The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SATSANG

19 Jaya Goeroe


Om
jaya Goeroe Shiva Goeroe Hare Goeroe Raam
Jagadgoeroe Paramgoeroe Sadgoeroe Shyaam
Aadigoeroe Advaita goeroe Aanandagoeroe Om
Chidgoeroe Chidghanagoeroe Chinmayagoeroe Om