The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


5e LES

Ademen

Je merkt dat we al heel wat oefeningen doen en aan onze problemen werken op alle fronten. Ga rustig door met Svadhyaya, ontspannen, luisteren, ademen... en onthoud dat het in al die dingen gaat om het doorbreken van alle zelfvervreemding en rustvol jezelf te zijn.

Ademen is een middel daartoe, zeker als je het leert doen als een offer zoals luisteren. Een oefeningetje zal dat verduidelijken.

Na je ademhalingsoefeningen laat je de longen helemaal zelf ademen aan hun eigen ritme. Je gaat dus zonder meer de adem observeren met één gedachte: "Het ademt."

Inmiddels onderzoek je waar de inademing ontstaat en waar de uitademing eindigt.

Gaandeweg zul je ontdekken dat de inademing oprijst en de uitademing wegzinkt in een plekje waar je wijst als je "ik" zegt. Datzelfde plekje waar "IK" oprijst uit de mond van Brahman! En zo verzink je in een stilte achter de adem, een puur gewaar zijn in de mond van Brahman. Alle bedenkingen over luisteren gelden evengoed voor dit offer.

Op zeker ogenblik merk je dat er een spontane stop van de ademhaling is na het uitademen. Dit is een ogenblik van totale stilte en Zelfbewustzijn. Eens dat gevat, kun je die stilte zijn, ook tijdens de in-en de uitademing, als een getuigen een niet-doener.

Mystiek

Alle oefeningen lukken maar met een compleet nieuwe instelling, een mystieke instelling, iets wat we jammerlijk ontberen.

In alle andere culturen komen veel minder psychische problemen voor dan bij ons.

Daar zijn meerdere redenen voor aan te geven, vooral het feit dat we elk beetje mystiek missen.

Hoe kun je in vredesnaam ooit een niet-doener worden en Zelfbewust zijn als je je oefeningen doet met het gevoel dat je alles zelf moet klaren en waarmaken en niets hebt om je aan over te geven. Dat is de reden waarom in onze Ashram Yoga onderwezen en beleefd wordt volgens de oeroude formule. Niet enkel oefeningen, maar een sfeer, een cultuur en een bewuste beleving van de Goeroe-discipelrelatie.

Het allergrootste Yogageheim is overgave, vertrouwen in Goeroe, vertrouwen in een genade die alles voor jou klaart en je altijd in beschutting neemt.

Goeroe in een woord met veel, moeilijk te verklaren betekenissen. Laten we de Goeroe Gieta zelf aan het woord.

Parvati tot Siva:

Parvati is de gemalin van Siva. Siva is Bewustzijn. Parvati is de geest die zich vestigt in een hoger Bewustzijn voor antwoorden op levensvragen.

2. Ik buig neer voor U, O Licht der lichten, de enige Goeroe van de hele wereld!

Sadasiva (altijd voorspoed), Mahadeva (Groot Licht), zeg me de waarheid over de rol van de Goeroe.

3. Heer, onderricht me de zekerste weg waardoor ik met U één kan zijn.

Aan uw voeten, Heer, vraag ik:

laat uw genade vandaag op me neerkomen.

Siva tot Parvati:

4. O beminde Godin, Gij zijt mezelf!

Omdat ik van U houd, sta ik U deze wens toe.

Ofschoon niemand het me vroeg behoudens U, zijn deze woorden voor iedereen gegeven.

5. Het mysterie van het universum zal ik U openbaren;

Ultieme Werkelijkheid en Goeroe zijn maar twee namen, de waarheid is dat ze altijd één zijn.

7. Boeken van Saivas (van toegewijden van Siva) en Shaktas (toegewijden van Shakti) en boeken beschouwd als Vedanta, het einde van het weten; al die doctrines en verschillende geloven verwarren alle mensen.

8. Japa (herhalen van een Mantra), Tapas (versterving) en vrijgevigheid, rituelen, geloften en gezangen, laten, zonder de kennis van Goeroe's waarde, een man verloren in onwetendheid.

Doenerschap schept onwetendheid, overgave Zelfbewustzijn.

9. Wees ervan overtuigd dat het Bewuste Zelf en de Goeroe waarlijk één zijn;

Om die reden zoekt een wijs mens de Goeroe die voor hem bedoeld is.

10. Door duisternis in de geest blijft de geheime kennis van de Waarheid verzegeld;

door Haar licht en het woord van de Goeroe wordt de Moeder van alles (Bewustzijn) geopenbaard.

