The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


8e LES

Uiteindelijk wordt meditatie vanzelf een synthese van beide voorgaande meditaties.

Aangezien je uit je Gewaar zijn niets mag uitsluiten, niets mag isoleren, zie je je hele innerlijke ervaring op dezelfde basis als alle dingen in je gezichtsveld, als een Gewaarzijn of Bewustzijn dat immanent is (aanwezig is) in jezelf en de dingen en dat de beide transcendeert (te boven gaat). Op dat ogenblik versmelten Dat wat Ziet en alle dingen waar je gewaar van was (zowel innerlijk als uiterlijk) tot één enkele Werkelijkheid. De Opperste Werkelijkheid die in vele boeken van wijsheid wordt aangeduid als de Ekanatha, de Ene.

Die meditatie gaat voorbij woorden en concepten. Ze komt enkel door Genade. Toch vond ik die meditatie uniek verwoord in de Ribhoe Gieta, waarin de Grote Ziener Ribhoe zijn van Siva zelf ontvangen onderricht doorgeeft aan zijn waardige discipel Nidagha. Het gaat om een heel oude tekst uit de Siva Rahasya, steunend op de oeroude en eigenlijk nooit veranderde Yogatraditie.

Volgende verzen, geselecteerd uit hoofdstuk 26 van de Ribhoe Gieta, onder ogen krijgen, is op zichzelf een genade. Er staan beslist woorden in die je op zekere dag zullen aangrijpen en je in jezelf gooien!

1. Nu zal ik U de methode uiteenzetten om één te worden met de Allesomvattende en ongedifferentieerde Werkelijkheid. Dit onderricht is geheim en moeilijk te begrijpen, zelfs met de hulp van de vele schriften. Zelfs beoefenaars van spirituele disciplines die het erg dierbaar achten, maken het zich slechts eigen met grote moeite. Volg op wat ik zeg en, verblijvend in de Werkelijkheid, wees gelukkig.

3. Wanneer men de verscheidenheid van manifestatie onderzoekt (onze tweede meditatie), realiseert men zich dat ze in werkelijkheid niet bestaat en dat alles het ongedifferentieerde (zonder delen) Absolute Opperste Wezen is, dat niet verschillend is van het Zelf en van zichzelf. Vestig je in die ervaring door bestendige oefening. Word dan, alles loslatend, één met de Opperste Absolute Werkelijkheid en, verblijvend als dat, wees gelukkig.

4. Wees gevestigd in Dat wat, wanneer grondig onderzocht, geen enkele dualiteit vertoont in de vorm van deze verscheidene objecten of het geringste spoor van oorzaak en gevolg, Dat waarin, wanneer de geest erin opgeslorpt is, er in het geheel geen angst voor dualiteit bestaat; en wees altijd gelukkig, onverstoorbaar en vrij van de angst die ontstaat uit dualiteit (het verschillend zijn van jezelf en de objecten).

6. Wees gevestigd in Dat waarin er tekortkomingen noch goede eigenschappen zijn, vreugde noch leed, denken noch stilte, lijden noch Tapas (versterving) beoefend om vrij te zijn van lijden, geen "Ik-ben-het-lichaarrr-gedachte, geen objecten van waarneming; en wees altijd gelukkig, vrij van elk spoor van denken.

7. Wees gevestigd in Dat waarin er geen lichamelijk, mentaal, verbaal of enig ander soort doen is, zonde noch deugd, gehechtheid noch haar gevolgen; en wees altijd gelukkig, vrij van elk spoor van denken.

8. Wees gevestigd in Dat waarin er gedachten noch een denker zijn, ontstaan noch behoud noch vernietiging van de wereld, niets, wat dan ook, om het even wanneer; en wees altijd gelukkig, vrij van elk spoor van denken.

9. Wees gevestigd in Dat waarin er de Zelfbeperkende kracht van Maya (illusie) noch haar effecten zijn, kennis noch onwetendheid, een afzonderlijke ziel noch een schepper, zijn noch niet-zijn, wereld noch God; en wees altijd gelukkig, vrij van elk spoor van denken.

10. Wees gevestigd in Dat waarin er geen goden en hun eredienst zijn, geen van de drie goddelijke aspecten Schepper, Behoeder en Vernietiger, geen meditatie over Hen, geen Opperste Vormloze God en geen meditatie over Hem; en wees altijd gelukkig, zonder het geringste spoor van denken.

Het is duidelijk dat het in elk vers gaat om inspanningloos en conceptloos gewaarzijn en dat zelfs de verhevenste gedachten daar in de weg van staan.

Het ego, God, de wereld, begeerten, doen, dualiteit, angst en alle andere dingen zijn enkel concepten.

11. Wees gevestigd in Dat waarin er geen groeiende gehechtheid bestaat aan het pad van de goede werken noch aan het zoeken van devotie voor het Goddelijke noch aan het verwerven van Zelfkennende wijsheid, waarin er geen vruchten van handeling te genieten zijn, geen andere Opperste Staat, geen middel om iets te bereiken, geen object dat moet worden bereikt; en wees altijd gelukkig, vrij van elk spoor van denken.

