The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


HOOFDSTUK IV

KARMA JNANA ABHYASA YOGA

Shrie Bhagavèn zei:

1. Ik onderrichtte die onvergankelijke Yoga aan Vivasvan; hij gaf hem door aan Manoe; Manoe maakte hem bekend aan Ikshvakoe.

2. Die Yoga, aldus doorgegeven in regelmatige opvolging, was gekend door de koninklijke wijzen. Na verloop van lange tijd ging die Yoga verloren, O Parantapa.

3. Diezelfde oude Yoga werd vandaag door Mij aan u onderricht, want u bent Mijn toegewijde en Mijn vriend; hij is het opperste geheim.

10. Bevrijd van gehechtheid, angst en afkeer, versmolten in Mij, beschutting nemend in Mij en gezuiverd doorTapas (het vuur) van Jnana (Zelfbewustzijn), hebben velen Mijn wezen bereikt.

16. Wat is handelen? Wat is niet-handelen? Daarover zijn zelfs de wijzen verward. Daarom zal ik u zo'n actie onderrichten waardoor u zult bevrijd zijn van kwaad.

17. Want waarlijk, de waarheid over actie zou moeten gekend zijn, ook die over de verboden actie en over inactie; moeilijk te begrijpen is de natuur van de actie.

18. Hij die niet-handelen in handelen ziet en handelen in niet-handelen, is een wijze; hij is een Yogi en een uitvoerder van alle handelingen.

Handeling zonder het gevoel "Ik ben de doener" is niet-handelen. Zo'n handeling slorpt U niet op en verwekt geen Karma, maar is de basis voor Zelfbewustzijn.

19. Hij wiens handelingen vrij zijn van verwachtingen en bedoelingen en wiens handeling verbrand is in het vuur van Zelfbewustzijn (Jnèna) wordt door de wijzen een wijze genoemd.

20. De gehechtheid aan de vruchten van handeling opgegeven, altijd tevreden, van niets afhankelijk, doet hij niets, ofschoon hij altijd handelt.

21. Zonder hoop, de geest en het zelf beheerst, alle zelfzucht opgegeven hebbend, begaat hij geen zonde.

22. Tevreden met wat tot hem komt zonder inspanning, vrij van de paren van tegengestelden en hebzucht, gelijk in succes en mislukking, is hij, ofschoon handelend, niet gebonden.

Wel gevestigd in het Zelf.

23. Voor hem die vrij is van gehechtheid, bevrijd is, gevestigd is in Zelfbewust- zijn (Jnana) en handelt terwille van het offer, is de hele actie opgelost.

24. Brahman is de offergave, Brahman is de gesmolten boter; door Brahman wordt de offergave in het vuur van Brahman gegoten; Brahman wordt waarlijk bereikt door hem die altijd Brahman in de handeling ziet.

Dat vuuroffer en elk ander offer is pas een offer als alles gezien wordt in het Zelf en als het Zelf. In dit vers onderricht Krishna Advaita (niet-twee) Vedanta (einde van het weten); alleen de Werkelijkheid is, niets anders kan bestaan.

25. Sommige Yogis offeren aan de stralenden alleen, terwijl anderen het Zelf offeren als offer door het Zelf in het vuur van Brahman.

Zelfbewustzijn is het hoogste offer. Het super-geheim.

26. Sommigen offeren het gehoor en andere zintuigen als offer in het vuur van beheersing; anderen offeren geluid en andere objecten van de zintuigen als offer in het vuur van de zintuigen.

Het gaat hier om twee erg verschillende dingen:

enerzijds het beheersen van de zintuigen, anderzijds het offeren van ervaringen in het vuur van de zintuigen. Met het vuur van de zintuigen wordt bedoeld: het feit van luisteren, het feit van zien enz. voorbij de mentale actie van luisteren, zien enz. Het vuur is Bewustzijn dat luisteren en zien mogelijk maakt. Het vuur is Zelfbewustzijn. Dit is het tweede grote geheim.

27. Anderen offeren alle functies van de zintuigen en die van de Prana (adem) in het vuur van de Yoga van zelfbeheersing ontstoken door het vuur van Zelfbewustzijn.

Een totaalervaring dus waar men zich niet in verliest, maar door de Yoga van zelfbeheersing gevestigd blijft in het vuur van Zelfbewustzijn.

28. Anderen offeren rijkdom (het gevoel te bezitten), Tapas (versterving) en Yoga, terwijl de asceten van zelfbeheersing en strenge geloften studie van de schriften en Zelfbewustzijn offeren.

Asanas, Pranayama, Svadhyaya en alle andere Yoga-oefeningen kunnen een offer zijn. Men moet maar alle doenerschap en vereenzelviging afleggen en gevestigd zijn in Zelfbewustzijn.

29. Anderen offeren de uitademing in de inademing en de inademing in de uitademing, het vloeien van de uit- en inademing beheersend, enkel opgeslorpt in het beheersen van Prana.

30. Anderen die hun dieet regelen, offeren levensadem in levensadem. Al deze zijn kenners van het offer.

Zie hoofdstuk twee van dit boekje.

31. Zij die de overblijfselen eten van het offer, die als nectar zijn, gaan naar het Eeuwige Brahman. Deze wereld is niet voor hen die niet offeren; hoe kunnen ze dan de andere wereld (van Brahman) bezitten, O Arjoena?

32. Zo worden vele offers opengespreid vóór de mond van Brahman. Ken ze als geboren uit actie. Dat wetend zult u bevrijd zijn.

Het derde grote geheim is de mond van Brahman. De mond van Brahman is het Zelf waaruit in alle Harten manifestatie oprijst als "Ik". "Ik" is de eerste naam van de Werkelijkheid, een draad die naar Zelfbewustzijn leidt.

33. Groter dan het offer met objecten is het offer van Zelfbewustzijn (zie IV 25), O Parantapa. Alle handelingen in hun geheel, O Arjoena, komen samen in Zelfbewustzijn (Jnana).

Achter elke handeling zonder doenerschap staat Zelfbewustzijn. Elk ogenblik kan gewijd zijn door eenzijn met Brahman als melk en water. Het vierde grote geheim.

34. Ken dat door lang neer te buigen, door vragen te stellen en dienst. De wijzen die de Werkelijkheid gerealiseerd hebben, zullen u onderrichten in Zelfbewustzijn (Jnèna).

Kripa Moedra, vragen stellen en dienst. Dat laatste mag beslist niet worden verachtzaamd (zie III 11). De Bhagavad Gieta bevat geen fabeltjes. De zekerste weg naar succes is letterlijk doen wat er staat: Voed de Goeroe of de Yogaroep

waartoe je behoort en moge die jou voeden...

35. Dat kennend, zult U, O Arjoena, niet meer misleid worden zoals nu; daardoor zult u alle wezens zien in het Zelf en in Mij.

De vervulling van deze Yoga is de realisatie dat je alles bent en alles bevat wat je eens zo erg achterna zat. Daarin zijn eens en voorgoed alle begeerten vervuld.

36. Zelfs al bent u de meest zondige van alle zondaars, toch zult u alle zonde oversteken met het vlot van Zelfbewustzijn (Jnana).

Dit gewijde, geheime pad ligt dus in ieders bereik.

38. Waarlijk, er is geen zuiveraar in deze wereld als Zelfbewustzijn (Jnana). Hij die volmaakt is in Yoga vindt het op tijd en stond in zichzelf.

 

klik