The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


YOGACURSUS 1

Siva

OPENBARING

De intuïtieve weg van Yoga openbaarde inderdaad dat het protoplasma, de cellen, het hele lichaam met alles erin, erop en eraan en de hele natuur de hardware zijn waarachter een werkelijkheid schuilgaat, die alle wonderen van het leven tentoonspreidt via de geheimzinnige levenskracht die de Yogis vanouds PRAANA noemen.

In de Prasna Oepanishad wordt die visie verhelderd door een grote Ziener:

"Je stelt transcendentale vragen. Toch zal ik antwoorden, omdat je een groot onderzoeker van Brahman (de Werkelijkheid) bent. Praana is geboren uit het AATMAN (Bewustzijn, letterlijk: ZELF; we zijn in wezen Bewustzijn). Zoals deze schaduw van het lichaam is (de Ziener wijst op zijn schaduw), zo is de Praana van het Aatman. Door de actie van de geest gaat de Praana het lichaam binnen. Zoals een koning zijn officieren beveelt, zeggend: 'Bestuur die of die dorpen,' zo ook beveelt de Praana de andere Praanas hun respectieve taken te verrichten. De Apaana (een van die andere Praanas, gevestigd in de buik) verblijft in de organen van uitscheiding en voortplanting. De Praana zelf verblijft in het oog, het oor, de mond en de neus. In het midden is er Samaana, die gelijkmatig voedsel verdeelt (onder de cellen), en de zeven vlammen (Chankras) ontstaan eruit. Het Aatman (Zelf) is in het hart. Daar zijn er 101 Naadies (energiebanen), elk met 100 vertakkingen, op hun beurt vertakt in 72 ondervertakkingen. Daarin (in die Naadies) beweegt Vyaana. Door een andere (energiebaan) leidt de opstijgende Oedaana ons opwaarts tot de deugdzame wereld door goed werk, tot de zondevolle wereld door zonde en tot de wereld van de mensen door een combinatie van deugd en ondeugd... Hij die de oorsprong, de toegang, de zetel (Aatman), de vijfvoudige verdeling van Praana en haar innerlijke staat in het lichaam kent, bereikt onsterfelijkheid, ja, bereikt onsterfelijkheid (realiseert dat hij onverwoestbaar Bewustzijn is)."

Deze cryptische tekst maakt je niet veel wijzer -we komen erop terug-, maar is voor mensen met enige Zelfbeleving alvast helder genoeg om te begrijpen dat er in elke cel, elke molecule en elk atoom een intelligente PRAANA (of Shakti) aanwezig is, die ontstaat uit het echte Zelf of Aatman van de mens dat in wezen Bewustzijn is. Op basis van dat inzicht ligt een gloednieuwe, integrale, diepgaande gezondheidszorg binnen handbereik, zonder medicijnen, maar met innerlijke krachten en intelligenties die volmaakt zijn, voor zover we ze niet verstoren met stress, zelfvervreemding en de psychische problemen die daaruit ontstaan en die aan de basis liggen van de vloed van psychosomatische kwalen. Het is belangrijk het lichaam en de geest, in ontspanning en meditatie, af en toe aan hun eigen innerlijke intelligenties toe te vertrouwen. Nog belangrijker is het de verslaving aan stress en zelfvervreemding -zeg maar schizofrenie- te doorbreken, zodat geen nieuwe spanningen meer worden ingevoerd. Nog veel belangrijker is het het lichaam, de geest en de Praana te ervaren zoals ze zijn, als een deel van de natuur, en zelf gevestigd te zijn in een staat van Zelfbewustzijn die we. achter alle conditioneringen en schizofrenie, in wezen altijd onverwoestbaar zijn.

HORMONEN

Bijzonder wondere dingen -dankzij de intelligente Praana erin aanwezig- zijn de endocriene klieren (klieren met inwendige afscheiding) en de hormonen die ze produceren. Swami Sivananda, zelf een arts. noemde ze de grootste ontdekking van de medische wetenschap, die niettemin toch maar een echo is van de innerlijke Yogaresearch.

Voorlopig zal ik enkel met een tekening de ontdekkingen van Yoga en de medische wetenschap naast elkaar plaatsen. Het verband ertussen en de praktische oefeningen op de Yogavisie gebaseerd, is het onderwerp van de volgende les. Inmiddels kun je de tekening bekijken en je eigen intuïtie laten werken!

HET WONDER VAN YOGA

Uit de eerste twee lessen is het al duidelijk gebleken dat Yoga mogelijkheden biedt tot ware Zelfkennis en tot het ontdekken van de relatie mens-natuur. Het aanwenden ervan schept vanzelf een moreel bewustzijn. waarmee de wereld lang niet de hopeloze chaos zou zijn, die we nu kennen.

Met die visie van geleerde kikkers en marsmannetjes, die enkel de façade van de werkelijkheid openbaart, leeft de mens in de verdwazing dat hij (zijn schizofrene zelfbeeld) het centrum van de kosmos is en als zodanig, met onvoorstelbare hoogmoed, alles buiten hemzelf mag onderwerpen, manipuleren, gebruiken en vernielen. Met elke ontdekking gaat hij steevast twee kanten op: nucleaire geneeskunde en nucleaire wapens, kanker verwekkende stoffen produceren en kanker genezen (?) en noem maar op. Met de dag wordt de wereld onveiliger en explosiever, zo erg dat ik in de grond van mijn hart zou willen dat er nooit kikkers en marsmannetjes waren geweest.

