The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK VIER

HOOFDZAKEN VERKLAARD

WAT IS OM?

HET RAADSEL OPGELOST

AATMAA IS ONVERANDERLIJK

WAT IS DIT SAMSAARA?

DE BOOM VAN SAMSAARA

DRIE SOORTEN ADHYAASA

DE DRIE GOENAS

HET MENSELIJK LICHAAM

MATERIE EN ENERGIE

MAAYAA IS DIEP

PLEZIER EN ZALIGHEID

DUALITEIT EN NON-DUALITEIT

INTUÏTIE EN INTELLECT

INVOLUTIE EN EVOLUTIE

RELATIE EN BEGEERTE

MOKSHA

DE INGEBOREN DRANG

HOOFDSTUK VIER

HOOFDZAKEN VERKLAARD

WAT IS OM?

OM is het symbool van Brahman, het Absolute.

OM is de naam van het naamloze Brahman.

Het is geen conventioneel woord,

Zoals uurwerk, boom, melk, potlood enz.

Het is eigen aan Brahman.

Het is de bron van alle talen en klanken.

Het is Shabdha Brahman, het Absolute als klank.

OM is Satchidaananda, Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid.

Het is de steun voor sagoena en nirgoena meditatie.

Tajjapa tadartha bhaavanam.

Doe japa (herhaling) van OM

Met meditatie over de betekenis en bhaavana (gevoel).

Je zult de Zelfverwerkelijking bereiken.

HET RAADSEL OPGELOST

Brahman of het Absolute

Is Satchidaananda, Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid.

Hoe kan de wereld van asat (niet-zijn),

Jada (onbezieldheid) en pijn in Hem bestaan?

Dit is het raadsel.

Dit is een atiprashna of transcendente vraag.

Het eindige intellect kan hierop geen antwoord geven.

In werkelijkheid is er geen wereld

In de drie periodes van de tijd.

Er is dus geen wereld van asat, jada en pijn in Hem.

Een koning kan zich gedragen als een bedelaar.

Een geleerde kan zich gedragen als een dwaas.

Ze worden daardoor niet aangetast.

Zo kan ook Brahman een schijn van

Tegengestelde verschijnselen aannemen,

Zonder in het minste te worden geraakt

Door deze verschijnselen.

Dit is er alleen maar voor zijn lielaa (spel).

Het raadsel is nu opgelost.

AATMAA IS ONVERANDERLIJK

Dit lichaam is samengesteld uit atomen en moleculen.

Moleculen bewegen en veranderen voortdurend.

En daarom verandert, vergaat en sterft dit lichaam ook.

Maar dat is niet het geval met Aatmaa (Zelf).

Aatmaa heeft moleculen noch bestanddelen.

Het is chaitanya of zuiver Bewustzijn.

Hoe kan Aatmaa dan veranderen?

Het is onveranderlijk, bewegingloos en onsterfelijk.

Het vermeerdert noch vermindert.

Het is dan ook avyaya (onuitputtelijk).

WAT IS DIT SAMSAARA?

Samsaara is dit heelal van verschijnselen waar

Het denkbeeldige drama van Maayaa (illusie) wordt opgevoerd.

Er is spel van anityam, asoechi, doehkham en anaatmaa

(Niet-eeuwigheid, onzuiverheid, lijden en niet-Zelf).

Er zijn geboorte, dood, ziekte en verval,

Beweging, verandering, gevechten, twisten en oorlogen,

Achterdocht, scheiding, rechtszaken,

Denken, begeerte, handeling en rusteloosheid.

De achtergrond of het scherm is Brahman.

Brahman speelt of doet zijn lielaas (spel).

Er schittert valse avidyaa (onwetendheid) overal.

Pijnlijke voorwerpen zijn bedekt

Met een laagje vernis van plezier.

Dit samsaara wordt in stand gehouden door jaloersheid,

Haat, passie, trots en hebzucht,

Melk, suiker, koffie, vrouwen, kinderen,

Huizen, wagens en vliegtuigen.

DE BOOM VAN SAMSAARA

Avidyaa of onwetendheid is de wortel

Van deze wonderbare boom.

Asmitaa of egoïsme is de stam.

Raaga dvesha, voorkeur en afkeer, zijn de takken.

