The Divine Life Society
Afdeling Aalst
HomepageGod

Swami Sivananda

Inleiding

Wie is God? Wat is God? Is er een God? Waar is God? Hoe God te verwerkelijken? De mens wil een antwoord op deze eeuwige vragen. God is je schepper, redder en verlosser. Hij is aldoordringend. Hij verblijft in je hart. Hij is altijd dichtbij jou. Hij is dichterbij jou dan je kransslagader of je neus. Hij houdt van jou. Hij kan tot je spreken. Je kunt God niet vinden met het intellect. Maar je kunt Hem vinden door voelen, meditatie, ervaring en verwerkelijking.

Wie is God?

De petroleumlamp spreekt niet, maar schijnt en verspreidt overal rondom haar licht. De sering spreekt niet, maar stuurt haar geur overal heen. De vuurtoren slaat niet op de trom, maar zendt zijn vriendelijk licht naar de zeeman. De Ongeziene slaat niet op de gong, maar Zijn alomtegenwoordigheid wordt gevoeld door de onthechte en onderscheid makende wijze.

  • Achter alle namen en vormen is de ene naamloze, vormloze Wezenlijkheid. Achter alle bestuurders is er de ene Hoogste Bestuurder van alle bestuurders. Achter alle lichten is er het ene Licht der lichten. Achter alle klanken is er de klankloze Hoogste Stilte. Achter alle leraren is er de ene Hoogste Goeroe van alle goeroes.

Achter alle vergankelijke voorwerpen is er het onvergankelijke Absolute. Achter alle bewegingen is er het ene bewegingloze Oneindige. Achter tijd, minuten en dagen is er de ene tijdloze Eeuwigheid. Achter haat, onlusten en oorlogen is er de ene verborgen Liefde.

God is de totaliteit van alles dat bestaat, zowel bewegend als niet bewegend, zinnig of redeloos. Hij is vrij van ziekten en beperkingen. Hij heeft geen begin, midden of einde. Hij is de bewoner van alle wezens. Hij controleert van binnenuit.

God is alles in alles. God is de enige werkelijkheid in dit heelal. Het bestaan van de dingen is door het licht van God.

God leeft altijd. Allen hangen van Hem af. Hij hangt van niets af. Hij is de Waarheid.

God is het einde of het doel van alle Yogasaadhanaas. Hij is het Centrum waar alle dingen naar streven. Hij is het hoogste doel of hoogste goed van de wereld. Je hebt het knagen van de honger. Er is voedsel om je honger te bevredigen. Je hebt de aandrang van de dorst. Er is water om je dorst te lessen. Er is de aandrang om altijd gelukkig te zijn. Er moet iets zijn om deze aandrang te stillen. Dit iets is God, een belichaming van geluk. God, Onsterfelijkheid, Vrijheid, Volmaaktheid, Vrede, Zaligheid, Liefde zijn synoniemen.

Wat is God?

Wat is God? Het is moeilijk te zeggen. Maar als ik naar de Ganges kijk, weet ik dat het God is. Als ik de sering zie, weet ik dat het God is. Als ik de hemel aanschouw, weet ik dat het God is. Als ik getsjilpt van vogels hoor, weet ik dat het God is. Als ik honing proef, weet ik dat het God is.

Het Allerhoogste is onbepaalbaar, al geven geleerden intellectuele definities die op de keper beschouwd alle onjuist zijn.

  • Ieder mens heeft zijn eigen opvatting over God. De God van een militair draagt een helm. De God van een Chinees heeft een platte neus en een pijp om opium te schuiven. De God van een hindoe heeft merktekens op zijn voorhoofd en draagt een kralenkrans en een guirlande. De God van een christen draagt een kruis. Voor sommigen heeft God vleugels. Een buffel zal denken dat God een zeer grote buffel is.

Dergelijke opvattingen zijn natuurlijk kinderlijk. Het grootste en belangrijkste ding op deze wereld is een juiste opvatting over God te verwerven, omdat je geloof in God je hele leven beheerst.

Is er een God?

