The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage
klik

Deel XII

Laatste gedeelte van het oefenschema of de kers op de taart

Het lichaam is onbeweeglijk in een vaste Zithouding, maar toch mag het nog in enige mate bewegen: de vingers verschuiven namelijk onophoudelijk de kralen. De oren horen de mantra. De mond spreekt hem uit. De ogen zien de devataa. Er ontstaat hier-en-nuheid. De versnipperde geest wordt gebundeld. "Zo vaak als de rusteloze en onrustige geest afdwaalt, zo vaak moet hij worden ingetoomd en onder de controle van het Zelf gebracht", zegt de Bhagavad Gietaa (VI 26). Zijn rusteloosheid wordt aan banden gelegd. In het begin houdt hij daar niet van. Maar zodra hij de vreugde van de meditatie proeft, begint hij mee te werken. "Verheven vreugde komt tot de Yogi wiens geest vredevol is…',idem (VI 27).

Sla de Meroe niet over, maar keer de maalaa om en herbegin met vernieuwde waakzaamheid, met een van kraal-tot-kraal-bewustzijn. Als de geest erg rusteloos is, kun je de mantra sneller herhalen. Als de geest tot rust komt, herhaal je de mantra weer trager. Wees niet gehaast. Spreek elke lettergreep duidelijk uit. Begin met een minimum van drie maalaas. Drijf dit mettertijd op tot elf maalaas of meer. Tel het aantal maalaas op de vingers van de linkerhand.

Na enkele weken kun je beginnen de mantra prevelend te herhalen. Na nog enkele weken herhaal je hem in gedachten. Dit is veel subtieler. Na een tijd kun je ook de ogen sluiten. De Ishta Devataa wordt dan een innerlijk beeld. Mettertijd verliest "binnen en buiten" zijn betekenis. De grenzen verdwijnen. Dit heeft tot gevolg dat er zich een diepe zaligheid of aananda manifesteert. Een zaligheid waarvoor geen woorden zijn.

Mettertijd ontdek je dat die zaligheid waarover je mediteerde niet iets anders is, maar dat ze je eigen wezen is. Die versmelting is samaadhi. De geest werd een niet-geest.

Enkele mantras voor japa

Er zijn zoekers die de Ultieme Werkelijkheid benaderen door al het andere los te laten. Ze zien de Werkelijkheid als transcendent of allesoverstijgend. Zij kunnen OM Namah Shivaaya herhalen. Shivaaya betekent: aan Shiva.

Shiva betekent: de voorspoedige. De mantra werd aan de mensheid gegeven door Rishi Vaamadeva.

Anderen zoeken de Werkelijkheid of God in en door de dingen. Zij kunnen OM Namo Naaraayanaaya herhalen. Naaraayana betekent: degene die zijn verblijfplaats heeft in ieders hart of die slaapt op de wateren. De mantra werd ons gegeven door Rishi Naaraayana.

De belangrijkste lettergreep in OM Namo Naaraayanaaya is raa. Als je die lettergreep doorhaalt, verliest de mantra zijn betekenis. De belangrijkste lettergreep in OM Namah Shivaaya is ma. Als je die weglaat, verander je de betekenis in het tegenovergestelde: mijn groet aan degene die zonder voorspoed is. Als je de lettergrepen Raa en ma samenvoegt, ontstaat de mantra Raama. Raama in het epos de Raamaayana was een prins in verbanning: hij was volmaakt in wereldse zin en ook als asceet. Die mantra leert je in de wereld te zijn, maar de wereld niet in je toe te laten, zoals een boot op het water moet liggen en het water niet in de boot mag dringen. De Raamamantra is: OM Shrie Raama Jaya Raama Jaya Jaya Raama.

Shrie: bezitter van alle weelde; Jaya: overwinning. De mantra is een synthese van OM Namah Shivaaya en OM Namo Naaraayanaayaa. Raama betekent: in wezen zaligheid.

Andere vormen van de Raama Mantra zijn: OM Shrie Raamaaya Namah, OM Shrie Raama Sharanam Mama (Sharanam Mama: mijn toevlucht).

De Mantra van Krishna is: OM Namo Bhagavate Vaasoedevaaya. De rishi van deze mantra is Prajaapati. Bhagavate is afgeleid van Bhagavat, de bezitter van alle glories. Vaasoedevaaya: aan Vaasoedeva, degene die aanwezig is in alle Vasoes of windstreken.