Abhinivesha of gehechtheid aan dit wereldse leven

Van pijn en dood is de bladeren.

Hak deze boom om met wortel en tak

En geniet de zaligheid van het Zelf.

DRIE SOORTEN ADHYAASA

Adhyaasa is vereenzelviging

Ze is het gevolg van onwetendheid.

De eigenschappen van één ding

Worden overgedragen op een ander ding.

Dit is adhyaasa.

Een slang wordt gezien in een touw.

Er zijn drie soorten adhyaasa.

Namelijk Brahmaja, sahaja en karmaja.

Het ego vereenzelvigt zich met Brahma.

Dit is Brahmaja.

Het ego vereenzelvigt zich

Met de weerspiegeling van chaitanya of Bewustzijn.

Dit sahaja of natuurlijke adhyaasa.

Het ego vereenzelvigt zich met het lichaam

En zijn activiteiten.

Dit is karmaja, ontstaan uit karma.

Stijg uit boven adhyaasa.

Vernietig adhyaasa

Door te rusten is je Satchidaananda Svaroepa:

Je wezenlijk Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid.

DE DRIE GOENAS

Tamas zetje aan tot kwaad, adharma.

Rajas zetje ertoe aan macht enz. te verwerven.

Beheers tamas

Door de beoefening van aasanas, praanaayaama:

Yogahoudingen en ademoefeningen.

Beheers rajas

Door de beoefening van onthechting, onderscheidingsvermogen,

Aasanas, praanaayaama, devote meditatie,

Kiertan (meditatief zingen) en gebed.

Verander tamas in rajas

En verander dan rajas in sattva.

Ga uiteindelijk ook voorbij sattva.

HET MENSELIJK LICHAAM

Dit menselijk lichaam is een heel kostbare gift van God.

Het is het resultaat van gemengde daden: goed en slecht.

Het is ontstaan uit rajas.

Het geeft voorspoedige, goddelijke Kennis,

Onthechting en devotie tot God.

Het is de ladder naar de hemel en moksha (verlossing).

Het is een boot om deze oceaan van samsaara over te steken.

Het is een paard dat je naar param dhaama

Of de hoogste verblijfplaats van eeuwige zaligheid voert.

Het is een vliegtuig dat je naar

Het domein van eeuwigdurende vrede brengt.

MATERIE EN ENERGIE

God schiep eerst energie en materie,

Zon en maan.

Dit is het eerste paar of koppel.

Zon is energie; maan is materie.

Zon is om te eten; maan is om te voeden.

Er is niet zoiets als materie.

Het is allemaal alleen energie.

Materie is alleen bewustzijn in manifestatie.

Materie is een verschijningsvorm van bewustzijn.

Materie en energie zijn één.

Materie is grove energie.

Het lichaam is een grove vorm van praana.

Praana is een subtiele vorm van de geest.

Materie en praana zijn vormen van de geest.

Zon is heel en al energie.

Het is de bron van alle energie.

Maan is materie of voedsel.

Het is de bron van alle aushadis of geneeskrachtige planten,

Die alle vormen van voedsel zijn.

MAAYAA IS DIEP

Maayaa is de misleidende kracht van God.

Ze is de schepper van dit heelal.

Geest, intellect, lichaam en zinnen zijn haar vormen.

Ze is energie of het moederaspect van de Heer.

Al worden de waarheden van de oepanishads onderwezen,

De mens gelooft ze niet.

Hij gelooft niet

Dat hij het aldoordringende, onsterfelijke Zelf is.

Maar zonder dat men het hem leert,

Gelooft hij ten volle:

"Ik ben dit lichaam. Ik ben de zoon van zus-en-zo.

Ik ben groot. Ik ben blank. Ik ben een intellectueel.

Ik ben een dokter. Ik ben intelligent enz."

Hoe diep en onpeilbaar is Maayaa!

Zonder de genade van de Heer

Kan men zich van deze Maayaa niet ontdoen.

Ontwikkel onthechting en onderscheidingsvermogen.

Onderzoek: "Wie ben ik?" en mediteer.

Ze zal je haar hielen tonen.

PLEZIER EN ZALIGHEID

Zingenot komt voort uit emotie.

Maar de zaligheid van het Zelf is verrukking zelf.

Het is de ingeboren aard van het Aatmaa of Zelf.