God ligt buiten het bereik van de menselijke inbeelding, maar Hij is een levende werkelijkheid. Brahman (het Absolute) is geen metafysische abstractie. Het is het volledigste en meest werkelijke wezen.

Het bestaan van God kan niet worden bewezen met wetenschappelijke experimenten. Het Absolute verbijstert de geest van zelfs de grootste geleerde. Het ontsnapt aan de greep van zelfs het machtigste intellect. Het wordt ervaren als zuiver bewustzijn, waarin het intellect sterft, geleerdheid vergaat en het gehele wezen zelf zich volledig verliest. Alles is verloren en alles is gevonden.

Wil je laboratoriumbewijzen? Waarlijk, heel goed! Je wil het onbegrensde begrenzen, de aldoordringende God in je proefbuisjes, blaaspijp en chemicaliën. God is de bron van je chemicaliën. Hij is het substraat van je atomen, elektronen en moleculen. Zonder Hem zal een atoom of elektron niet bewegen. Hij is de innerlijke Heerser.

Het is God die kracht geeft aan onze zinnen, waarneming aan onze geest, onderscheidingsvermogen aan ons intellect, stevigheid aan onze ledematen. Het is door Zijn wil dat we leven en sterven. Maar de mens stelt zich in zijn ijdelheid voor dat hij de doener en de genieter is. De mens is waarlijk niets in het aanschijn van de almachtige, heersende Kracht, die de beweging van het heelal bepaalt.

Gods wil drukt zich overal uit als wet. De wet van de zwaartekracht, de aantrekkingskracht, relativiteit, oorzaak en gevolg, de wetten van de elektriciteit, scheikunde, fysica, alle psychische wetten zijn een uitdrukking van Gods wil.

  • Zoals we alles in de natuur verklaren door de wet van oorzaak en gevolg, zo ook moet de natuur als geheel worden verklaard. Het moet een of andere oorzaak hebben. Deze oorzaak moet verschillend zijn van het gevolg. Het moet een of andere bovennatuurlijke entiteit, dat wil zeggen God zijn.

De natuur is niet louter een toevallige verzameling van gebeurtenissen, een loutere samenloop van omstandigheden, maar een geordend iets. De planeten bewegen wetmatig in hun baan, uit zaad groeien wetmatig bomen, de seizoenen volgen op een ordelijke manier op elkaar. Toch is de natuur jada, niet-intelligent. Hij kan zelf niets regelen, maar vereist het bestaan van een intelligent wezen of God, die er verantwoordelijk voor is. Zelfs Einstein, de wetenschapper, was er vast van overtuigd dat het heelal geschapen was door een Verheven Intelligentie.

Al zie je de sterren overdag niet, toch bestaan ze. Al zie je de zon niet als de hemel bewolkt is, toch bestaat ze. Zo ook bestaat God, al kun je Hem niet zien met je fysieke ogen. Als je het goddelijke oog of het oog van de intuïtie verwerft door de beoefening van meditatie, zul je Hem zien.

God is Zijn eigen bewijs. Hij vereist geen enkel bewijs, want Hij is de basis voor de daad of het proces van het bewijzen.

Waar is God?

Waar is God? Er is nergens een plaats waar Hij niet is. Zoals één draad door alle bloemen in een guirlande loopt, zo ook doordringt één Zelf alle wezens. Het is verborgen in alle wezens en vormen, zoals olie in zaad, boter in melk, geest in het brein, praana (levenskracht) in het lichaam, de foetus in de moederschoot, de zon achter de wolken, vuur in hout, damp in de atmosfeer, zout in water, geur in bloemen, klank in de grammofoonplaat, goud in kwarts, microben in bloed.

God verblijft in alle wezens als leven en bewustzijn. God is in het gebrul van de leeuw, het lied van de vogel en het gehuil van de baby. Voel Zijn aanwezigheid overal.

Zie God in de vleugels van de vlinder, in de letters alfa en omega, in de hoest van een patiënt, in het geruis van een beek, in het luiden van een bel. Aanschouw het wonder van het gezicht van de Heer in ieder voorwerp op deze aarde.