Geen misverstanden!!! Het gaat louter om gedachtenloos, conceptloos gewaar zijn. Daarop volgt trouwens de natuurlijke meditatie waarbij alle handelingen verheven worden tot offer.

12. Wees gevestigd in Dat waarin er lichaam noch zintuigen noch vitale krachten zijn, geest noch intellect noch inbeelding, ego noch onwetendheid noch iemand die zich daar mee vereenzelvigt, macrokosmos noch microkosmos; en wees altijd gelukkig, vrij van elk spoor van denken.

Dat wat hier Dat wordt genoemd is altijd geopenbaard. Alleen Dat bestaat, niets anders kan bestaan.

13. Verblijf als Dat waarin er Kèma (aantrekking, begeerte) noch Krodha (afkeer, toorn) Is, hebzucht noch misleiding, onwil noch trots, onzuiverheden van geest, noch valse noties van gebondenheid en bevrijding; en wees altijd gelukkig, vrij van elk spoor van denken.

14. Verblijf als Dat waarin er begin noch einde is, top, bodem, noch midden, heilige plaats noch God, giften noch devote handelingen, tijd noch ruimte en geen objecten van waarneming; en wees altijd gelukkig, vrij van elk spoor van denken.

15. Verblijf als Dat waarin er geen onderscheid wordt gemaakt tussen Sat en Asat, tussen wat bestaat en niet bestaat, en waarin er geen afwezigheid van begeerte is, geen bezit van deugden, geen hang naar bevrijding, geen competente Meester of discipel, geen gevestigd zijn, geen realisatie, geen bevrijding tijdens het leven of na de dood, niets, om het even wat, om het even vvanneer; en wees altijd gelukkig, vrij van elk spoor van denken.

Begint het tot je door te dringen dat Ribhoe gewoon gedachten en concepten opsomt, die leven in het hart van echte spirituele zoekers, maar die hindernissen zijn op het ogenblik van meditatie, dat gedachteloosheid eist?

16. Verblijf als Dat waarin er geen heilige schriften zijn, niemand die denkt, geen tegenwerping noch antwoord daarop, geen theorie die moet gevestigd worden, geen theorie die moet verworpen worden, niets anders dan het Zelf; en wees altijd gelukkig, vrij van het geringste spoor van denken.

17. Verblijf als dat waarin er geen debat of tegenstelling is, geen succes of falen, geen woord of zijn betekenis, geen spreken, geen verschil tussen de ziel en het Opperste Wezen, geen van de vele oorzaken en gevolgen; en wees altijd gelukkig, zonder het geringste spoor van denken.

18. Verblijf als Dat waarin er geen nood is om te luisteren, na te denken en te oefenen, geen meditatie om te beoefenen, geen verschillen of gelijkheid, geen anders zijn of geen innerlijke tegenspraken, geen woorden en hun betekenis; en wees altijd gelukkig, vrij van het geringste spoor van denken.

19. Verblijf als Dat waarin er geen angst is voor de hel, geen vreugde om de hemel, geen werelden van de Schepper of andere goden, geen object dat van Hem te verkrijgen is, geen andere wereld, geen universum van om het even welke soort; en wees altijd gelukkig, zonder het geringste spoor van denken.

20. Verblijf als Dat waarin er geen elementen zijn en geen derivaten ervan, geen gevoel van "ik" en "mijn", geen fantasieën van de geest, geen smet van gehechtheid, geen enkel concept, om het even hetwelk; en wees altijd gelukkig, zonder het geringste spoor van denken.

21. Verblijf als Dat waarin er geen drie lichamen zijn, grofstoffelijk, subtiel en vormloos, geen van de drie toestanden, waken, dromen en slapen, geen van de drie soorten zielen, zij die voorbereid zijn op spirituele vooruitgang, zij die niet volledig voorbereid zijn en zij die helemaal niet voorbereid zijn, geen drie soorten kwellingen, veroorzaakt door het lichaam, door de dingen en door subtiele wezens en krachten, geen vijf lagen van je persoonlijkheid, lichaam, energie, geest, intellect en zaligheid, en niemand die zich daar mee vereenzelvigt; en wees altijd gelukkig, zonder het geringste spoor van denken.

Verblijf in Dat dus waar er niets en vooral niemand is.

22. Verblijf als Dat waarin er geen tastbaar object is, geen kracht die de Werkelijkheid verbergt, geen verschil van om het even welke aard, geen kracht die onwerkelijke dingen projecteert, geen enkele andere soort kracht, geen valse notie over de wereld; en wees altijd gelukkig, zonder het geringste spoor van denken.

Hier, na het leegmaken van de geest, volgt een zwenking. Het offer en een positieve begeleiding.

23. Verblijf als dat waarin er geen zintuigen zijn en niemand om ze te gebruiken (*), Dat waarin transcendente, allesoverschrijdende Zaligheid wordt ervaren, Dat wat absoluut onmiddellijk is, Dat waardoor men, Het realiserend, onsterfelijk wórdt, Dat waardoor men. Dat zijnd, niet terugkeert naar het wiel van geboorte en dood; en wees altijd gelukkig, zonder het geringste spoor van denken.