Mensen wier aard het is de Werkelijkheid als onpersoonlijk te zien, kunnen de mantra OM Soham herhalen. Soham betekent: Hem (sah) aham (ben ik). Of ze kunnen gewoon OM herhalen.

Een krachtige mantra is: Harih OM. Hari betekent: degene die alle lijden vernietigt.

Je vindt een lijst van Mantras in onze uitgave van de Bhagavad Gietaa, blz. 178 en volgende.

Welke mantra?

Brahman is the only real entity.
Mister So-and-so is a false non-entity.

Sivananada

Je kunt je eigen keuze maken, afgaande op je voorkeur, aanleg en levenshouding. Mediteer over Goeroedev Swami Sivananda bij het maken van je keuze. Je zult leiding ontvangen van binnenuit. Als je het geluk hebt in contact te komen met een integer iemand die je een mantra kan geven (mantradiekshaa), dan mag je in dat geval geen uitleg gaan vragen aan derden over de mantra, die hij je gaf. Dit zal je vertrouwen ondermijnen en je vooruitgang afremmen. Degene aan wie je om uitleg vraagt, zegt je misschien iets anders. Het resultaat is dat je in verwarring wordt gebracht. Terecht zegt men dat teveel koks de maag of de keuken bederven.

In het begin kun je wat experimenteren, maar heb je een mantra geselecteerd, houd je dan altijd aan diezelfde mantra. Houd je mantra ook geheim. Hij is iets intiems tussen jou, je Goeroe en de Ultieme Werkelijkheid zelf.

De mantra moet worden herhaald met oprechte devotie, onwankelbaar geloof en onvoorwaardelijk vertrouwen.

"Zoals vuur de eigenschap heeft voorwerpen te verbranden, zo heeft de mantra de eigenschap negatieve trekken in je karakter en slechte samskaaras (onderbewuste indrukken) te verbranden", schrijft Swami Sivananda.

Shaanti

Eindig je meditatie met OM Shaanti. Shaanti is vrede. Voel dat je vrede stuurt naar alle richtingen. In Kijk op Yoga vind je enkele geëigende teksten voor het besluiten van je saadhanaa of spirituele oefening, onder meer Swami Sivananda's Universal Prayer (zie deze website onder "Boeken online: Een nieuw Begin"). Spring niet onmiddellijk overeind, maar blijf nog een tijdje rustig zitten. De tijd die nu volgt is heel vruchtbaar voor wat studie of Svaadhyaaya.

Svaadhyaaya

Svaadhyaaya is geen studie van een of ander wetenschappelijk onderwerp, maar studie van geschriften in verband met je wezenlijke Werkelijkheid (Sva). Alvorens op te staan uit je zithouding kun je een of andere tekst bestuderen. Zelf reciteer ik een hoofdstuk van de Bhagavad Gietaa, in het Sanskrit en in het Engels met Swami Sivananda's uitstekende commentaar of in het Nederlands volgens onze eigen uitgave. Svaadhyaaya vormt goede samskaaras (onderbewuste indrukken) en geeft richting aan je leven.

Sarasvatie, de godin van de wijsheid wordt afgebeeld met vier armen (ze is een manifestatie van de Ultieme Werkelijkheid zelf en is dus schepping, instandhouding, vernietiging en verlossing). In haar onderste linkerhand houdt ze een boek vast: ze is de godin van de wijsheid en toch leest ze nog af en toe een boek. Dit betekent dat als studie voor haar belangrijk is, dat het dan voor ons zeker van belang is. Met haar onderste rechterhand bespeelt ze een muziekinstrument, dat ze met haar bovenste linkerhand vasthoudt. Dit betekent dat het intuïtieve belangrijker is dan het intellect. In haar bovenste rechterhand houdt ze een maalaa vast: ze beoefent japa. Trek hieruit zelf je conclusies.

Waarom?

