The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


BHAGAVAD GIETA

Het lied van Bhagavan, de bezitter van alle weelde.

Door meditatie aanschouwen sommigen het Zelf in het Zelf door het Zelf.

B.G. XIII 24

Aan de Bhagavad Gieta gaat in de Mahabharata een heel lang verhaal vooraf, waaruit blijkt dat Arjoena, een zoeker en een Kshatriya (behorend tot de kaste van de gezagdragers en de soldaten), ondanks hemzelf geroepen is om, niet voor hemzelf, maar voor duizenden, een rechtvaardige en onafwendbare oorlog te voeren.

Arjoena zoekt de steun van Krishna (Bewustzijn belichaamd), die hem de keuze geeft tussen Hemzelf (Bewustzijn) en zijn 40.000 man sterke Narayana Sena (leger, ervaringen). Arjoena kiest voor Krishna en bezegelt daarmee een gelukkig lot van Zelfrealisatie.

Bewustzijn (Krishna) neemt uiteraard nooit deel aan de handeling (hier de strijd), maar is enkel Arjoena's wagenmenner (de wagen symboliseert het lichaam) en de houder van de teugels van vijf onstuimige paarden (zintuigen). Door die openbaring wordt Arjoena, met boog en pijl klaar om te schieten, een niet-doener.

Arjoena vraagt Krishna de strijdwagen tussen de twee legers te voeren. Bij de tegenstanders ziet hij Bhieshma (zijn grootvader) en Drona (zijn leraar in de krijgskunst). In beide kampen ziet hij familieleden, verwanten, vrienden en nobele Goeroes. Die aanblik overmant hem met moedeloosheid en medelijden: "Ik weet niet meer wat plicht (Dharma) is," zegt hij. Hij zinkt neer. de ogen vol tranen, en zijn boog glipt uit zijn hand.

"Onderricht me, ik ben uw discipel," zegt hij. En Krishna wijdt hem in, in het grote, oeroude geheim van Yoga.

Krishna geeft het beste van Hemzelf: Hemzelf.

Die inwijding, het begin van een Parampara (het ononderbroken doorgeven van die inwijding tot op vandaag), lees je in geselecteerde, verzen uit de gewijde Gieta. De essentie, het geheim, ligt er vingerdik op: Vecht, zonder verwachtingen, vrij van de begeerte naar naam en faam en... wees gevestigd in Mij (Bewustzijn).

Velen - Gandhi is er één van - weigeren de strijd letterlijk te nemen: "Hoe kan Krishna aanzetten tot strijd?" Dat is een vraag die enkel Krishna kan beantwoorden.

Mij zegt Krishna dat zijn visie die van de mensen ver overstijgt: "Wie gekampt wie?..."

Toch is het maar al te duidelijk dat de Bhagavad Gieta ook symbolisch moet geïnterpreteerd worden. Krishna is Bewustzijn, Arjoena de geest die er moet mee versmelten zoals melk en water. Bhieshma en Drona zijn de betere ervaringen, toch vijandig omdat zij de geest altijd weer meeslepen in loutere ervaringsgerichtheid.

En dan is er de erg aannemelijke visie dat Arjoena, tot over het hoofd in zelfvervreemding en depressies gedompeld, door Krishna zelf, via een sterk in de verf gezet verhaal. aangespoord wordt om zich te vestigen in Dharma, een leven in het licht van de Waarheid, versmolten met Bewustzijn als melk en water.

Wat jouw interpretatie zou moeten zijn, zal Krishna je leren door uit de eerste hoofdstukken geselecteerde verzen, die ik vertaalde zoals Krishna het me ingaf, met zo weinig mogelijk commentaar. De commentaar ligt in ontvankelijk luisteren. Jnana vertaal ik altijd als Zelf bewustzijn, omdat het Zelf kennen het Zelfzijn is. Zelfkennis en wijsheid zijn verwarrende begrippen.

Moge Krishna, de wereldgoeroe genoemd omdat Hij het Hart (Bewustzijn) is van ieder hart, je daarmee binnenleiden in Zelfbewustzijn, waarin de kloof van zelfvervreemding wordt gedicht en alle vereenzelvigingen van je afvallen. De oogst is groot.

Zaligheid kent geen grenzen en schenkt je alles wat je hart eens zo hard tervergeefs achternazat.

Krishna Bhagavana ki Jaya!

 

klik