Doenerschap schept duisternis in de geest.

11. Alle zonden (onvolkomenheden) worden weggewassen door de Goeroe te dienen met liefde.

Dan worden een man en de Werkelijkheid één, omdat ik van U houd, maak ik dat bekend.

13. De modder van de zonden zal worden weggewassen en de kennis van de Waarheid zal schitteren;

met het water van Goeroe's voeten, ga over de oceaan van onwetendheid.

De kennis van de Waarheid zal schitteren door overgave.

15. Drink het water van heiligheid; Neem het voedsel dat Hij U geeft.

Mediteer op Goeroe's vorm; Goeroe's Mantra moet worden herhaald.

18. Mediteer op Goeroe's vorm: zing in uw Hart zijn Naam.

Goeroe's wensen moet U gehoorzamen; denk aan niets anders dan Hem.

19. Goeroe's kennis ontwaakt in Hem aan wie de Goeroe zijn zorgen geeft.

Bewaar de Goeroe in uw Hart zoals de moeder haar kind.

20. Laat de gedachte aan uw eigen leven varen, ook de gedachte aan status, weelde en faam.

Niets anders heeft een plaats in uw geest dan de gedachte aan Goeroe's naam.

Dat is overgave!

21. Voor de man die van Hem houdt, komt Zelfbewustzijn met het grootste gemak.

Daarom is dit het hoogste doel: streef ernaar Zijn liefde waardig te zijn.

22. Goeroe's wijsheid kan niet worden geleerd zelfs van goden uit hogere werelden;

Goeroe's wijsheid, ontwaakt in Hem, die de Goeroe dient met de zuiverste liefde.

23. "Goe" is het symbool van de duisterste nacht, "Roe" is het symbool van stralend licht;

de Goeroe is de Werkelijkheid, zonder twijfel, Zijn licht van Wijsheid verdrijft de duisternis.

24. "Goe" is de wereld van verandering (ervaringen), alles wat verschijnt voor het oog van de mensen.

"Roe" is de Werkelijkheid waarin alles is gevat en die toch altijd eender blijft.

De Mantra "Om Goeroe" brengt licht en vestigt je in het Zelf.

28. Dien de Goeroe met heel Je Hart, dien hem in woord in daad;

strek je voor Hem uit op de grond; geef al uw liefde aan de Satgoeroe.

29. Aan de Goeroe moet U alles geven, zintuigen, het lichaam en de levensadem.

Het offer van zien, luisteren en ademen en niet-handelen in handelen.

30. De kooi van beenderen, vlees en bloed keert terug tot as op zekere dag;

geef dit lichaam aan de Goeroe in volle overgave en zonder verwijl.

31. De boom van Samsara (ervaring) zinkt naar de hel met de zielen die daar aan vasthangen.

Maar allen worden gered door Goeroe's genade, mijn groet breng ik aan Hem.

Goeroe's genade haalt je weg uit ervaringsgerichtheid en vestigt je in het Zelf.

Nu volgen een aantal verzen om te reciteren.

34. Onwetendheid verblindt de ogen van de mensen, maar de Goeroe doet hen weer zien;

met Zijn Wijsheid maakt Hij de mensen vrij, mijn groet breng ik aan Hem.

35. U bent mijn Moeder en mijn Vader ook; U bent mijn Broeder, U bent mijn God.

U bent mijn weelde in deze wereld van verandering, mijn groet breng ik aan U.

36. Omdat U bent, verschijnt de wereld, zoals de zon oorzaak is van licht.

Al onze vreugde, is door U, mijn groet breng ik aan U.

37. Door U gaat het leven door; U bent de zon door wiens stralen we leven.

Het is uw liefde die de mensen liefde geeft, mijn groet breng ik aan U.

38. De geest kan deze wereld zien, maar nooit U.

U bent de getuige achter alle geesten, aan U breng ik mijn groet.

39. Door Jnana (Zelfbewustzijn) wordt de Waarheid gekend; de wereld en het Zelf zijn niet langer twee.

De vorm van Waarheid is zelf de Waarheid, mijn groet breng ik aan U.

40. Voor hen die U kennen, bent U onbekend; zij die U niet kennen beweren U te kennen.

Niets anders dan U bestaat, mijn groet breng ik aan U.

41. U bent de oorzaak van het universum; maar de mensen zijn slechts het universum.

U bent Oorzaak en Effect, mijn groet breng ik aan U.