Plezier is tijdelijk en vluchtig.

Zaligheid is eeuwig en altijddurend.

Plezier is vermengd met pijn.

Zaligheid is onvermengd geluk.

Plezier hangt af van zenuwen, geest en voorwerpen.

Zaligheid is onafhankelijk en op zichzelf bestaand.

Er is inspanning nodig om zinnelijk plezier te verwerven.

Maar er is geen streven in de ervaring van

De zaligheid van het Zelf.

De druppel wordt de oceaan.

De jieva (individuele ziel) drijft in de oceaan van zaligheid.

DUALITEIT EN NON-DUALITEIT

Dualiteit zien is onwetendheid.

Non-dualiteit zien is wijsheid:

Abheda darshanam gnyaanam.

Dualiteit is vals,

Non-dualiteit is Waarheid.

Dualiteit is louter schijn.

Non-dualiteit is echt Bestaan.

Non-dualiteit is Para Brahman (het hoogste Absolute),

Wiens essentie Satchidaananda,

Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid is.

INTUÏTIE EN INTELLECT

Intuïtie omvat en overstijgt het intellect.

Intuïtie is het oog van wijsheid.

Het intellect is het oog van wereldse kennis.

De Brahmakaara vritti die voortkomt van

De zuivere en de hogere geest

Behoort tot intuïtie.

In intuïtie beweegt het bewustzijn opwaarts,

Naar Aatmaa (Zelf) en zijn verlichting toe.

In het intellect beweegt het verstand neerwaarts

Naar de wereld van denkbeeldige voorwerpen toe.

Intuïtie geeft volledige, allesoverstijgende wijsheid.

Het intellect geeft de kennis van uiterlijke voorwerpen.

Intuïtie is onfeilbaar.

Het intellect gist, gelooft, begeert.

Intuïtie is een flits van verlichting.

Het intellect is een strijd met glitter.

In intuïtie wordt de tijd eeuwigheid,

Wordt ruimte oneindigheid, zonder dimensies.

In het intellect zijn er verleden, heden en toekomst,

Ruimte en de drie dimensies,

Lengte, breedte en hoogte.

INVOLUTIE EN EVOLUTIE

Tijdens pralaya of de kosmische versmelting

Wordt deze wereld opgelost in moela prakriti

Of de oermaterie.

Hij komt opnieuw te voorschijn tijdens de schepping.

De wereld ontplooit zich dan.

Involutie is als de nacht.

Evolutie is als de dag.

Involutie is als de slaap.

Evolutie is als de waaktoestand.

Involutie is als het sluiten van de ogen.

Evolutie is als het openen van de ogen.

RELATIE EN BEGEERTE

Begeerte is verwant

Aan uiterlijke voorwerpen.

De mens raakt gebonden door begeerten

En uiterlijke relaties.

Vernietiging van begeerte betekent

Vernietiging van uiterlijke relatie.

Vernietiging van alle relatie

Leidt tot vrede en moksha (verlossing).

Geef daarom alle relatie op.

Heb relatie met Brahman, het Absolute, alleen:

Zie in allen alleen het onvergankelijke.

MOKSHA

Moksha (verlossing) is niet het bereiken van iets.

Moksha is niet het zich begeven naar een plaats.

Moksha is het verwijderen van belemmering.

Het is de verwijdering van de sluier van onwetendheid.

Het is ontstijgen aan lichaamsbewustzijn

En versmelten met het Absolute Bewustzijn hier en nu.

Het is binnengaan in het Oneindige

Voorbij tijd en ruimte.

Het is binnengaan in de hoogste Stilte,

Die voorbij geluid en kleur is.

DE INGEBOREN DRANG

Er is in iedereen een ingeboren drang

Om volmaaktheid en vrijheid te bereiken en

Zich te bevrijden van beperkingen en gebondenheid.

Er is een streven in iedereen

Om eeuwige zaligheid, de hoogste kennis,

Onsterfelijkheid en eeuwigdurende vrede te bereiken.

Niemand plaatste dit streven in de mens.

Hij zelf wil zich ontplooien, ontwikkelen

En de volheid, het plenum, bereiken.

Er is een natuurlijke drang of leiding van binnen uit.

Deze innerlijke aandrang zal niet stil zijn

Voor de mens versmelt met het Absolute.