De geest is in staat tot rare sprongen. Hij voelt zich door je Yoga vaak bedreigd in zijn voortbestaan en hij gebruikt dan ook allerlei middelen om je van je streven af te houden. Het is dan ook mogelijk dat je je afvraagt, ondanks al je contacten met Yoga, waarom je je al deze moeite zou getroosten. We zijn immers geneigd de weg van de minste weerstand te kiezen. Bovendien trekt de wereld aan je op alle mogelijke manieren. En als je je leven ontleedt, stel je vast dat je van 's morgens tot 's avonds alleen maar bezig bent met dingen van deze wereld: "Wat zullen we eten? Waar zullen we met vakantie gaan? Hoe kan ik wat meer geld verdienen? Wat moet ik vandaag aantrekken? Enzovoort." Een enzovoort dat eindeloos is, want de zak van de duivel is nooit vol, zegt men terecht. Toch kun je snel ontdekken dat er achter de glitter van deze wereld heel wat neurasthenie schuilgaat en dat het een hopeloze onderneming is hier gelukkig te willen zijn. Het geluk is immers in jou. Meer nog, geluk is je wezenlijke werkelijkheid.

Dat is de reden waarom je zoals iedereen, zonder uitzondering, alles doet om gelukkig te zijn. Maar alleen als je de blik naar binnen richt, vind je het. Je kunt natuurlijk blijven weglopen van jezelf, zoals de meerderheid van de mensen dat op zoveel inventieve manieren doet. Maar als je ontdekt hebt, door je contacten met Yoga, dat dat weglopen of het vervreemd zijn van jezelf aan de basis van al je problemen ligt, dan moet je een beslissing durven nemen en de beoefening van Yoga een kans durven geven en tenminste een weinig van je leven en je energie erin investeren.

Dat het Geluk in jou is, betekent niet dat jij het omhulsel bent waarin dat Geluk ergens verborgen is. Dit is de Himalayische blunder, die we telkens weer maken. Je bent niet het omhulsel, je bent het Geluk zelf. Je bent niet een omhulsel dat de Werkelijkheid herbergt. Neen, je bent die Werkelijkheid zelf. Je bent niet dit vergankelijke lichaam, niet deze rusteloze geest, je bent in wezen Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid. Dit is het wat je moet verwerkelijken. Dit is Yoga.

Slot

Als je het plan hebt opgevat Yoga op een ernstige manier een kans te geven, dan vond je hier een volledig oefenschema, dat je kunt gebruiken als leidraad en dat je kunt aanpassen aan je eigen noden en omstandigheden. Je kunt het inkorten. Je kunt het uitbreiden. Of je kunt het spreiden over verscheidene ogenblikken van de dag.

Wat de volgorde van de onderdelen betreft, is er nog een interessante vingerwijzing. Als je namelijk vroeg begint, kun je eerst japa en meditatie doen, terwijl het nog stil is. De Yogahoudingen, ademhalingsoefeningen en studie kun je dan daarna doen.

Nu mag je niet denken dat saadhanaa of spirituele oefening alles oplost. Saadhanaa is belangrijk! Zeer belangrijk!! Uiterst belangrijk!!! Maar iets is nog belangrijker en dat is dat er tussen je saadhanaa en de rest van je leven geen breuk is en dat je in beide postvat in Zelfbewustzijn.

Mogen Goeroedev Swami Sivananda en alle wijzen en Yogis je zegenen met saadhanaa shakti of met de energie om je intens vast te bijten in Yoga. OM Namo Bhagavate Shivaanandaaya!

Laten we eindigen met woorden van Swami Sivananda:
"Now is the time to think of the Lord. Nu is de tijd om aan de Heer te denken. Het leven is kort. De tijd gaat snel. Doe daarom Yoga nu! Stel het niet uit tot morgen, want die morgen komt nooit. Als de geest versmelt met de Stilte zul je vrede-sereniteit genieten." En niets is kostbaarder dan dat!

Laten we nu definitief eindigen met een vraag van Swami Sivananda: wat is het gemakkelijkste op de wereld en wat is het moeilijkste? Het gemakkelijkste is raad geven, het moeilijkste is die raad opvolgen. Ik wens je dan ook van harte sterkte! De raadgevingen opschrijven, die ik te geven had, was geen karwei, wel integendeel. Moge je aan het opvolgen van die raadgevingen evenveel diepe vreugde beleven en moge het je leven binnenstebuiten keren en totaal hervormen. Dat is iets wat je in eigen handen hebt: verander gewoon je wijze van denken: denk: "Ik ben Absoluut Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid!"