The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SATSANG

26 Shivaya Parameshvaraya


Shivaya Parameshvaraya Chandra Shekaraya Namah OM
Bhavaya Bhavaya Guna Shyam Bhavaya Shiva Tandavaya Namah OM
Shiva Tandavaya Namah OM
Sivanandaya Namah OM