42. De wereld van het vele is waarlijk één; Al wat is, is gevat in U.

Het is uw spel dat verschijnt als verandering, mijn groet breng ik aan U.

43. De wereld is een spel van dualiteit, maar uw voeten redden mensen van alle verdriet,

van alle tegenspoed en ongeluk, mijn groet breng ik aan U.

45. Ik buig mijn hoofd neer aan Goeroe's voeten, onaangeraakt door gedachten en woorden van mensen.

De geest en de zintuigen kunnen hen niet vatten; Siva en Shakti stellen hen voor.

46. Boven de Goenas (eigenschappen) is de lettergreep "Goe", boven Roepam (vorm) is de lettergreep "Roe".

Realiseer de Werkelijkheid door Goeroe's genade voorbij alle vormen en kenmerken.

Toch kan een kenner van de schriften, die de Waarheid heeft gerealiseerd, uw Goeroe zijn.

47. Zonder drie ogen is Hij toch Siva, zonder vier armen blijft Hij Vishnoe, zonder vier aangezichten is Hij Brahma,

wat de schriften verklaren is waar.

48. Opnieuw buig ik aan Goeroe's voeten; een zee van vriendschap is Hij inderdaad.

Door de genade van de Satgoeroe is de ziel bevrijd van verandering.

49. Shrie Goeroedev heeft een goddelijke vorm, die enkel wijzen kunnen zien.

Zijn glorie is verborgen voor het oog van dwazen, zoals de zon verborgen is voor een blinde.

50. De lotusvoeten van de Satgoeroe moeten dagelijks met liefde worden vereerd.

Buig aan de voeten van de Satgoeroe, dan vraag ik U, O Parvati.

53. Pranayama kan niet geleerd worden door inspanning, om het even hoe dikwijls U het probeert.

Spanning, pijn en zeker moeite Is het beste dat U er kan mee winnen.

Prèna (levensenergie) vindt enkel de weg naar stilte

door de genade van Shrie Goeroedev; dien de Goeroe almaardoor, en verblijf in een staat van Liefde.

Is dat niet duidelijk? Alles wat je doet in overgave, in een staat van Liefde, brengt succes.

54. Meditatie op Goeroe's vorm is meditatie op de Werkelijkheid.

Zing de naam van Goeroedev als U de naam van de Werkelijkheid wil zingen.

Het beeld van de Goeroe is een beeld voor meditatie, zijn naam "Goeroe Om" een Mantra.

57. De Goeroe's voeten maken een einde aan verandering, zoals vuur wordt geblust door water.

Daar in de lotus binnenin de maan, hoog in de top van het hoofd van de mens.

58. De Goeroe verblijft in Sahasrar (top van de schedel) besloten in een driehoek.

De opperste Hamsa (Werkelijkheid, letterlijk "Ik ben Hem") is ook daar; denk dagelijks aan de Goeroe met liefde.

Vóór de meditatie, bij het reciteren van enkele van deze verzen, ben je bewust van Goeroe's aanwezigheid in de top van de schedel.

59. Door Zijn blik schept Hij de wereld; het is Zijn blik die Hem in stand houdt.

Zonder oog voor weelde, onderzoekt Hij harten en neemt alle onvolkomenheden weg.

In de Ene blijft Hij verdiept, ofschoon de wereld uit Hem ontstaat.

Ofschoon Hij beweegt in de wereld van mensen, is Zijn blik gericht op het uiteindelijke Doel.

63. "Ik heb geen geboorte en geen dood; zonder ouderdom ben ik altijd Eén.

Als Bewustzijn-Zaligheid, het Zalige Zelf, bevat ik alle dingen," dat is het wat de Goeroe zegt.

"Ik ben de Zuivere, de eeuwige Ene; vóór de schepping van het leven was ik er al.

Ik ben Bewustzijn dat alle dingen vormt, altijd zalig, altijd Eén."

Dat is de eeuwige boodschap van de Goeroe aan alle zoekers!

70. In blijvende vrede, in blijvende zaligheid, vlekkeloos, grenzeloos, voorbij geluiden en voorbij alle ervaringen verblijft de Goeroe, aan Hem geef ik mijn Groet.

71. Al de vormen in het universum, bewegend, stil, levend of dood, zijn vormen die de Goeroe aanneemt, aan Hem geef ik mijn groet.

74. Zo hoog als de Goeroe is er geen Waarheid, zo hoog als dienst aan Hem is er geen werk, zo hoog als zijn kennis is er geen Jnèna (Zelfbewustzijn), aan Hem geef ik mijn groet.

