The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK VEERTIEN

ECHTE RELIGIE

ECHTE RELIGIE

WEZENLIJKE EENHEID VAN ALLE RELIGIES

GODDELIJK LEVEN

ESSENTIE VAN GODDELIJK LEVEN

DE SLEUTEL VAN RAAMRAAJYA'S POORT

TIEN GEBODEN

HOOFDSTUK VEERTIEN

ECHTE RELIGIE

ECHTE RELIGIE

Liefde voor en het dienen van de lijdende mensheid

Is de echte, praktische religie.

Dit is de echte, praktische Vedanta.

De religie van liefde en dienen

Is de echte, praktische religie.

Leef om te dienen,

Zonder onderscheid van kaste, geloof of ras.

Ontwikkel en beoefen praktische kosmische liefde,

Verdraagzaamheid, geweldloosheid,

Waarheidszin en mededogen.

Dit is de echte religie.

In de naam van religie wordt bloed vergoten,

Worden mensen verdrukt en uitgebuit.

Ze worden tot werktuigen gemaakt

In de handen van godsdienstfanatici.

Geschiedenis is een verhaal van wee en lijden,

Dat werd opgevoerd in de naam van religie.

O mens, ontwaak uit je sluimer van onwetendheid.

Dien, heb lief, mediteer en verwerkelijk!

WEZENLIJKE EENHEID VAN ALLE RELIGIES

Zoek de wezenlijke eenheid van de religies.

Ontdek de draad die door alle

Geloven, erediensten en godsdiensten loopt.

Verwerkelijk het ene gemeenschappelijke

Bewustzijn van het Zelf,

Dat verblijft in het hart van alle wezens.

Er zal overal vrede en harmonie zijn.

Geen twee bomen zijn gelijk.

Geen twee bladeren zijn gelijk.

Geen twee vingers zijn gelijk.

Geen twee geesten zijn gelijk in alle opzichten.

Geen enkele religie is dan ook geschikt voor alle mensen.

Dezelfde jas is niet gepast voor Raama, Tom en John.

Verschillende religies zijn noodzakelijk.

Slechts de ceremoniële vormen en de bijzaken verschillen.

De fundamentele beginselen van alle religies zijn gelijk.

Bijzaken zijn van bijkomstig belang.

Als mensen van verschillende geloven dit inzien,

Zal er geen plaats zijn voor godsdiensttwisten

En bitterheid in de naam van religie.

GODDELIJK LEVEN

In een wereld van verscheidenheid de eenheid zien,

In een wereld van onenigheid de harmonie bevorderen,

In een atmosfeer van bekoring er vrij van zijn,

In het heetste van de levensstrijd

Zijn geestelijke kalmte bewaren,

Te midden van de tegenstellingen

Van succes en mislukking,

Liefde en haat, lof en blaam, goed en kwaad

Zijn evenwicht en harmonie bewaren,

Dat is Goddelijk Leven.

Om deze staat van evenwicht te verwerven

Moet je de Yoga van de Samenvatting volgen.

ESSENTIE VAN GODDELIJK LEVEN

De essentie van Goddelijk Leven

Kan worden weergegeven als vier sa's:

Sankiertan, satsang, santosha, sadaachaara:

Gods Namen zingen, het gezelschap van wijzen,

Tevredenheid en een zuiver gedrag.

Verwerf de vier sa's en

Bereik saayoejya (eenheid met de Ultieme Werkelijkheid).

DE SLEUTEL VAN RAAMRAAJYA'S POORT

Mij zijn kinderen even dierbaar als volwassen mensen.

De zaak van het kind is mijn hart nabij,

Want zij zijn van elke generatie de spits.

Ik zie in hen volmaakte wezens,

Die de wereld van morgen zullen bevolken.

In al hun kleine, kinderlijke daden

Ligt de belofte van welriekendheid besloten.

Als ieder kind ertoe werd aangezet te schitteren

Met het Licht van waarheid en liefde,

Dan zou de wet van het goddelijke

Heersen op aarde, hier en nu.

Streef ernaar hun verborgen goddelijkheid te ontvouwen.

Dit is de sleutel van Raamraajya's Poort.

TIEN GEBODEN

Beoefen waarheidszin, geweldloosheid en zuiverheid. _

Wees goed, doe goed.

Wees verdraagzaam.

Wees vriendelijk voor allen.

Dien allen, dien de Heer in allen, heb allen lief.

Deel wat je hebt met anderen.

Geef, zuiver, mediteer en verwerkelijk.

Denk juist, handel juist.

Zie het ene Zelf in allen.

Zie God in ieder gezicht.

Voel: "Ik ben aldoordringend, onsterfelijk Zelf."