The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"





HOOFDSTUK VIJFTIEN

VERHELDERENDE ILLUSTRATIES

GENEESMIDDEL: BRAHMA VIDYAA

DE ZIEL IS EEN

DE ZINNEN WERKEN VOOR HET ZELF

DE MAAYAABOOM

PRAKRITI EN POEROESHA

IESHAVARA EN ZIJN SECRETARISSEN

VEREENZELVIGING         

DE ZINNEN-BIJEN       

DE TRUC MET HET TOUW      

SCHOENEN VAN ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

ZOALS DE KATOENBOOM

INTOXICOMETER EN MAAYAAMETER

TEST VAN DRONKENSCHAP

GEEST RADIO

BORSTEL DE GEEST-RADIO

HOOFDSTUK VIJFTIEN

VERHELDERENDE ILLUSTRATIES



GENEESMIDDEL: BRAHMA VIDYAA

De wetenschap van de geneeskunde beschrijft ziekten,

Oorzaken, behandelingswijzen en geneesmiddelen.

Zo beschrijft ook de filosofie

En de wetenschap van Brahma vidyaa

Geboorte en dood (gebondenheid),

De oorzaak (onwetendheid),

De genezing of emancipatie

En de middelen om die emancipatie te bereiken.

DE ZIEL IS EEN

De aakaasha of ether in verschillende potten is gelijk.

De enige begrenzende factor is de pot.

De lucht in de ene pot kan welriekend zijn

En de lucht in de andere pot kan stinken.

Zo is ook Aatmaa of het Zelf gelijk in alle wezens,

Maar is de geest in ieder wezen verschillend.

Opinies en gedachten verschillen.

Temperamenten en smaken verschillen.

Capaciteiten en mogelijkheden verschillen.

DE ZINNEN WERKEN VOOR HET ZELF

De soldaten en de bevelhebbers vechten

En behalen de overwinning.

Maar de eer gaat naar de koning.

Zo werken ook de zinnen, de praanas en de geest

Voor de vreugde van de koning, het Aatmaa of Zelf.

DE MAAYAABOOM

Dit samsaara of maayaa wordt vergeleken met een boom.

Maar dit is een geheimzinnige boom,

Want zijn wortels zijn bovenaan.

Dat wil zeggen dat hij geworteld is in het Absolute,

Maar niet in de aarde.

Waarom wordt dit een boom genoemd?

Hij kan worden omgehakt met de bijl van onthechting.

Hij heeft takken, bloemen, vruchten en bladeren.

Hymnen zijn de bladeren.

De zintuiglijke voorwerpen zijn de knoppen.

Hij wordt gevoed door de goenas of eigenschappen.

Vaasanas of sluimerende begeerten zijn zijn takken.

Raaga dvesha of voorkeur en afkeer zijn zijn vruchten.

Hij die deze boom kent is een Vedakenner.

PRAKRITI EN POEROESHA

Een blinde kan niet zien,

Maar hij kan lopen.

Een lamme kan niet lopen,

Maar hij kan zien.

Als de lamme op de schouders van de blinde zit,

Kan hij de blinde leiden

En kan de lamme zich verplaatsen.

En bereiken beiden hun bestemming.

Zo is het ook met prakriti en poeroesha.

In de Saankhyafilosofie is prakriti als de blinde:

Zonder bewustzijn, maar actief.

Maar poeroesha heeft bewustzijn en is inactief.

Wanneer poeroesha en prakriti worden verenigd,

Begint de schepping.

Prakriti schept met de hulp van

Het licht van Bewustzijn van de poeroesha.

IESHAVARA EN ZIJN SECRETARISSEN

Zoals er verscheidene secretarissen in het secretariaat zijn,

Zo zijn er ook verscheidene secretarissen

In de Innerlijke Goddelijke Regering

Of Kosmische Hiërarchie.

Dig devataa is de secretaris van het ether-departement.

Ashwins zijn de secretarissen van het aarde-departement.

Varoena is de secretaris van het water-departement.

Agni is de secretaris van het vuur-departement.

Vaayoe is de secretaris van het wind-departement.

De andere regeringssecretarissen

Behoren tot verschillende kasten.

Deze goddelijke secretarissen zijn manifestaties

Van de ene Heer of Ieshvara.

VEREENZELVIGING         

Je zegt gewoonlijk: "Ik heb me verbrand aan heet water." 

Hoe kan water je verbranden?

Het is de hitte in het water die je verbrandde.

Je zegt ook: "Ik heb me verbrand aan dit gloeiend ijzer."

Hoe kan ijzer je verbranden?

Het is de hitte in het ijzer die je verbrandde.

Wanneer ze afkoelen,     

Is er geen hitte meer in het water en het ijzer.      

Hitte is toegevoegd aan heet water en gloeiend ijzer.  

Zo is ook het bewustzijn in het intellect  

Het bewustzijn van het Aatmaa of het Zelf.

DE ZINNEN-BIJEN       

Wanneer de koningin vertrekt, volgen de andere bijen.

Zo ook met de praana: wanneer de praana beweegt,     

Volgen de zinnen.        

Waar de praana is, daar zijn de zinnen.        

Waar de geest is, daar is de praana (levenskracht).