81. De vrucht van liefde voor de Satgoeroe is realisatie en kennis.

Hij is het allerhoogste.

Mediteer op de Satgoeroe.

87. Meditatie op de Goeroe, O Parvati, brengt de hoogste vreugde, geluk, welzijn, eeuwige zaligheid en de schat van vrijheid.

Die meditatie houdt in dat je voortdurend bewust bent van het feit dat alles één is en dat alle vormen vormen van de Goeroe zijn.

88. Ik denk aan mijn Goeroe die Brahman is, Ik spreek over mijn Goeroe die Brahman is, Ik buig voor mijn Goeroe die Brahman is, Ik dien mijn Goeroe die Brahman is.

95. De Goeroe met twee ogen en twee armen, verblijft in de lotus Sahasrèr.

Hij geeft de kracht om altijd zonder angst te zijn; elke morgen herinner U Hem.

Een mens die een kenner van Brahman en de Schriften is, is de Ene Goeroe verpersoonlijkt, met twee ogen en twee armen. Zo iemand is een Satgoeroe.

96. Er is niets hogers dan de Satgoeroe!

Er is niets hogers dan de Satgoeroe!

Siva's woord is waar! Siva's woord is waar!

Siva's woord is waar! Siva's woord is waar!

De grote boodschap van de Goeroe Gieta:

122. Van Pindam vrij, van Padam vrij, van Roepam vrij, O Parvati, die man is voor eeuwig vrij, die de Ene kent achter die drie.

Pindam, Padam en Roepam zijn spirituele ervaringen van Koendalinie Yoga waar vele zoekers in vastlopen. Ga aan die dingen voorbij en zoek de Ene.

123. Word het hele universum, ken de Ene die de bron is van alles!

Dat is de hoogste van al wat hoog is; al de rest is onecht.

124. Nadat de Waarheid van het Zelf is gekend door de genade van de Satgoeroe, verdwijnen gehechtheid en tekortkomingen; alleen en in vrede is die man vrij.

Zelfbewustzijn door overgave is de ene oplossing van alle problemen!

125. Met de geest in vrede, wees vrij van verwachtingen; en geniet van wat in uw handen komt.

Het moge veel zijn, het moge weinig zijn, van de banden van begeerten moet U vrij zijn.

Dat is overgave, met vertrouwen in de Goeroe die. in die omstandigheid, alles voor je welzijn doet. Dat is de voorwaarde om Zelfbewust te zijn.

126. Wanneer een man binnenin het Zelf ziet, kent hij de waarheid van het universum.

Hij kent de wereld en het Zelf als Eén, hij verblijft in vrede en de grootste Zaligheid.

Dat is het resultaat van overgave.

127. Elke piekwaar hij zijn hoofd neerlegt, wordt gekend als een gezegend land;

dat is de wijze waarop de vrijen worden gekend, dit is het pad, O Parvati.

Zo herken je je Goeroe!

145. Dit lied brengt vrede voor iedereen, het geeft voorspoed en geluk; een vrouw is zeker van de liefde van haar echtgenoot, een kinderloze vrouw krijgt beslist een zoon.

Deze Goeroe Gieta dagelijks reciteren heeft een buitengewone hervormende kracht.

146. Het geeft lang leven en gezondheid, de gave van weelde en de gave van macht.

Bevrijding geeft het aan hen, die dit lied zingen zonder verwachting.

149. Het is de wensvervullende koe, het is de wensvervullende boom, het is de wensvervullende edelsteen, op al uw wegen zal het U verheugen.

167. Het is waar, het is waar wat ik zei, de Goeroe Gieta staat alleen.

Het is waar, het is waar, O Parvati, het is de allerhoogste leer.

168. Er is één Werkelijkheid, één Dharma (zie hoofdstuk een), vertrouwen in de Ene is de beste Tapas (versterving).

De beste van alle waarheden is de Satgoeroe, er is niets hoger dan de Satgoeroe.

170. Lichaam, zintuigen en levensadem, weelde, broeders en geliefden ook, moeder, vader en familie zijn alle gevat in de Satgoeroe.

Dit lied uit de Poerèna Shrie Skanda, dit lied van Siva tot Parvati, offer ik U, O Goeroedev, een gift van Sarasvati (de godin van de intuïtie).

Dit lied begrijpen, de essentiële idee vatten en er iets van maken is geen kwestie van verstand, wél van pure intuïtie en een mystieke benadering.

