The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Kijk op Yoga


Titel KIJK OP YOGA, GROOT SATSANGBOEK
Blz. 160 blz.
Inhoud: Voorwoord
Alfabetische lijst van hymnen, kiertan, liederen en shlokas
I. Hymnen
II. Liederen
III. Kenospanishad
IV. Kandar Anoebhoeti, Aroenagirinaathar
V. Kiertan
VI. 5 spirituele verhalen en 45 gedichten van Swami Sivananda
Uitspraak en woordenlijsten: Shrie Vishnoe Sahara Naama e een algemene woordenlijst
INFORMATIE OVER ONZE PUBLICATIES
Bestelling, Prijzen en wijze van bestelling

in "Yoga Magazine, Licht van Sivananda"
Vraag een proefnummer: Yoga c/o Kiekens, Volksverheffingstraat 95, B-9300 Aalst
tel. 053-777490, e-amail: Yoga Vedanta Aalst

Koning Janaka viel tijdens een vergadering met zijn ministers in slaap op zijn troon. Hij droomde dat zijn rijk werd overrompeld door een vijandige koning en dat hij werd verbannen en hongerig en dorstig door de woestijn strompelde, van iedereen verlaten.

Op het hoogtepunt van zijn lijden schrok hij wakker. Zijn ministers waren op dat ogenblik aan het einde van hun besprekingen gekomen en verzochten hem over hun voorstellen zijn mening te geven. Maar Janaka zei: "Alvorens iets te beslissen wil ik dat jullie mij zeggen wat werkelijkheid is: was dat werkelijk of is dit werkelijk?" De ministers dachten dat de koning gek geworden was. Gelukkig verscheen op dat ogenblik een grote wijze aan het hof. De koning stelde hem dezelfde vraag. De wijze antwoordde: "Noch is dit werkelijk, noch was dat werkelijk." De koning vroeg verbouwereerd:

"Is alles dan illusie en is er geen werkelijkheid?" "Jazeker," zei de wijze, "Gij zijt de Werkelijkheid."

Deze onvergankelijke Werkelijkheid die aan de basis ligt van alles wat verandert en vergaat, is de essentie van ons eigen wezen. Ze wordt door de wijzen Sat of Zijn genoemd. Het is geen domme kracht, want ze is het Bewustzijn of Chit dat het substraat is van waken, dromen en slapeno Evenmin is ze iets wat lijden kent. Integendeel, ze is Zaligheid of Aananda. In de diepe, droomloze slaap ervaart ieder mens wie hij echt is: een relatieloos bewustzijn dat in wezen zaligheid is. Zodra hij echter ontwaakt vergeet hij die ervaring; zijn rusteloze geest doet zijn intrede, en hij vereenzelvigt zich opnieuw met de talrijke namen en vormen en met de ontelbare relaties of de dingen die hij is in de ogen van anderen. Yoga is: niet te vergeten wie men in wezen is. Het woord Yoga betekent: vereniging of communie.

Samen zijn (Sanga) met degenen die hun wezenlijke werkelijkheid of Sat hebben gerealiseerd is Satsang. Satsang betekent ook: samen zijn met degenen die de Zelfrealisatie zoeken.

Vele mensen geloven dat de mens in wezen "slecht" is en dat beschaving niet meer dan een oppervlakkig laagje vernis is, waarin heel gemakkelijk barsten komen. Yoga weerlegt dit met klem en heeft als markantste kenmerk zijn geloof in de goddelijkheid of het Satchidananda van de mens en in het feit dat het kwaad hem in de grond vreemd is en zijn diepste wezen niet raakt, maar slechts groeit en bloeit omdat hij er zich mee vereenzelvigt. Maar zodra hij ontdekt wie hij werkelijk is, valt het kwaad van hem af; het verdwijnt zoals duisternis voor het licht. De grote filosoof Shankaracharya schrijft:

Satsangatve Nissangatvam Nissangatve Nirmohatvam Nirmohatve Nischalatattvam Nischalatattve Jievanmoekti

In Satsang (Satsangatve) is er geen vervreemding van Sat (het zijn) en valt negatief denken en slecht gezelschap weg (Nissangatvam).

In die toestand is er geen Moha of begoocheling (Nirmohatvam).

Als er geen begoocheling is (Nirmohatve) komt de geest tot rust (Nischalatattvam). Als er geen rusteloosheid is (Nischalatattve) komt de verlichting (Jievanmoekti)."

Dit Satsangboek groeide geleidelijk als de vrucht van jaren studie, onderzoek en ervaring. Slechts een klein gedeelte ervan verscheen in Licht van Sivananda; dit werd bewerkt, verbeterd en uitgebreid.

In het eerste gedeelte (I) van "Kijk op Yoga" werden enkele hymnen samengebracht,
in het tweede gedeelte (II) enkele liederen.
Het derde gedeelte (III) bevat een toneelstuk van Swami Sivananda, dat een goed overzicht geeft van de filosofie van de Oepanishads.
Het vierde gedeelte (IV) is gewijd aan een meesterwerk uit de Tamilliteratuur, Kandar Anoebhoeti of Godrealisatie van Aroenagirinathar (vijftiende eeuw).
Het vijfde gedeelte (V) handelt over Kiertan.
Voor het zesde gedeelte (VI) selecteerden we 5 spirituele verhalen en 45 gedichten uit het omvangrijke werk van Swami Sivananda.

In het zevende gedeelte (VII) tenslotte worden richtlijnen gegeven voor de uitspraak van het Sanskrit en het Tamil; het bevat ook twee woordenlijsten: 1. De Duizend Namen van Vishnoe in alfabetische volgorde; 2. andere woorden en Namen in zoverre ze niet voorkomen in de eerste lijst.

"Kijk op Yoga" kan dus terecht een groot Satsangboek worden genoemd.

Het zal de deelnemers toelaten de Kiertan te volgen, te begrijpen en dus ook te beleven; in de woordenlijsten en de commentaar (vooral bij Kandar Anoebhoeti) vinden ze niet alleen de letterlijke maar ook de innerlijke Betekenis van de Namen. Swami Sivananda's uitstekend toneelstuk, zijn filosofische verhalen en inspirerende gedichten bieden stof om alle facetten van de Yoga- en Vedantafilosofie op een boeiende en vaak humoristische wijze voor te stellen en te bestuderen. Met Shantipathah en Goeroestotram kunnen alle Satsangs worden geopend en met Shantimantras, Sarvam Brahmarpanam en Swami Sivananda's Universal Prayer en Yoga of Synthesis worden besloten.

Swami Sivananda Yoga Aashram Aalst 1977

Narayan