(*) het offer van Luisteren, Zien enz.

24. Wees gevestigd in Dat waarin, badend in Zaligheid gerealiseerd wordt dat alle vreugden enkel afkomstig zijn van Dat, Dat wat, eens het duidelijk erkend wordt als zichzelf, aantoont dat er niets bestaat naast zichzelf, en waardoor, eens gerealiseerd, alle afzonderlijke zielen als bevrijd worden gezien; en wees altijd gelukkig, zonder het geringste spoor van denken.

25. Houd vast aan Dat waardoor, eens je gerealiseerd hebt datje het Zelf bent, ervaren wordt dat er niets anders te kennen is, dat alles reeds gekend is en dat elke doelstelling vervuld is; en wees gelukkig, zonder het geringste spoor van denken.

Hoe wordt die meditatie gemakkelijk?

26. Houd vast aan Dat wat gemakkelijk wordt bereikt wanneer men overtuigd is dat het niet verschillend is van het Opperste Absolute, Dat wat, wanneer de overtuiging onwankelbaar is, uitmondt in de ervaring van de Opperste Zaligheid van het Ware, Dat wat een gevoel openbaart van volledige voldaanheid wanneer de geest ermee versmolten is als melk en water; en wees altijd gelukkig zonder denken.

27. Verblijf als Dat wat leidt tot een compleet einde van alle lijden, wanneer de geest erin gevestigd is, en tot het verdwijnen van de gedachte "ik", "jij" en "anderen" en alle verschillen; en wees altijd gelukkig, zonder denken.

28. Houd vast aan Dat waarin men, wanneer de geest erin versmolten is, zonder weerga is, waarin niets anders dan het Zelf bestaat en waarin onvergankelijke zaligheid wordt ervaren; en wees altijd gelukkig, zonder een spoor van denken.

29. Verblijf als Dat wat ongedifferentieerd Bestaan is, ongedifferentieerd Bewustzijn, ongedifferentieerde Zaligheid, absoluut niet-twee, de ongedifferentieerde Absolute Werkelijkheid; en met de rotsvaste overtuiging dat je Dat bent, wees altijd gelukkig.

Nu een herhaling van de oorspronkelijke benadering in de eerste verzen.

31. Verblijf als dat waarin er geen concepten zijn, waarin er gewoon niets is, waarin het ego ophoudt te bestaan, waarin alle begeerten verdwijnen, waarin de geest is uitgevaagd en alle verwarring tot een einde komt; en met de vaste overtuiging dat je Dat bent, wees altijd gelukkig.

Dat moet je niet maken: Het is er altijd zoals Luisteren en Zien!

32. Verblijf als Dat waarin je niet bewust bent van het lichaam of de verschillende functies van gemanifesteerd bestaan, waarin er geen waarneming van objecten is, de geest dood is, de ziel één met de Werkelijkheid, en waarin gedachten opgelost zijn en standpunten niet langer standhouden; en met de vaste overtuiging dat je Dat bent, wees altijd gelukkig.

Gevestigd in Gewaarzijn, versmolten als water en melk, verdwijnt de geest. Nu een herhaling van de tweede, positieve benadering.

35. Houd vast aan Dat wat waarlijk de Opperste Absolute Werkelijkheid is, de Opperste Vormloze God, het absoluut zuivere Wezen, de Hoogste Staat, Absoluut Bewustzijn, de Opperste Waarheid; en met de rotsvaste overtuiging dat je Dat bent, wees altijd gelukkig.

38. Verblijf als Dat wat vanuit een ervaringsgericht standpunt ALLES is en vanuit een absoluut standpunt NIETS, Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid, altijd stil, zonder iets dat er naast staat, het uit zichzelf stralende Wezen; en in de rotsvaste overtuiging dat je Dat bent, wees altijd gelukkig.

39. Aldus, O Nidagha, heb ik je duidelijk de staat van éénzijn met het Opperste Wezen uitgelegd. Door voortdurend te denken dat je het ongedifferentieerde Opperste Wezen bent, kun je die Staat bereiken en genieten van blijvende Zaligheid. Daarna de Opperste Absolute Werkelijkheid geworden, zul je nooit meer het lijden ervaren dat ontstaat uit vereenzelviging met geboorte en dood.

Ramana Maharshi selecteerde enkele verzen uit de Ribhoe Gieta. Eén ervan was dit:

Alles is het Opperste Wezen, dat Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid is, en ik ben Dat. Door voortdurend die pure gedachte vast te houden, word je vrij van onzuivere gedachten.

Dan, mijn zoon, die ene gedachte terzijde zettend en altijd verblijvend in de Staat van Volheid, zul Je het niet-twee en ongedifferentieerde Opperste Wezen worden en bevrijding bereiken.

Die Opperste Staat is niet iets wat je moet maken of realiseren. Hij is altijd. Altijd geopenbaard in conceptloos, volkomen gedachtenloos en inspanningloos gewaar zijn. Stil zijn is uiteindelijk de éne benadering van Yoga.

 

klik