The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SATSANG

32 Sarvam Brahmaarpanam


Anyathaa sharanam naasti tvameva sharanam mama
Tasmaat kaaroenyaa bhaavena raksha raksha Mahaaprabho

Kaayena vaachaa manasendriyairvaa
Boeddhyaatmanaa vaa prakriter svabhaavaat
Karomi yadyat sakalam parasmai
Naaraayanayeti samarpayaami

Tvameva maataa cha pitaa tvameva
Tvameva bandhoesh cha sakhaa tvameva
Tvameva vidyaa dravinam tvameva
tvameva sarvam mama Devadeva

OM OM OM