Heer.

Laaya Sajievana Lakhana jiyaaye,

Shrie Raghoebiera harashi oera laaye.

Toen gij Lakshmana weer tot leven wekte met het Sanjievanakruid, omhelsde Shrie Raama u, zijn hart vol van vreugde.

Raghoepati kienhien bahoeta badaaie,

Toema mana priya Bharata sama bhaaie.

Shrie Raama prees uitbundig uw uitmuntendheid en zei: "Gij zijt me even dierbaar als mijn eigen broer Bharata."

Sahastra badana toemharo jasa gaavain,

Asa kahi Shriepati kantha lagaavain.

Shrie Raama omhelsde u en zei dat de duizendkoppige slang uw glorie zingt.

Sankaadika Brahmaadi Moeniesaa,

Naarada Saarada sahita ahiesaa.

Sanaka, Brahmaa en andere goden, Naarada, Sharada en andere wijzen zingen eeuwig uw lof.

Jam Koebera Digapaala Jahaan te,

Kabi kobida kahi sake kahaan te.

Om dan nog te zwijgen van dichters en geleerden. Zelfs goden als Yama, Koebera en Digapaala hebben geen woorden voor uw grootheid.

Toema oepakaara Soegrievahin kienhaa,

Raama Milaaya raajapada dienhaa.

Gij hielp Soegrieva zijn kroon te heroveren met de zegen van Shrie Raama.

Toemhaaro mantra Bibhieshana maanaa,

Lankeshvara bhaye saba jaga jaanaa.

Door naar uw raad te luisteren, werd Vibhieshana Heer van Lankaa, door de hele wereld gekend.

Joega sahastra jojana para Bhaanoe,

Lielyo taahi madhoera phala jaanoe.

Gij verzwolg de zon, duizenden mijlen veraf, als ware het een zoete vrucht.

Prabhoe moedrikaa meli moekha maahien,

Jaladhi laanghi gaye acharaja naahien.

Met de ring van de Heer in uw mond sprong gij over de oceaan.

Doergama kaaja jagata ke jete,

Soegama anoegraha toemhare tete.

Alle moeilijkheden en tegenslagen kunnen met uw genade gemakkelijk worden overwonnen.

Raama doeaare toema rakhavaare,

Hota na aagnyaa binoe paisaare.

Niemand treedt binnen in Raama's verblijfplaats zonder uw toestemming.

Saba soekha lahain toemhaarie saranaa,

Toema rakshaka kaahoe ko daranaa.

Door uw genade kan men alle geluk genieten en onder uw hoede hoeft men niet te vrezen.

Aapana teja samhaaro aapai,

Tienon loka haanka te kaanpai.

Als gij brult beven de drie werelden en alleen gij kunt uw macht onder controle houden.

Bhoeta pisaacha nikata nahin aavai,

Mahaabiera jaba naama soenaavai.

Boze geesten kunnen uw toegewijden niet benaderen, Heer Mahaaviera, die uw naam zingen.

Naasai roga hare saba pieraa,

Japata nirantara Hanoemata bieraa.

Door geregeld uw naam te zingen, O Hanoemanji, genezen alle ziekten en verdwijnt alle pijn.

Sankata ten Hanoemaana chhoedaavai,

Mana karma bachana dhyaana jo laavai.

Degenen die zich Hanoemaanji herinneren in gedachte, woord en daad zijn beschermd tegen de tegenslagen van het leven.

Saba para Raama tapasvie raajaa,

Tina ke kaaja sakala toema saajaa.

O Hanoemanji, de ascetische Shrie Raama is de heerser van allen en gij volbrengt al zijn missies.

Aur manoratha jo koi laavai,

Soi amita jievana phala paavai.

O Hanoemanji, gij vervult de begeerten van degenen die tot u komen en maakt hun leven vruchtbaar.

Chaaro joega parataapa toemhaaraa,

Hai parasiddha jagata oejiyaaraa.

Uw glorie wordt verkondigd in de vier tijdvakken en uw faam schittert in de hele kosmos.

Saadhoe santa ke toema rakhavaare,

Asoera nikandana Raama doelaare.

Shrie Raama heeft een grote affectie voor u, O Mahaaviera, gij zijt de redder en de beschermer van wijzen en de vernietiger van alle demonen.

Ashta siddhi nau nidhi ke daataa,

Asa bara diena Jaanakie maataa.

Gij werd gezegend door moeder Jaanakie (Sietaa) om wie ge verkiest alle krachten en deugden te schenken.

Raama rasaayana toemhare paasaa,

Sadaa raho Raghoepati ke daasaa.

Met de ambrosia die Raama is, zijt gij altijd in dienst van Shrie Raghoepati.

Toemhare bhajana Raama ko paavai,

Janama janama ke doehkha bisaraavai.

Door uw naam te zingen, kan men Raama bereiken en worden verlost van het lijden van vele levens.

Anta kaala Raghoebara poera jaaie,

Jahaan janma Haribhakta kahaaie.

Op het ogenblik van de dood gaat men naar Raama's verblijfplaats en men blijft een toegewijde van Raama als men wordt wedergeboren op aarde.

Aur devataa chitta na dharaie,

Hanoemata seie sarva soekha karaie.

Men moet geen halfgod in gedachten houden, O Hanoemanji, wie u dient geniet alle geluk.

Sankata katai mite saba pieraa,

Jo soemirai Hanoemata balabieraa.

Hanoemaan, de machtige god, beëindigt het lijden en neemt de pijn weg van al degenen die aan hem denken.

Jai jai jai Hanoemaana gosaaien,

Kripaa karahoe Goeroedeva kie naaien.

Leve leve leve Hanoemaana, heb mededogen met mij als mijn hoogste Goeroe.

Jo sata baara paatha kara koie,

Chhoetahi bandi mahaa soekha hoie.

Wie dagelijks honderdmaal Hanoemaana Chaaliesaa herhaalt gedurende honderd dagen, wordt bevrijd van de gebondenheid aan leven en dood en geniet de hoogste zaligheid.

Jo yaha padhai Hanoemaana Chaaliesaa,

Hoya siddhi saakhie gauriesaa.

Zoals Heer Shankara getuigt, rust zegen op al degenen die Hanoemaana Chaaliesaa lezen.

Toelasiedaasa sadaa Hari cheraa,

Kieje naatha hridaya mahan deraa.

Toelasiedaasa, altijd de dienaar van de Heer, bidt: "O mijn Heer, neem plaats in mijn hart."

Pavana tanaya sankata harana

mangala moertie roepa,

Raama Lakhana Sietaa sahita

hridaya basahoe soera bhoepa.

O Shrie Hamoeman, zoon van de wind, vernietiger van het lijden, belichaming van zegeningen, O koning van goden, leef in mijn hart samen met Shrie Raama, Lakshmana en Sietaa.