DE TRUC MET HET TOUW      

De tovenaar werpt een touw in de lucht.

Hij klimt erop. 

Hij vecht daarboven tegen iemand en doodt hem. 

Dan komt hij naar beneden.     

Dit is maar een truc.     

Heel de tijd staat hij op de grond.    

Alles is toverij.        

Zo is ook de wereld de toverij van Brahman.    

Brahman (het Absolute) is de tovenaar.

Ken Brahman, ken de tovenaar,     

Zijn toverij, de wereld zal verdwijnen.

SCHOENEN VAN ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

Je voeten zijn kwetsbaar.

Je kunt in doorns trappen. 3

Schoenen kunnen dit verhelpen.

Schoenen voorkomen het contact met doorns.

Zo is ook de geest kwetsbaar.

Hij ervaart pijn.

Rajas kan de geest verwonden.

Onderscheidingsvermogen en meditatie voorkomen dit.

Ze spelen de rol van schoenen.

Ze vullen de geest met sattva of zaligheid.

Ze helpen de zoeker het altijdzalige Zelf te bereiken.

ZOALS DE KATOENBOOM

Een vogel wordt aangetrokken door

De vrucht van de katoenboom.

Hij probeert ze te plukken.

Ze barst open, het katoen vliegt weg.

Er zit niets anders in.

Zo is ook deze wereld aantrekkelijk

Voor de onwetende mens.

Hij probeert geluk te vinden in denkbeeldige voorwerpen.

Hij wordt ontgoocheld en het berouwt hem.

O onwetende mens, bereik de Godverwerkelijking.

Dan alleen kun je altijd gelukkig zijn.

INTOXICOMETER EN MAAYAAMETER

De intoxicometer bepaalt de graad van dronkenschap.

De dronkaard blaast in een zakje.

De lucht in het zakje borrelt op

In een buis gevuld met een purperen vloeistof.

Verliest de vloeistof haar kleur in 90 seconden,

Dan is er genoeg alcohol in het bloed van de dronkaard

Om zijn oordeel te beïnvloeden.

Dat is het eerste stadium: verblijd en duivels.

De andere drie stadia zijn:

Duizelig, ijlend, bedwelmd, neerslachtig en stomdronken.

Op een krijtlijn lopen en de tong ronddraaien

Zijn andere tests van Scotland Yard.

Enkele teugen mogen dan de bekwaamheid

Van de chauffeur om te sturen niet aantasten,

Ze beïnvloeden altijd zijn oordeel

En zetten hem ertoe aan risico's te nemen,

Die hij anders niet zou nemen

En die een veel meer voorkomende oorzaak

Van verkeersongevallen zijn dan onhandigheid.

De andere spirituele intoxicometer

Spoort de graad van moha of trots op, die

Het gevolg is van geleerdheid, bezit, siddhis, positie enz.

Het is de maayaameter.

Hij is veel gevoeliger dan de andere.

Hij wordt gebruikt in het Aananda Koetir Laboratorium.

TEST VAN DRONKENSCHAP

Geleerden vonden een instrument uit

Om de graad van dronkenschap vast te stellen.

De dronkaard wordt gevraagd in een zakje te blazen.

De wijze heeft een subtieler instrument

Om de graad van iemands ontwikkeling te testen.

Dat is het instrument van onzelfzuchtigheid.

Wie zijn eigen welzijn opoffert terwille van anderen

Is een goddelijk wezen, een godmens, een heilige.

Wie goed doet voor zichzelf en voor anderen tegelijkertijd

Is een menselijk wezen, een doorsnee mens.

Wie anderen kwaad berokkent voor zijn eigen goed

Is een duivel in mensengedaante, een dier.

Wie anderen schaadt zonder reden

Valt buiten alle classificatie en is slechter dan slecht.

O mens, pas deze test toe op jezelf

En peil je ontwikkeling!

GEEST RADIO

Een radio moet worden afgestemd op de juiste golflengte

Om het gewenste station te ontvangen.

Zo moet je ook de geest afstemmen

Op de Ultieme Werkelijkheid.

Je moet hem afstemmen op de oneindigheid

Door wereldse verstrooiingen te vermijden.

Schakel alle storende trillingen uit.

Mediteer geregeld en met overgave.

Vul de geest met sattva of harmonie.

Hij moet op het niveau zijn van zuiver Bewustzijn.

BORSTEL DE GEEST-RADIO

Er werd een nieuwe radio gebracht.

Alle onderdelen waren perfect in orde,

Maar er kwam geen muziek uit.

Er zat wat stof in het mechanisme.

De radio werd uitgeborsteld en het stof verwijderd.

De uitzendingen konden nu goed worden ontvangen.

Zo is het ook met de innerlijke radio, de geest.

Al is er maar een kleine fout,

Hij kan dan geen echte vreugde, zaligheid of liefde,

Noch de geest van zelfopoffering,

Noch het aroma van de waarheid manifesteren.

Verwijder het vuil dat de kortsluiting veroorzaakt,

Het negatieve en vul hem met goddelijke deugden,

Goddelijke gedachten, positieve idealen.

Je zult schitteren met een spirituele aura,

Met het licht van de Zelfverwerkelijking.