Door het beluisteren van dit lied ben je voorbereid op het ontvangen van de belangrijkste en vruchtbaarste Yoga-oefening, namelijk Kripa Moedra, het zegel en het gebaar van genade. Kripa Moedra wordt in de traditie van Kriya Yoga enkel doorgegeven van Goeroe op discipel, maar wie ooit met liefde in zijn hart de Goeroe Gieta en de Bhagavad Gietè gelezen heeft, is klaar om die gewijde, geheime oefening te ontvangen.

Kripa Moedra

Leg een vierkantig stukje wit katoen (50 x 50 cm), het symbool van de Goeroe, neer vóór je meditatiebeeld. Het vierkant is een diep in je onderbewustzijn ingebakken oersymbool van de Werkelijkheid, de Goeroe of het spirituele onderricht.

Leg de rechterhand op het glas water dat je bij de hand hebt en voel dat het opgeladen wordt met genade. Dat gebeurt bij voorbeeld door de Mantra "Goeroe Om" driemaal te herhalen.

Giet driemaal water in je handpalm en sprenkel het telkens over je hoofd met de Mantra "Om Tat Sat" (Om Dat Zijn, een drievoudige aanduiding van de werkelijkheid).

Giet dan driemaal wat water in je handpalm en drink het telkens op met de Mantra "Om Shanti" (Om Vrede), vrede voor alle lagen van je wezen.

Steek dan een reukstokje aan en volg daarmee de omtrek van het doekje met een of andere aanroeping, zoals bij voorbeeld:

De vorm van de Goeroe is pure genade, die Bewustzijn en geluk schenkt.

Heer van de Yogis, de allerzoetste, gevestigd in het Zelf, voor U buig ik neer.

Schrijf met het reukstokje in gedachten je Mantra midden in het vierkant. Heb je geen Mantra, schrijf dan "Goeroe Om".

Sta dan in Berghouding, zoals je het geleerd hebt, maar nu met de handen boven het hoofd, de handpalmen naar boven gekeerd, in een gebaar van overgave en ontvankelijkheid. Ontvang de genade van puur gewaar zijn van een totaliteit van ervaring en gevestigd zijn in het Zelf. Raak het doekje nooit met de voeten aan!

Ga dan in Pranam: geknield zitten, het zitvlak op de hielen, en dan voorover buigen met het hoofd in het midden van het doekje en de handen naast het hoofd in een gebaar van overgave. Wees voortdurend bewust van het vierkant, de Werkelijkheid of je Goeroe, met de gedachte: "Ik buig neer voor Dat wat onaangeraakt is door gedachten en woorden, Dat waarin er geen geest en geen intellect is. Dat wat een zee van genade is."

Die twee rituele gebaren herhaal je zeven maal, telkens eventjes de tijd nemend voor een diepgaande beleving ervan. Vooral bij het opstaan in Berghouding word je dikwijls overspoeld door allerlei ervaringen. Laat die door je heen gaan als genade.

Na die 7x2 gebaren laat je je lichaam, vanuit de gedragenheid van Berghouding, wat vrij bewegen, terwijl je rustvol bewust blijft van de bewegingen als ervaringen zonder meer. Zonder doenerschap dus, alsof je baadt in een zee van genade.

Het zijn die geheime, gewijde oefeningen die alle onvolkomenheden van je afschrapen en je terugbrengen tot gewaarzijn, Zelfbewustzijn of het Zelf. Soms in de eenheidsbeleving: "Alleen Dat bestaat, niets anders kan bestaan!"

Ademen

Inmiddels kun je in "Wegwijs in Yoga" nog wat bijleren over Pranayama. Vooral wisselend ademen is bijzonder belangrijk.

Stilaan vraagt je oefening zoveel tijd dat je verplicht bent keuzen te maken. Beperk je dan liefst tot de hier beschreven oefeningen.

Voor Pranayana en Kripa Moedra moet je maag leeg zijn. Je kunt er best wat vroeger voor opstaan. Zoniet doe je ze 'savonds meteen na je werk, liefst altijd op vaste tijden.

Zowat alle problemen liggen op emotioneel vlak.
Shrie Swami Chidananda is een grote Liefde van Laxmi Narayan,
Siva en talloze zoekers,
omdat zo'n Liefde alle andere gevoelens verfijnt en sublimeert.
Zo'n Liefde lost alle problemen op.
De Goeroe Gieta bevat er alle geheimen van.

 

klik