YOGA

Yoga bleef zich niet blind staren op wetenschappelijke ontdekkingen. Yoga ontstond op het ogenblik dat de Yogis inzagen dat onze ogen en de instrumenten waarmee we de natuur observeren ZELF TOT DE NATUUR BEHOREN en dat we dus iets als instrument aannemen dat zelf onbekend is en even goed moet worden bewezen als alle andere "dingen" in de natuur. Zelfs ons denken behoort tot de natuur, aangezien het iets is wat waarneembaar is. De vraag of er iets is dat niet waarneembaar is en dat dus niet tot de natuur behoort, lag zo voor de hand. Is er een waarnemer die dus geen ding of object is en die buiten de natuur staat als een compleet onbetrokken toeschouwer? Is er een subject, een ziener, een waarnemer, een IK achter alle waarneembare dingen, dat zelf nooit waarneembaar en dus nooit het onderwerp van kikkerwetenschap kan zijn ? Zo ja, wat is dat IK? Is het het product of het substraat van het lichaam en het denken? Is het het lichaam dat "ik" zegt? Is het het lichaam dat ziet? Is er achter de hele lichamelijke-mentale emotionele actie van zien geen staat van zien die niet vermindert, niet vermeerdert, niet verandert? Is er iets onveranderlijks en dus onverwoestbaars in de mens? We kunnen onze ogen. op hun spiegelbeeld na, niet zien, omdat zij het zijn die zien. Zijn het de ogen die zien of zijn die maar een instrument, zoals een bril ? Staat er achter de stroom van vijfvoudige ervaring (via vijf zintuigen) en het denken geen waarnemer, die er een synthese van maakt?...

Met die en nog veel meer vragen begon een ERVARINGSGERICHT zelfonderzoek, zonder denken en redeneren: een subtiel TOESCHOUWERSCHAP, zonder oordeel, zonder keuze; een OBSERVEREN zonder instrumenten !

MEDITATIE

Alle Yogaoefeningen behoren tot die ervaringsgerichte inkeer. Ze scheppen een diepe rust, waarin echt toeschouwerschap mogelijk is. Ze culmineren in meditatie, het souvereine middel om zichzelf te zijn voorbij alle schizofrenie, om alle dingen te zien zoals ze zijn en ze de plaats te geven die hen toekomt, om innerlijk orde op zaken te stellen, om, op basis van de wezenlijke relatie van alle dingen, in een diepgaande harmonie te zijn en om de werkelijkheid te beleven zoals ze is! Aldus mediterend zagen de Yogis soms wondere dingen voor het innerlijk oog verschijnen: Chakras of draaikolken van intelligente Praana, duizenden Naadies of zenuwbanen, vijf Praanas enz. Die dingen werden opgetekend en in de eerste roes bij het schouwen van die innerlijke wonderen ontstond een nieuwe innerlijke wetenschap waarvan de resultaten onder meer beschreven werden in de bovengenoemde Prasna Oepanishad. Op basis van de daaruit voortvloeiende inzichten ontstond de kennis van Aasanas (Yogahoudingen), Moedraas (Zegels), Praanaayaama (ademhalingsoefeningen ter beheersing van de Praana), Kriyaas en allerlei andere oefeningen waarmee dat innerlijke, vitale lichaam in een volkomen evenwicht kan worden gebracht. En zo ontstond er een onovertroffen systeem van gezondheidszorg en psychohygiëne dat voor de kikker- en marsmannetjeswetenschap een gesloten boek blijft.

Zodra dat onderzoek voldoende resultaten had opgeleverd en de methodes af waren om er zinvol mee te werken, werd ook dat onderzoek verlaten in het besef dat zelfs de Chakras en de hele innerlijke poespas behoren tot het domein van ervaring (de natuur). "Wie is degene die ervaart?" werd de ene grote vraag vanuit vele hoeken. Zelfbewustzijn is het meest begeerde doel van alle echte Yogis, omdat dat onderzoek alleen de ene fundamentele oorzaak blootlegt achter alle problemen, psychische kwalen, psychomatische ziekten enz. en tevens het ene middel is om die oorzaak weg te nemen en daarmee alle problemen op te lossen.

Dat middel maakt de mens krachtig, gezond, vaardig en gelukkig en geeft hem een visie waarin geweld, agressie en conflicten smelten als sneeuw voor de zon. Sommigen noemen het Zelfbewustzijn, anderen Bhakti of een allesomvattende liefde en tederheid.

Er zijn overigens nog vele dingen die nog veel barbaarser zijn, maar die algemeen worden aanvaard. Zelfs in de blik van de meeste mensen, zelfs in elk van hun gebaren, liggen agressie en conflicten die -als ze het maar wisten- aan de basis liggen van hun maagzweer, hun leverkwaal, hun migraine, hun hoge bloeddruk en ga zo maar door!

EEN TOEMAATJE

De winter staat voor de deur. Neem alle dagen enkele pilletjes Echinaceacomplex om de weerstand te verhogen en oefen vooral dagelijks! Word je toch al eens koortsig blijf dan in bed en haal er de homeopaat bij. Vermijd anti-biotica (anti-leven).

klik