Elke adem die in de neusgaten stroomt, elke slag die klopt in het hart, elke ader die pompt in het lichaam, elke gedachte die opkomt in de geest, zegt je dat God nabij is.

  • Elke bloem die geur verspreidt, elke vrucht die je bekoort, elke zachte bries die waait, elke rivier die gestadig vloeit, spreekt over God en Zijn genade.

De uitgestrekte oceaan met zijn krachtige golven, de machtige Himaalayas met hun gletsjers, de schitterende zon en de sterren aan de weidse hemel, de aantrekkelijke boom met zijn takken, de koele bronnen in bergen en dalen, vertellen je over Zijn almacht.

De muziek van zoetgevooisde zangers, de lezingen van machtige sprekers, de gedichten van beroemde dichters, de uitvindingen van bekwame uitvinders, de operaties van behendige chirurgen, de uitspraken van heilige wijzen, de gedachten van de Bhagavad Gietaa, de openbaringen van de Oepanishads spreken alle over God en Zijn wijsheid.

Alles is God. Goed is God. Tegenslag is God. Groet Hem in alles en rust vredevol in zaligheid.

God doordringt het gehele heelal. Hij loopt gekleed als de bedelaar. Hij kermt van pijn in de vermomming van de zieke. Hij dwaalt door het woud in lompen gehuld. Open je ogen. Zie Hem in allen. Dien allen. Bemin allen.

Voel de goddelijke aanwezigheid overal, in elke vorm, in elke gedachte, in elk gevoel en in ieder sentiment, in elke beweging, in elke emotie.

God gezien door de zinnen is de stof. God gezien door het intellect is de geest. God gezien door Bewustzijn is het Aatman of Zelf.

Je wordt bewoond door de Heer. Hij is de innerlijke heerser, Antaryaamin, die je leven bewaakt en controleert. Hij is in jou en jij bent in Hem. Hij is heel dichtbij jou. Hij is niet heel ver, maar dichterbij jou dan jijzelf. Je dacht in het begin dat Hij alleen kon worden gevonden in Mount Kailas, Ramesvaram, Mekka, Jerusalem, in de lucht of in de hemel. Je had heel wazige ideeën. Dit lichaam is Zijn bewegende tempel. Het allerheiligste is de kamer van je eigen hart. Sluit je ogen. Trek je zintuigen terug van de zintuiglijke voorwerpen. Zoek Hem in je hart met een eenpuntige geest, devotie en zuivere liefde. Je zult Hem beslist vinden. Hij wacht je daar met uitgestoken armen om je te omhelzen. Als je Hem dáár niet vindt, zul je Hem nergens vinden.

Hoe God te verwerkelijken?

God is een kwestie van vraag en aanbod. Als je echt hunkert naar zijn darshan (het aanschouwen), openbaart Hij zich in een oogwenk.

Je hebt kunst noch wetenschap, studie noch geleerdheid nodig voor Godverwerkelijking, maar geloof, zuiverheid en liefde.

Combineer al de liefde die je koestert voor alle wereldse dingen, voor partner, kind, rijkdom, eigendommen, familieleden en vrienden en richt dan deze gebundelde liefde op God. Je zult Hem vinden op dit eigenste ogenblik.

Tegelijkertijd God en de mammon dienen is onmogelijk. Je kunt de zaligheid van het Zelf en zingenot niet genieten in een en dezelfde kop. Je kunt geen licht en duisternis op hetzelfde ogenblik hebben.

De Heer vraagt heel je hart.

  • Herleid jezelf tot zero voor God. Slechts dan zal Hij volledig zorg voor je dragen en je leiden. Slechts dan wordt overgave volledig.

Vergeet je eigen belang, je eigen verwachtingen, je eigen begeerten. Je zult de zaligheid van het hoogste Zelf bereiken.

Kruisig of offer het lagere zelf, als je eenheid met God begeert.

Ledig je egoïsme. Je zult worden gevuld met God. Verlies je persoonlijkheid. Je zult het goddelijke leven vinden. Je zult God verwerkelijken.

Swami Sivananda